Güvenlik Soruşturması Bank Asya Hesabı Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 Güvenlik Soruşturması Bank Asya Hesabı Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkil hakkındaki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında müvekkil hakkında bildirilen tek olumsuzluk olan Bank Asya'da hesap açtırmasının, Fethullahçı Terör Örgütüyle ilişkili olan bu Bankaya, örgütün çağrısıyla hesap açma biçiminde gerçekleşmediğinden, uzman erbaş kursiyeri olarak görev yapan müvekkilin, bu gerekçeyle arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ..2018 tarihli dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak istinaf başvurusunun kabulüne yönelik Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.
 
 
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVACI) : 
VEKİLİ :
 
KARŞI TARAF (DAVALI) :
VEKİLİ : 
 
 
İSTEMİN ÖZETİ : Manisa İli, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman erbaş kursiyeri olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının, ..2015 ve ..2015 tarihlerinde Bank Asya'da iki ayrı hesap açtığı, hesap açma tarihlerinin örgüt liderinin Bank Asya'ya para yatırılması talimatının verildiği 2014 yılından sonraki tarihte olduğu, hesap hareketliliğinin aktif olarak devam ettiği, dolayısıyla anılan bankaya finansal destek/yardım sağlandığı dönemde hesap açıldığı hususunun sabit olduğu, davacı hakkında terör örgütü üyesi olduğuna yönelik hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmasa da, davacının atanacağı görevin, doğrudan ülkenin güvenliğinde, asayişin sağlanmasında önemli bir yere sahip olması, hakkında tespit edilen hususun niteliği ve doğrudan kamu düzeniyle ilgili olması karşısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan davalı idare tarafından kapsamına alınacak olan personel için daha titiz bir inceleme ve değerlendirme yapması ve takdir hakkını en uygun adaydan yana kullanmasının kabulü gerektiği dikkate alındığında hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen Manisa 2. İdare Mahkemesinin //2019 gün ve E:2018/, K:2019/ sayılı kararının; davacı tarafından, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, daha önce korucu olarak görev yaptığı, sözleşmeli uzman erbaş olmak için gerekli niteliklerin sayıldığı mevzuatta bulunan bütün şartları yerine getirdiği, dava konusu işlemin Anayasanın 70. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine aykırı olduğu, güvenlik soruşturmasının uygun olup olmadığına ilişkin araştırmanın Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre yürütüldüğü, durumunun anılan Yönetmeliğin 11. maddesinde sayma yöntemi ile belirtilen olumsuz hususlar içerisinde yer almadığı; ... ili... ilçesinde doğup büyüdüğü, Devlet okullarında okuduğu ve bu süreçte hiç bir yurt, kurs veya yapılanma ile irtibat kurmadığı, bütün ailesinin korucu ve kamu görevlisi olduğu; ülkenin içinde bulunduğu ortam nedeniyle çevresi tarafından terör örgütleri ile irtibatı olduğu şeklinde yorum yapıldığı bunun da kendisi ve ailesi için telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabileceği ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir. 
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararının usul ve Yasaya uygun olduğu ileri sürülerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi istenilmektedir.     
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava, Manisa İli, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman erbaş kursiyeri olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Yukarıda aktarılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilebilmesi için ilgili veya mevzuat gereği hakkında güvenlik soruşturması yapılacağı belirtilen yakınlarının mevzuatta olumsuz olarak değerlendirilen  fiil ve tutumlarının hukuken kabul edilebilir bilgi ve belgelerle ortaya konması, ortaya konan hususların da mevzuatta görevi ifa için engel olarak kabul edilen nitelikte olması gerekmektedir.  
  Dosyanın incelenmesinden, İzmir Yenifoça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman onbaşı olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilerek, düzenlenen terhis belgesiyle ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, davalı idarece dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden sözleşmenin feshinin gerekçesi olarak davacının Bank Asya'da ..2015 ve ..2015 tarihlerinde açılan iki ayrı hesabının bulunduğu, müşteri durumunda ise aktif ibaresinin yer aldığının belirtildiği, ancak dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının Bank Asya'nın Sefaköy Şubesinde ..2015 ve Hadımköy Şubesinde ..2015 tarihlerinde açılan iki ayrı hesabının bulunduğu, Hadımköy Şubesindeki hesapta hiç hareket olmadığı, Sefaköy Şubesindeki hesaba ise davacının abisi  tarafından ..2015 tarihinde yatırılan 300,00 TL tutarındaki paranın, aynı gün davacı tarafından çekildiği, ..2015 tarihinde davacı tarafından yatırılan 600,00TL tutarındaki paranın ise ..2015 tarihine kadar küçük miktarda harcamalar ve para çekme yolu ile tüketildiği, FETÖ yapılanmasını destekler mahiyette herhangi bir hesap hareketinin bulunmadığı görülmektedir.
  Bu durumda, davacı hakkındaki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında davacı hakkında bildirilen tek olumsuzluk olan Bank Asya'da hesap açtırmasının, Fethullahçı Terör Örgütüyle ilişkili olan bu Bankaya, örgütün çağrısıyla hesap açma biçiminde gerçekleşmediği anlaşıldığından, uzman erbaş kursiyeri olarak görev yapan davacının, bu gerekçeyle arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ..2018 tarihli dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; davacı istinaf başvurusunun kabulü ile Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen //2019 gün ve E:2018/, K:2019/sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü gösterilen ve davacı tarafından karşılanan  ilk derece dava ve istinaf yargılama gideri toplamı olan 585,10 TL ile A.A.Ü.T. uyarınca 1.362,00 TL vekâlet ücreti tutarın davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin HMK'nun 333. maddesi uyarınca yatırana iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde, oybirliğiyle  karar verildi.
Başkan                                                         Üye                                         Üye

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

 

  1. M. d. 19-11-2021

    Merhaba. 2018 temmuz ayında kamuya atamam gerçekleşti ancak güvenlik soruşturması aralıkta bitti ve 6 ay sonra işe başlangıç yapabildim. Yapılan atama sözleşmeli ve 3 yıl sonra kadroya alınma durumu var. Geçen 6 ay kadroya gireceğim süreden düşmüyor. Bununla ilgili bir emsal karar var mı? Bu süre kadroya geçişte saydırılalir mi?

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @M. d.19-11-2021

      İdari  başvuru yaptıktan sonra dava açılması gerekmektedir. 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesinde görevden uzaklaştırma, "Devlet

24-03-2020

Kendisi, Annesi ve Babasının Bank Asya'da Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kendisi, Annesi ve Babasının Bank Asya'da Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması

07-04-2020

SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI HAKKINDA EMSAL KARAR

SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI

13-02-2022