30 Günden Fazla Hapis Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

30 Günden Fazla Hapis Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

30 Günden Fazla Hapis Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar
 
Van Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapanmüvekkilin, 30 günden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olduğundan bahisle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 12/4. maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.
 
DAVACI                      : 
VEKİLİ                        : Av. Mehmet Kutluay Işık (E-Tebligat Adresi)  
                                     Av. Sarper ALPTEKİN
 
DAVALI                      : Jandarma Genel Komutanlığı
VEKİLİ                       : 
                                                Van İl Jandarma Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Kısmı /VAN
 
DAVANIN ÖZETİ : Van Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından; 30 günden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olduğundan bahisle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 12/4. maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu hükümleri uygulanması gerekirken 3269 sayılı Kanun hükümlerinin uygulandığı, aleyhine verilen hapis cezasına dair hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının mahkumiyet kararı olmadığı, dolayısıyla bu kararın idari işlemlerde kullanılmasının mümkün olmadığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının "hizmete ilişkin emirleri yerine getirmemek, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suç isnadıyla açılan dava neticesinde Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesinin 19.07.2018 tarih ve E:2017/209, K:2018/266  sayılı kararı ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun "İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası" başlıklı 87/1. maddesi uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 12. maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse dahi emre itaatsizlikte ısrar suçundan mahkum olanların ve taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların sözleşmesinin feshedileceği düzenlemesine yer verildiği, ayrıca davacının, hakkında sözü geçen Kanun'un değil 2803 sayılı Kanun'un uygulanması gerektiği iddiasının hukuken kabul edilebilir olmadığı, dolayısıyla 3269 sayılı Kanun'un 12. maddesi hükmü doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
      TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren Van 2. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü;
Dava; Van Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, 30 günden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olduğundan bahisle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 12/4. maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
....
....
Bu durumda; davacı hakkında sözü geçen karar ile "emre itaatsizlikte ısrar" suçunun subut bulduğu gerekçesiyle verilen 2 ay 15 gün hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının, 2803 sayılı Kanun'un 15. maddesinde sayılan ilişiğin kesilmesi sonucunu doğuran hallerden olmadığı açık olup; 3269 sayılı Kanun'un 12. maddesi uygulanmak suretiyle davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 264,25 TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece Y.D. itiraz aşamasında yapılan 31,00 TL posta giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücreti avansının karar kesinleştikten sonra re'sen taraflara iadesine iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, .../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
Başkan                                                          Üye                                                  Üye
 
 
 
 
 
 
 

  1. Gülşah Karakoç 28-03-2021

    Kardeşim sözleşmeli uzman çavuş trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2 ay 15 gün ceza aldı ve hagb yapıldı şuan aynı suçtan 2.50 0 TL adli para cezası aldı ve hagb ye ihbar yapılacak acaba işten atılır mı mevzuatta 39 günden fazla ceza alınırsa sözleşme feshi diyor şimdiden teşekkürler

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Gülşah Karakoç28-03-2021

      Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan  otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların sözleşmesi feshedilmektedir. HAGB'nin açıklanması aşamasında  hukuki bir yardım almanız lehinize olacaktır.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er iken Sahil Güvenlik Komutanlığında Uzman Erbaşlığa Geçiş Yapması Nedeniyle İkramiye Ödenmemesi Hakkında Emsal Karar

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er iken Sahil Güvenlik Komutanlığında Uzman Erbaşlığa

09-03-2020

Uzman Jandarmaların Sağlık Raporları ve Maluliyet Durumu

Uzman Jandarmaların Sağlık Yetenekleri, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve

01-01-2020

"Yalan Tanıklık Suçundan Duruşmaya Devam" Şeklindeki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkil hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda ilgili hakkında edinilen "adı geçen

25-12-2019