Türkiye Liseliler Birliği İçerisinde Faaliyet Gösterdiği Şeklinde Bilgi Notu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 Türkiye Liseliler Birliği İçerisinde Faaliyet Gösterdiği Şeklinde Bilgi Notu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 
 Türkiye Liseliler Birliği İçerisinde Faaliyet Gösterdiği Şeklinde Bilgi Notu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar
 
 
Müvekkilin 2013 yılında Malatya ilinde Türkiye Gençlik Birliği lise yapılanması Türkiye Liseliler Birliği içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde bilgi bulunduğu, bu nedenle davalı idare tarafından güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi nedeniyle ilişiğinin kesilmesi işleminin iptali için açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağaıda yer almaktadır.
 
DAVACI :
 
VEKİLİ : Av. Sarper Alptekin
Av. Mehmet Kutluay IŞIK   
 
DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı 
 
VEKİLİ :
 
DAVANIN ÖZETİ : Davalı idarenin uzman erbaşlık sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi nedeniyle adaylık işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin işlemin, güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesine neden olacak bir fiil veya halinin olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının kendisi hakkında elde edilen bilgiler nedeniyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirildiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, davalı idarenin uzman erbaşlık sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi nedeniyle adaylık işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
....
Dava dosyasının incelenmesinden, davalı idarenin uzman erbaşlık sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi nedeniyle adaylık işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, davacının 2013 yılında Malatya ilinde Türkiye Gençlik Birliği lise yapılanması Türkiye Liseliler Birliği içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde bilgi bulunduğu, bu nedenle davalı idare tarafından güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirildiği görülmektedir.
Mahkememizin...2019 tarihli ara kararı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü,  Malatya Valiliği ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından temin edilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, yukarıda yer verilen bilgi  dışında davacı hakkında terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair herhangi bir kaydın veya başka bir olumsuz bilginin bulunmadığı, ayrıca davacı hakkında yukarıdaki bilgi veya başka bir sebeple yürütülmüş veya yürütülmekte olan bir adli soruşturma veya kovuşturmanın olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının 2013 yılında Malatya ilinde Türkiye Gençlik Birliği lise yapılanması Türkiye Liseliler Birliği içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde bilgi bulunduğu gerekçesiyle güvenlik soruşturması olumsuz değerlendirilmişse de, ... doğumlu olan davacının 2013 yılında henüz 18 yaşını doldurmadığı ve çocuk yaşta olduğu, davacı hakkında terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair herhangi bir güncel kaydın veya başka bir olumsuz bilginin bulunmadığı, ayrıca davacı hakkında yukarıdaki bilgi veya başka bir sebeple yürütülmüş veya yürütülmekte olan bir adli soruşturma veya kovuşturmanın olmadığı anlaşıldığından, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilerek adaylık işlemlerinin iptal edilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 275,05-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, ..2019 tarihinde oyçokluğuyla  karar verildi.
 
Başkan                                                 Üye                                                     Üye
 
 
Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 
 
 
 
 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

GÖREVİNDE BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İHTİSASI (BRANŞI) DIŞINDAKİ BİR GÖREVE ATANAN ASTSUBAY HAKKINDA EMSAL KARAR

GÖREVİNDE BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İHTİSASI (BRANŞI) DIŞINDAKİ BİR GÖREVE ATANAN ASTSUBAY

27-03-2022

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz

07-04-2020

İKRAMİYESİ (TAZMİNATI) EKSİK ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA EMSAL KARAR

İKRAMİYESİ (TAZMİNATI) EKSİK ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA EMSAL KARARKara Kuvvetleri Komutanlığında

09-02-2021