Babası ve Annesi KHK ile Kapatılan Şirkette Çalıştığından Dolayı Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Babası ve Annesi KHK ile Kapatılan Şirkette Çalıştığından Dolayı Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 

Müvekkilin sözleşmeli uzman erbaş olarak Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında görev yapmakta iken davalı idare tarafından hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamında yapılan istihbarî bilgide "Babası .Ç.: KHK ile kapatılan şirket (Özel  Mrk... Tic. Ltd. Şti. 2007-2015- Aşçı) olduğu, Annesi ..:KHK ile kapatılan şirket (Özel .. Mrk. Tic. Ltd. Şti. 2008-2016- Temizlik Görevlisi) çalışanı olduğu," şeklinde tespit yapıldığı, bu tespit ve bilgiler doğrultusunda Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunca davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi üzerine . davacının sözleşmesinin feshedilmesi üzerine görülmekte olan dava ile ilgili idare mahkemesi kararı aşağıda yer almaktadır.

 


DAVACI                            : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN / E-Tebligat    
AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ :Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 2018 tarih ve MRK.Ş.: sayılı işlemin; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hangi sebeple olumsuz sonuçlandığına dair bilgi verilmediği, herhangi bir olumsuz durumunun olmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ      :Davacının yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması üzerine sözleşmesinin sonlandırıldığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu öne  sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 Karar veren Isparta İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin .2018 tarih ve MRK.Ş.: sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının sözleşmeli uzman erbaş olarak Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında görev yapmakta iken davalı idare tarafından hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamında yapılan istihbarî bilgide "Babası .Ç.: KHK ile kapatılan şirket (Özel  Mrk... Tic. Ltd. Şti. 2007-2015- Aşçı) olduğu, Annesi ..:KHK ile kapatılan şirket (Özel .. Mrk. Tic. Ltd. Şti. 2008-2016- Temizlik Görevlisi) çalışanı olduğu," şeklinde tespit yapıldığı, bu tespit ve bilgiler doğrultusunda Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunca davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi üzerine .2018 tarihli işlemle davacının sözleşmesinin feshedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.  
Mahkememizce UYAP veri sisteminden yapılan sorgulamada davacı hakkında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma dosyasının olmadığı gibi adli sicil ve arşiv kaydının da bulunmadığı görülmüştür. Öte yandan Mahkememizin.2019 tarihli ara kararı ile İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından davacı ve yakın aile bireyleri hakkında herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığının, anılan kişilerin PKK/KCK, FETÖ/PDY veya başka bir terör örgütü ile irtibatlı/iltisaklı olup-olmadığının sorularak, soruşturma ya da kovuşturma var ise ilgili dosya numaraları ve konu ile ilgili diğer bilgi ve belgeler istenmiş, ara karara verilen cevapta bahsi geçen davacı ve yakın aile bireyleri hakkında PKK/KCK, FETÖ/PDY veya başka bir terör örgütü kapsamında adli işlem bilgisinin bulunmadığı bildirilmiştir. 
Bu durumda, davacının babasının KHK ile kapatılan şirkette 2007-2015 yılları arasında aşçı olarak, annesinin ise aynı şirkette 2008-2016 yılları arasında temizlik görevlisi olarak çalıştığı yolundaki istihbari bilginin, davacının uzman erbaşlığa alınmamasını gerektirecek boyutta ve ağırlıkta  olmadığı gibi davalı idarece bu tespit dışında güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek nitelikte somut bilgi ve belgelerin ortaya konulmadığı, hakkında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma ya da güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek bilgi ve belge bulunmayan davacının arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 258,10-TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idare tarafından yapılan 63,50 TL yürütmeyi durdurma itiraz yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, /2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                   Üye                                          Üye
 
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler 

Dökümanlar