GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) :
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
  AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
KARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ :
İSTEMİN ÖZETİ : Hakkari İli, Çukurca İlçesi 2. Tugay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olarak görev yapan davacı tarafından, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 21/05/2018 tarihli Sözleşmeli Erbaş ve Er Sözleşme Feshi konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2. Hudut Tugay Komutanlığı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMA ÖZETİ : Davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturması neticesinde toplanan bilgi ve belgelerin aday değerlendirme kurulunda görüşülmesi neticesinde davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu kanaatine varıldığından sözleşmesinin feshine karar verildiği ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Van 3. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava, Hakkari İli, Çukurca İlçesi 2. Tugay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olarak görev yapan davacı tarafından, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 21/05/2018 tarih ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Sözleşme Feshi konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2. Hudut Tugay Komutanlığı işleminin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.
....
Dava dosyasının incelenmesinden; Hakkari İli, Çukurca İlçesi 2. Tugay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olarak görev yapan davacı tarafından, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 21/05/2018 tarihli Sözleşmeli Erbaş ve Er Sözleşme Feshi konulu Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2. Hudut Tugay Komutanlığı işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta; Hakkari İli, Çukurca İlçesi 2. Tugay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olarak çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen davacının yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında elde edilen bilgiler incelendiğinde, davacı hakkında herhangi bir tespitin bulunmadığı, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesinin dayanağının, dava dışı üçüncü kişilere ilişkin tespitler olduğu anlaşılmakta olup dava dışı üçüncü kişilere ilişkin tespitlerin tek başına davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğunu gösterecek nitelikte olmadığı, bunun dışında ise davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğunu gösterecek başka herhangi bir somut bilgiye yer verilmediği görülmektedir.
Bu durumda; hukukun evrensel bir prensibi olan ceza sorumluluğunun şahsîliği ve hiç kimsenin başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağı prensibi göz önüne alındığında, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek herhangi bir faaliyeti bulunmayan davacının, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Öte yandan, hukuka aykırılığı tespit edilen işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde, davacının kamu hizmetini yerine getirmesi mümkün olamayacağından, bu yönüyle telafisi güç zararlar doğacağı açıktır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (7) gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere,.../2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                  Üye                                              Üye
 
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Adaylık Şartını Kaybettiğinden Bahisle İlişiği Kesilen Jandarma Subay Öğrencisi Hakkında Emsal Karar

Adaylık Şartını Kaybettiğinden Bahisle İlişiği Kesilen Jandarma Subay Öğrencisi Hakkında Emsal

10-06-2022