2019-1 Dönemi Uzman Erbaş Temini Kapsamında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar

2019-1 Dönemi Uzman Erbaş Temini Kapsamında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar

2019-1 Dönemi Uzman Erbaş Temini Kapsamında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar

2019-1 Dönemi Uzman Erbaş temini  ile ilgili güvenlik soruşturması sonuçları İnternet portalı üzerinden uzman erbaş adaylarına ilan edilmiştir. 2019-1 Dönem Uzman Erbaş Temini kapsamında yapılan güvenlik soruşturmaları neticesinde Uzman Erbaş Yönetmeliği 2. Bölüm 6. Maddesinde belirtilen "Güvenlik Soruşturması Uygun Olmak" şartını sağlamadığı tespit edilerek adaylığı sonlandırılan birçok kişi bulunmaktadır.

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan uzman erbaş adaylarından söz konusu işlemin haksız olduğunu düşünenler,   Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sitesinden yapılan ilanlar tebliğ kabul edilerek ekran fotoğrafı ile 60 gün içinde işlemin iptali için İdare mahkemelerinde dava açmaları gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu sonuç bildiriminde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 13. Maddesi uyarınca güvenlik soruşturması sonucunun içeriği hakkında bilgi verilmeyeceği belirtilmiştir.  İptal davası açılmaksızın güvenlik soruşturmasının içeriği hakkında bilgi edinmek mümkün değildir. Dava açılması durumunda  güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasına sebebiyet veren husus öğrenilebilmekte ve bu doğrultuda savunma yapılabilmektedir. 

Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle adaylığı sonlandırılan kişiler hakkında birçok emsal mahkeme kararı bulunmaktadır. Güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığını internet üzerinden öğrenen Jandarma uzman erbaş adayının açtığı iptal davası hakkında verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır. ayrıca aşağıdaki bağlantılardan  sitemizde yer alan güvenlik soruşturması ile ilgili diğer emsal kararlara ve makalelere ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması   

DAVACI                         : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
  AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ : .
 
DAVANIN ÖZETİ : Sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle adaylığının sonlandırılmasına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunun 30/11/2018 tarihli kararının hukuka aykırı olduğu, olumsuz bir durumunun bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
 
SAVUNMANIN ÖZETİ         : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde gelen bilgi göz önüne alınarak güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, adaylığının sonlandırılmasına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunun 30/11/2018 tarihli kararının iptali istemiyle açılmıştır.
...
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar" başlıklı 7. maddesinde; "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır. ..." hükmüne yer verilmiştir.
 
Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6/1-g bendinde "güvenlik soruşturması uygun olmak", uzman erbaş adaylarında aranacak genel nitelikler arasında sayılmıştır.
 
Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde temin edilen bilginin olumsuz değerlendirilmesi sonucunda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunun 30/11/2018 tarihli kararı ile davacının adaylığının sonlandırıldığı ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Olayda, davacıyla ilgili olarak yapılan güvenlik soruşturması sırasında hakkında bir suçtan dolayı devam eden ceza kovuşturması bulunduğunun tespiti üzerine güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı değerlendirilmek suretiyle işlem tesis edildiği görülmektedir.
 
Her ne kadar davacı hakkında Giresun 3. Asliye Ceza Mahkemesinin E:2018/282 sayılı dosyası ile kovuşturma yürütülmüş ise de, anılan Mahkemenin 24/01/2019 tarihinde kesinleşen 03/01/2019 tarihli ve K:2019/12 sayılı kararıyla davacının üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olması nedeniyle beraatine karar verildiği görülmektedir.
 
Buna göre, davacı ile ilgili olarak yürütülen kovuşturmaya esas fiilin niteliği de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; davacı hakkındaki kovuşturmanın atılı suçun işlenmemesi gerekçesine dayalı olarak beraat kararı verilmekle ortadan kalktığı ve davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasına gerekçe gösterilen durumun bu aşamada mevcut olmadığı; idarece salt güvenlik soruşturması sonucunda gelen bilgi ile yetinilerek fiilin niteliği değerlendirilmeksizin ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin işlem tesis edildiği; davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olabilecek başkaca bir bilgi ve belgenin de dosyaya sunulmadığı dikkate alındığında, davacının adaylığının sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 263,50-TL yargılama gideri ile yürürlükteki AAÜT uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 17/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Başkan                                           Üye                                                       Üye
 
Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Uzman Jandarmaların Sağlık Raporları ve Maluliyet Durumu

Uzman Jandarmaların Sağlık Yetenekleri, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve

01-01-2020

Bir Yakını Hakkında "2016 yılında FETÖ/PDY'ye Müzahir Bir Öğrenci Yurdunda Kaldığı Şeklinde" Bilgi Notu Olan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Bir Yakını Hakkında "2016 yılında FETÖ/PDY'ye Müzahir Bir Öğrenci Yurdunda Kaldığı

11-02-2020