"Yalan Tanıklık Suçundan Duruşmaya Devam" Şeklindeki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkil hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda ilgili hakkında edinilen "adı geçen şahıs hakkında yalan tanıklık suçundan duruşmaya devam" şeklindeki bilgiye dayanılarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemleri sonlandırılarak atamasının yapılmamasına ilişkin işleme açılan dava ile ilgili idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.

 


DAVACI : 
VEKİLİ : Av. Sarper Alptekin  
Av. Mehmet Kutluay Işık
DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı - Ankara
VEKİLİ :
DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, 2018 yılı Mayıs ayı Uzman Erbaş alım sınavlarında başarılı olduğundan bahisle yaptığı .2018 tarihli atanma başvurusunun, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle reddine ilişkin.2018 tarihli işlemin, sınavlarda başarılı olduğu, mevzuatta aranan şartları sağladığından bahisle hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının seçim aşaması sınavlarında başarılı olduğu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun ilgili değerlendirme komisyonu tarafından olumsuz olarak nitelendirildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmasına rağmen atama şartlarını taşımadığından bahisle .2018 tarihli atama talebinin reddedilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın .2018 tarihli işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş temini kapsamında yapılan seçim aşaması sınavlarında başarılı olduğu, yapılan güvenlik soruşturmasında davacı hakkındaki bilgi notunda "adı geçen şahıs hakkında yalan tanıklık suçundan duruşmaya devam" şeklinde ifadeye yer verildiği, bu tespite dayalı olarak 12018 tarihli aday değerlendirme kurulu kararı ile güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesi sonucunda davacının adaylık işlemlerinin iptaline karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Olayda, UYAP sisteminden yapılan araştırmada davacının Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2018/ sayılı dosyasında "yalan tanıklık" suçundan yargılandığının tespit edilmesi üzerine Mahkememizin .2019 tarihli ara kararı ile ceza mahkemesi'nden davanın akıbetinin sorulduğu, mahkememize sunulan .2019 tarihli cevabi yazı ekindeki 1.2018 tarih ve K:2018/1454 sayılı gerekçeli kararda davacı hakkında üzerine atılı suçla ilgili "ceza verilmesine yer olmadığı" kararı verildiği ve kararın.2018 tarihinde kesinleştiği görülmüştür.
Dava konusu işlemin sadece davacının güvenlik soruşturması sonucunun "olumsuz" olarak değerlendirilmesine dayalı olduğu, güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen bilginin güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilebilecek mahiyette olup olmadığı hususunun esasını teşkil ettiği uyuşmazlıkta, davacının üzerine atılı suçla ilgili yargılamasında yalan tanıklık fiilinin sabit olduğu ancak yargılama sonuçlanmadan gerçeği söylediği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildiği, bu kararın kesinleştiği görülmüş, her ne kadar "yalan tanıklık" suçu, 3269 sayılı Kanun'un 12. maddesinde sayılan suçlardan olsa da davacı hakkındaki kararın, "ceza verilmesine yer olmadığı" kararı olduğu, anılan maddenin (b) bendindeki "ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi" ibaresi kapsamında ve mahkumiyet hükmü niteliğinde olmadığı, bu sebeple davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.
Belirtilen durum karşısında, davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda ilgili hakkında edinilen "adı geçen şahıs hakkında yalan tanıklık suçundan duruşmaya devam" şeklindeki bilgiye dayanılarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemleri sonlandırılarak atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 261,05-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra posta ücreti avansından artan miktarın Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan                                                Üye                                     Üye

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İlgili Mevzuat

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle  Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 12/4/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu

 

güvenlik soruşturması beraat

uzman erbaş güvenlik soruşturması 

subay güvenlik soruşturması

astsubay güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması akraba etkisi

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.


 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

İDARE TARAFINDAN ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER İKRAMİYESİNİN (TAZMİNATININ) GERİ İSTENMESİ

İDARE TARAFINDAN ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER İKRAMİYESİNİN (TAZMİNATININ) GERİ İSTENMESİMSB tarafından bir

04-10-2021