Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkil hakkında yapılan güvenlik soruşturmasında hakkındaki bilgi notunda "şahıs hakkında bilgi bulunmadığı, kardeşi .. Hakkında Bankasya'da hesap açanlar arasında hesap açma tarihi 24/02/2014 müşteri durumu aktif ibaresi yer aldığı" şeklinde ifadeye yer verildiği, bu tespite dayalı olarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesi sonucunda müvekkilin adaylık işlemlerinin iptaline karar verilmesi üzerine açılan dava hakkında verilen karar aşağıda yer almaktadır.

 

DAVACI                                     : 

VEKİLİ     : Av. Sarper Alptekin
                  Av. Mehmet Kutluay IŞIK
   
DAVALI      :  Jandarma Genel Komutanlığı /Ankara
VEKİLİ : 
İSTEMİN ÖZETİ : Davacı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmasına rağmen atama şartlarını taşımadığından bahisle atama talebinin reddedilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığının 25/07/2018 tarihli işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMA ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmasına rağmen atama şartlarını taşımadığından bahisle atama talebinin reddedilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığının 25/07/2018 tarihli işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasında hakkındaki bilgi notunda "şahıs hakkında bilgi bulunmadığı, kardeşi .. Hakkında Bankasya'da hesap açanlar arasında hesap açma tarihi 24/02/2014 müşteri durumu aktif ibaresi yer aldığı" şeklinde ifadeye yer verildiği, bu tespite dayalı olarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesi sonucunda davacının adaylık işlemlerinin iptaline karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Olayda, Mahkememizin 12/11/2018 tarihli ara kararı ile davacının kardeşinin söz konusu bankada hesap bilgileri ve hesap hareketlerinin istenildiği, Mahkememize sunulan 12/12/2018 tarihli cevabi yazıda hesap dökümlerinin gönderildiği, incelenen hesap hareketlerinde davacının kardeşinin söz konusu Bankaya herhangi bir para yatırmadığı, yatan paranın maaş ödemesi olduğu, 26/01/2015 tarihinden sonra herhangi bir hesap hareketinin olmadığı, ayrıca davacının kardeşi ...'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığında 23/10/2016 tarihinden itibaren sözleşmeli er olarak eğitime başladığı ve görevde olduğu görülmektedir. 
Dava konusu işlemin sadece davacının güvenlik soruşturması sonucunun "olumsuz" olarak değerlendirilmesine dayalı olduğu, güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen bilginin güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilebilecek mahiyette olup olmadığı hususu bu uyuşmazlığın esasını teşkil etmektedir. 
 Kamu görevlisi olmak isteyenlerle ilgili güvenlik araştırması yapılırken ulaşılan bilgi ve kanaatin; somut, güvenilir, teyit edilebilir nitelikte olması; tahmine, tasavvura ve önyargıya dayalı olmaması; aynı yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle de desteklenmesi, bu inceleme ve değerlendirmenin hukuken denetlenebilir nitelikte olması gerekir. Aksi durumda soyut ve gerçek dışı ithamlarla bazı kişilerin önemli hak kayıplarına yol açılabileceği, bunun idarenin son derece haklı nedenlere dayalı güvenlik tedbirleri hakkında toplumda tereddütlere neden olabileceği, bu durumun ise en çok yine kendisi ile mücadele edilen yasa dışı mihraklarca istismar edilebileceği ortadadır. 
Belirtilen durum karşısında, davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda ilgili hakkında edinilen "şahıs hakkında bilgi bulunmadığı, kardeşi .. Hakkında Bankasya'da hesap açanlar arasında hesap açma tarihi 24/02/2014 müşteri durumu aktif ibaresi yer aldığı" şeklinde bilginin mevcut olduğu, davacının bu örgüte aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olup olmadığı, örgütle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünden de titizlikle araştırılması, bu yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi, ancak bu durumun sabit görülmesi halinde davacının kamu görevlisi mensubu olmasına izin verilmemesi gerekirken, bu yönde bir inceleme yapılmaksızın, başkaca bir delil ya da bilgi sunulmaksızın, sadece davacının kardeşinin Bankasya'da hesap açanlar arasında olması  gerekçesine dayalı olarak, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 264,80-TL yargılama gideriyle avukatlık asgari ücrete tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, kararın kesinleşmesinden sonra posta ücreti avansından artan tutarın mahkememizce davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                         Üye                                  Üye

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!