"Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı" Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Hakkında Emsal Karar

 Bursa iline 270 çarşı ve mahalle bekçiliği kadrosu tahsis edilmesi üzerine, müvekkilin sınavda başarılı olduğu, ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamayacağına dair işlem tesis edilmesi üzerine açılan davada işlemin iptali kararı aşağıda yer almaktadır. 

 

 


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
               AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : BURSA VALİLİĞİ 
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan çarşı ve mahalle bekçisi alım sınavlarında başarılı olmasına rağmen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle adaylık işleminin sonlandırılmasına ilişkin işlemin (//2018 tarih ve 01 nolu kararın); çarşı ve mahalle bekçiliği için gerekli şartları sağladığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMA ÖZETİ    :Davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı, buna göre güvenlik soruşturması değerlendirme kurulunun //2018 tarih ve 01 nolu kararın alındığı, işlemim mevzuata uygun olduğu savunularak davanın reddi istenilmektedir.  
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Bursa 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan çarşı ve mahalle bekçisi alım sınavlarında başarılı olmasına rağmen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle adaylık işleminin sonlandırılmasına ilişkin işlemin (//2018 tarih ve 01 nolu kararın) iptali istenilmektedir.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa iline 270 çarşı ve mahalle bekçiliği kadrosu tahsis edilmesi üzerine, davacının sınavda başarılı olduğu, ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamayacağına dair işlem tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Olayda, davacının arşiv tetkikinden Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2013/281, K:2013/461 sayılı kararıyla "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı ancak hükmün açıklanmasının  geri bırakıldığı ve 3 yıl denetimli serbestlik altında bulunduğu, ayrıca Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015/3623 soruşturma nolu, 2015/2075 karar nolu kararıyla "kasten basit yaralama" suçundan "kovuşturmaya yer olmadığı kararı" verildiğinin anlaşıldığı, bu suçlar nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı görülmektedir. 
...
 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu ile, bilhassa, çocuk yaştaki bireylerin topluma sağlıklı ve normal yetişkinler olarak kazandırılması amaçlanmaktadır.
...
Bu açıklamalar doğrultusunda; davacının "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yargılandığı ceza davasında ise, davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve denetim süresi içerisinde başka bir mahkeme ilamı ile mahkum olmaması nedeniyle söz konusu hükmün düşmesine karar verildiği, bu  yöndeki kararların davacı aleyhine hukuki bir sonuç doğuracak şekilde değerlendirilmesinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun özellikle çocuk yaştaki bireylerin topluma sağlıklı ve normal yetişkinler olarak kazandırılmasına yönelik ihdas amacıyla bağdaşmayacağı ve davacı hakkında verilen kararın 657 sayılı Yasa'nın 48/A-5 maddesinde Devlet memurluğuna engel suçlar arasında da sayılmadığı hususları birlikte gözetildiğinde, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle çarşı ve mahalle bekçiliği adayı olamayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Öte yandan, dava konusu işlemin sebep unsurunu oluşturan diğer suç nedeniyle  Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" karar verildiği "basit yaralama" suçunun 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun 6. Maddesinde yer alan katalog suçlar arasında sayılmadığı, davacının karıştığı bir kavga neticesinde hakkında soruşturma başlatıldığı ve şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiği, davacının çarşı ve mahalle bekçisi adayı olmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varılmıştır. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 231,50-TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, Yürütmenin durdurulması itiraz aşamasında davalı idare tarafından yapılan 45,50-TL yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere //2019 tarihinde oyçokluğuyla  karar verildi.
Başkan                             Üye                                     Üye
 
 

güvenlik soruşturması 

uzman erbaş güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması akraba

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 anayasa mahkemesi güvenlik soruşturması

 

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve TenfiziBir mahkeme kararı ancak verildiği ülke

08-10-2020

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMEMESİ İŞLEMİ HAKKINDA EMSAL KARARÖzel güvenlik

09-02-2021

Kardeşinin İşlediği Suçlar Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin İşlediği Suçlar Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında

07-04-2020