Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN (e-tebligat)
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK   
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ :Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin.. sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hangi sebeple olumsuz sonuçlandığına dair bilgi verilmediği, herhangi bir olumsuz durumunun olmadığı, mevzuatta aranılan şartlara haiz olduğu,   ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ            : Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı nedeniyle dava konusu işlemin tesis edildiği, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ...sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
....
Dava dosyanın incelenmesinden; sözleşmeli piyade uzman onbaşı olan davacının 26.02.2018 tarihinde eğitim görmek için Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez  Komutanlığına katılış yaptığı, davacının askeri eğitimi devam etmekte iken  hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında, "Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesince Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan kaydı olduğu"  bilgi notu üzerine ilgili kurulca davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olarak değerlendirildiği, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş sözleşmesi feshedilerek 17.08.2018 tarihinde terhis edilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerden, davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturmasında, "Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesince Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan kaydı olduğu" şeklindeki  bilgi notu nedeniyle davacının güvenlik soruşturması olumsuz değerlendirilerek, uzman erbaş sözleşmesi feshedilmiştir. Davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep teşkil eden Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinin E:2017/207 sayılı dosyası  Uyap üzerinden Mahkememizce temin edilerek yapılan incelemesinde, "Gökçeada 5.Komando Alay  Komutanlığı emrinde onbaşı olarak askerlik vazifesini ifa eden şüpheli A.F.Ş ile er olarak askerlik vazifesini ifa eden davacının 27.05.2017 günü saat 18:00 sularında koğuşlar bölgesinde aralarında çıkan tartışma anında birbirlerinin yüzlerine yumruk atmak suretiyle birbirlerini yaraladıkları" iddiasıyla ceza davasının açıldığı, yapılan yargılama sonunda ise Mahkemenin 28.02.2019 tarih ve K:20193 sayılı kararı ile davacının atılı suçtan beraatine karar verildiği görülmüştür.
Bu durumda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak alınan eylemiyle ilgili olarak hakkında yapılan yargılama sonucunda beraat kararı verildiği ve davalı idarece  güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirmesine esas alınacak başkaca herhangi bir bilgi veya belgenin de sunulmadığı dikkate alındığında, güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 225,60TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, ../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                Üye                                          Üye

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

  

  1. Allah Yardımcınız Olsun 27-07-2021

    Burdaki yazılan emsal kararların hepsini okudum Allah siz avukatlar ve idare mahkemesi hakimlerinin yardımcısı olsun kişiler hakkında komisyonlarda dikkatli davranılsa kişiler mağdur edilmesse mahkemelerede bu kadar yük binmez

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Allah Yardımcınız Olsun27-07-2021

      Maalesef komisyonlarda ve kurum görüşlerinde masumiyet karinesi ilkesine fazla dikkat edilmemektedir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar