'Fetö/Pdy'e Ait Müzahir Evlerde Kaldığı' Yönündeki Bilgi Notuna İstinaden Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

 'Fetö/Pdy'e Ait Müzahir Evlerde Kaldığı' Yönündeki Bilgi Notuna İstinaden Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

 

MüvekkiI Isparta İli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez komutanlığında subay temel kursu görmekteyken hakkında yapılan yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilen "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde alınan ifadelerde 'FETÖ/PDY'e ait müzahir evlerde kaldığı' şeklinde adının geçtiği" yönündeki bilgi notuna istinaden ilgili kurulca güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığı ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesi üzerine de açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.

 


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN (E-tebligat)
   AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, "Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin" faaliyetleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Isparta Eğirdir Dağ ve Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinde muvazzaf subay adayı olarak görev yapmakta iken, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle subay adaylığının sonlandırılmasına ilişkin ..2018 gün ve M.R.K.Ş: sayılı ilişik kesme işleminin; güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek herhangi bir eylemi bulunmadığı, sözleşme fesih gerekçesinin bildirilmediği, terör örgütleriyle  bağlantısı ve iltisakının bulunmadığı, adli sicil ve arşiv kaydının olmadığı, işlemin usul ve yasaya aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle dava konusu işlemin tesis edildiği, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava; davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle subay adaylığının sonlandırılarak kurstan ilişiğinin kesilmesine ilişkin ..2018 gün ve M.R.K.Ş: .. sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Isparta İli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez komutanlığında subay temel kursu görmekteyken hakkında yapılan yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilen "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde alınan ifadelerde 'FETÖ/PDY'e ait müzahir evlerde kaldığı' şeklinde adının geçtiği" yönündeki bilgi notuna istinaden ilgili kurulca güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığı ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan uyuşmazlıkta, Mahkememizce yapılan ara kararları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ..2019 tarih ve 2019/ Muh.sayılı yazılarında; davacı ve aile bireyleri hakkında terör örgütleri kapsamında yürütülen soruşturma veya kovuşturma bulunmadığının bildirildiği, yine Mahkememizce yapılan ara karar ile davacı hakkındaki istihbari bilginin dayanağı tanık, itiraf, vb. delillerle ilgili davacının adının geçtiği herhangi bir soruşturma ya da dosya numaraları varsa bildirilmesinin istenildiği, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nce verilen cevapta; davacı hakkında istenilen hususlar yönünden yapılan tetkiklerde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı bilgisine yer verildiği, öte yandan davacının adli sicil ve arşiv kaydının olmadığı, davalı idarece güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirmesine esas alınacak başkaca herhangi bir bilgi veya belgenin de sunulmadığı görülmüştür.
Bu durumda, davacı hakkındaki bilgi notu üzerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ilgili kurulca olumsuz olarak değerlendirilmesi neticesinde subay adaylığı sonlandırılmış ise de, davalı idarece bu tespitin somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı, hakkında herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma bulunmayan davacıya ilişkin bilgi notunun içeriği teyit edilemediğinden anılan bilgi notunun tek başına güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandıracak nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından, davacının güvenlik soruştrumasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan     297,95 TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi durumunda kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                                               Üye                                         Üye
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler


 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA

22-12-2020

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI İŞLEMLERİAnayasa'nın 70. maddesinin ikinci fıkrasında, “hizmete

07-04-2020