Uzman Erbaşlar Hakkında Yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri

Uzman Erbaşlar Hakkında Yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri

Uzman Erbaşlar Hakkında Yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri, Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması      

 
Uzman erbaş olarak göreve başlayacak kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri yapılmaktadır. Uzman erbaşların görevine başlayabilmesi  için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve emsal kararlara aşağıda yer alan makaleden ulabilirsiniz.
 
Uzman Erbaş Olma Şartları Nelerdir?
 
Anayasa'nın 70. maddesinin ikinci fıkrasında, “hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım yapılamayacağı” kurala bağlanmıştır. 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde, devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirlenmiş ve aynı maddenin (b) fıkrasında "kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak gerektiği" koşuluna da yer verilmiştir.
 
Bu doğrultuda Sözleşmeli Uzman Erbaş olmak içi gereken nitelikler Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinde sayılmıştır. Uzman Erbaş Kanununun 4. Maddesinde Uzman Erbaş olarak alınan personelde olması gereken niteliklerin yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Uzman Erbaş Kanunu dayanak alınarak Uzman Erbaş Yönetmeliği hazırlanmış ve “Personelde aranacak nitelikler” belirlenmiştir.
 
Güvenlik soruşturması ile ilgili Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6. Maddesinde; 
 
“Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
…….
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
b) En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak (Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda, ilköğretim mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar, kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanı yahut Sahil Güvenlik Komutanının kararları ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu şartı aranmaz.),
 
c) Tespit edilen görev yerinde ihtisas sahibi olmak,
 
ç) Sağlık durumunun uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, askerî hastahanelerden
 
alacağı raporla kanıtlamış olmak,
 
d) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış
 
olmak,
 
e) Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç yıl içinde ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alım için görevlendirilen birimlere müracaat etmek,
 
f) İstekli olmak,
 
G) İCRA EDİLEN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARDAN GÜVENLİK SORUŞTURMASI UYGUN OLMAK VEYA İLK ATAMALARI DOĞRUDAN DOĞRUYA KIT’A VEYA BİRLİKLERE YAPILAN UZMAN ERBAŞLAR İÇİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI UYGUN OLMAK.
 
ğ) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 
h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 
ı) Ayrıca;
 
1) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 
2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 
3) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.
 
Yukarıda yer verilen şartlar arasında  g  fıkrasında  güvenlik soruşturması ile ilgili hükümler yer almaktadır. Bu hükümlerden dolayı uzman erbaşlar hakkında güvenlik soruşturması ve araştırması işlemleri yürütülmektedir.
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri Hangi Mevzuata Göre Yürütülmektedir?
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak çıkarılan  Güvenlik Soruşturması ve  Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.   
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması nedir?
 
Güvenlik Soruşturması ve  Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nde arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
 
 Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.
 
 Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteniğinin mevcutkayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir.
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kimler Hakkında Yapılmaktadır?
 
- Gizlilik dereceli yerlerde çalışan kamu personeli ile meslek grupları ve üst kademe yöneticileri,
 
- Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli 
 
- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,
 
- İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar,
 
- Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sürekli görevlendirilecek bütün personel hakkında yapılmaktadır.
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hangi Makamlar Tarafından Yapılmaktadır?
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılmaktadır.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hangi makam tarafından yapılmaktadır?
 
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin talepler Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına iletilmekte olup bu talepler  Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve/veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.
 
 Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. 
 
 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında  Hangi Hususlara Bakılmaktadır?
 
 a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, 
b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı, 
c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı. 
d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, 
e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, 
f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı araştırılır.
 
Araştırmada  kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınmalıdır.
 
Güvenlik Soruşturması ve Araştırması Sonucunda Elde Edilen Bilgiler Kim Tarafından Değerlendirilmektedir?
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kişi hakkında elde edilen  ve hukuki değeri olmayan istihbari bilgiler bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bir istihbari bilginin hukuki değerinin olup olmadığının tespiti ve değerlendirilmesi; istihbarat faaliyetini yürüten makama değil, Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca  oluşturulan değerlendirme komisyonuna aittir.
 
Değerlendirme komisyonu Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen hususlarla ilgili olarak elde edilen hukuki değer taşımayan istihbari bilgileri  incelemeli ve kişi hakkında bir değerlendirme yapmalıdır.
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi Mümkün Müdür?
 
 Gerekli görülen hallerde ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesini isteyebilme hakkına sahiptir.
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Ne Kadar Sürmektedir?
 
Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilmektedir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılmakta, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilmektedir.
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde cevaplandırılması gerekmektedir. Bu süreler yönetmelikte düzenlenmiş olsa da kurumlar iş yükü gereği bu süreyi geçirebilmektedir. Ayrıca gelen sonuçların değerlendirilmesi komisyonlar tarafından yapıldığı için yoğunluk vb. nedenlerle  bu süre uzayabilmektedir. Uzman çavuş adaylarının güvenlik soruşturması  genellikle 3-6 ay arasında sonuçlanmaktadır. Güvenlik soruşturmasının uzun süre sonuçlanmaması iyiye işaret değildir. Olumsuz bir durumun tespit edilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunun göstergesidir.
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonuçları Nasıl Tebliğ Edilmektedir?
 
Araştırmaların ardından soruşturma olumsuz sonuçlanırsa, kişiye güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı tebliğ edilmektedir. Ancak kişiye güvenlik soruşturmasının neden olumsuz çıktığına dair bir bildirim yapılmamaktadır.
 
- Kurum tarafından yapılan bizzat kişinin kendisine yapılan yazılı tebligat,
 
- SMS ile igili bilgilendirmeler,
 
- CİMER üzerinden güvenlik soruşturması sonucu ile ilgili yapılan başvuru sonucunda verilen bilgiler,
 
- Jandarma Genel Komutanlığında ise  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sitesinden yapılan ilanlar tebliğ kabul edilir.
 
Dava açılması sürecinde tebliğ türüne göre  SMS görüntüsü, yazılı tebliğ veya internet sitesindeki sonuç ekranın fotoğrafının alınması gerekmektedir.
 
Bu durumlar resmi tebligat sayılmaktadır ve bu tebligattan sonra dava açma süresi işlemeye başlayacaktır. 
 
 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının  Olumsuz Sonuçlanmasının Sebebini Öğrenmek Mümkün müdür?
 
Uzman erbaş adayı ve uzman erbaş arkadaşlardan tarafımıza sorulan en sık sorulardan birisi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının  hangi sebepten olumsuz geldiğini öğrenip öğrenemeyeceğidir. Güvenlik soruşturması ile  bilgiler  istihbari bilgi niteliğinde olduğundan dolayı ilişiğiniz kesilme sebebi hakkında size bilgi verilmez. Sebebin ne olduğunun öğrenilmesi ancak dava açılması durumunda mümkündür. Dava açıldıktan sonra  güvenlik soruşturmasının hangi sebepten olumsuz olduğu tespiti yapılabilmektedir. Sebep, idare tarafından gizli dereceli evrakla mahkemeye gönderilmekte ve avukatınız tarafından mahkeme kaleminde incelenebilmektedir.
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Sonuçlanmasına Sıklıkla Sebep Olan Durumlar Nelerdir?
 
- Kişi hakkında devam eden soruşturmalar veya kovuşturmalar, 
 
- Kendisinin veya  aile yakınlarından birinin daha önce işlediği suç,
 
- Kişi hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması veya mahkumiyet kararları,
 
- Terör örgütüyle iltisaklı okullarda veya dersanelerde eğitim görme, yurtlarında kalma,
 
- Bank Asya gibi terör örgütleri ile iltisaklı bankalarda aile bireyleri veya kendisinin hesabının bulunması,
 
- Terör örgütleri ile iltisaklı kurumlarda kendisinin veya aile yakınlarının SGK kaydı bulunması gibi birçok örnek verilebilir.
 
Ancak somut belgelere dayalı olarak yapılmayan, masumiyet karinesi ve  cezanın şahsiliği ilkesine uyulmayan güvenlik soruşturmaları idare mahkemeleri tarafından iptal edilmektedir. Bu konuda mağdur olan kişilerin özlük hakkı kaybına uğramaması için  hukuki yardım almasında yarar vardır.
 
Uzman Erbaş  Olmaya Engel Suçlar Nelerdir?
 
 Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; 
 
YÜZ KIZARTICI VEYA ŞEREF VE HAYSİYETİ KIRICI SUÇLAR
- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar 
- Basit ve nitelikli zimmet,
- İrtikâp, 
- İftira,
- Rüşvet, 
- Hırsızlık,
- Dolandırıcılık, 
- Sahtecilik,
- İnancı kötüye kullanma, 
- Yalan yere tanıklık, 
- Yalan yere yemin, 
-  Cürüm tasniî, 
- Irza geçmek,
- Sarkıntılık, 
- Kız, kadın veya erkek kaçırmak,
- Fuhşiyata tahrik, 
- Gayri tabiî mukarenet,
- Dolanlı iflas 
 
- İstimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma,
- Devlet sırlarını açığa vurma, 
- Firar,
- Amir veya üste fiilen taarruz,
- Emre itaatsizlikte ısrar, 
- Üste hakaret, mukavemet,
- Fesat,
- İsyan 
- 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 
-Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olma,
 
-Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmama,
 
-Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler.
 
 Ancak yukarıda sayılan hususlardan dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasında  çok sayıda  değerlendirme hatası yapıldığı görülmektedir. Bu konuyla ilgili emsal kararlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
Aile Üyelerinin Olumsuz Durumlarının  Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanmasına Etkisi var mıdır?
 
Annne, baba, kardeş, abi, abla, evlat, amca, dayı, enişte  gibi yakın  akrabaların işlemiş oldukları veya işlediği iddia olunan suçlar veya terör örgütlerine iltisaklı olabilecekleri gerekçesiyle  uzman erbaşların güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlandığı görülmektedir. Ancak bu durum “suç ve cezaların şahsiliği” ilkesine aykırı olacaktır. Bu hukuka aykırı durumun  sonlandırılması için dava açılması gerekmektedir.
 
 Bu konuyla ilgili kazanılan davalardaki emsal kararlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmanın Olumsuz Sonuçlanmasına İtiraz Mümkün Müdür?
 
 Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan kişiler kurumlarına itiraz edebilirler ancak itiraz sonucunda olumlu sonuç alma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle zaman kaybetmemek açısından  dava açma süresi içinde dava açılması daha uygun hareket tarzı olacaktır.
 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmanın Olumsuz Sonuçlanmasının iptal edilmesi için  ne yapılmalıdır?
 
İlişiğiniz kesildiği size tebliğ yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde ilişik kesme işleminin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü bir süredir, dava açmadığınız takdirde dava açma hakkınızı kaybedersiniz. ( Ancak bu durumun çok az da olsa istisnaları mevcuttur.  Örneğin yargılandığı ceza davası nedeniyle ilişiği kesilen kişi yargılama sonucunda beraat ederse 60 günlük dava açma süresi geçmesine rağmen dava açma imkanı olabilmektedir. İlk derece mahkemeleri tarafından dava süre aşımı nedeniyle dava dilekçesi reddedilse de bu konuyla ilgili verilmiş Anayasa Mahkemesi kararları bulunmaktadır.)
 
Davanın Kazanılması Halinde Ne Olur?
 
Somut belgelere dayalı olarak yapılmayan, masumiyet karinesi ve  cezanın şahsiliği ilkesine uyulmayan güvenlik soruşturmaları mahkemeler tarafından iptal edilmektedir. Dava kazanıldıktan sonra mahkeme kararının yerine getirilmesi, göreve geri dönülmesi, maddi ve özlük hakların iadesi için idareye başvuru yapılır. Başvuru sonucunda uzman erbaş görevine başlamaktadır. Ayrıca mağdur olan uzman erbaşların  maddi ve özlük hakkı kayıpları telafi edilmesi gerekmektedir. Geriye dönük maaşları yasal faizleri birlikte ödenmesi gerekmektedir. Kazanılan davadan sonra maddi ve manevi tazminat davası da açılması mümkündür.
 
  Anayasa Mahkemesinin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Şartı İle İlgili İptal Kararının Etkisi Nedir?
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddenin 1. fıkrasının (A) bendinin 8. numaralı alt bendi ile, "güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar arasında sayılmış iken  29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24.07.2019 tarih ve  E:2018/73, K:2019/65 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.
 
Birçok Danıştay kararında da belirtildiği üzere Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasa'ya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri Anayasa'nın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı olacağının kabul edilmiştir. Bu karardan sonra devlet memurları hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartının  yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.
 
Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde, devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirlenmiş ve aynı maddenin (b) fıkrasında "kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak gerektiği" koşuluna da yer verilmiştir. Bu nedenle uzman erbaş mevzuatında güvenlik soruşturması şartı halen yer aldığı için uzman erbaşlar hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri devam etmektedir.
 
Ancak önceden  bir defa güvenlik soruşturmanız olumsuz olduğu takdirde ileride başvuracağınız tüm kurumlarda güvenlik soruşturması  olumsuz gelmekte ve memur olma hakkı engellenmekteydi. Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararından sonra bu durumun sona erdiğini değerlendirmekteyiz.
 
Konuyla ilgili ayrıntılı makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan uzman erbaşların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen uzman erbaş arkadaşlar iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makaleye aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar