Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Müvekkilin yargılamasının yapıldığı İstanbul Çocuk Mahkemesince anılan suçun müvekkil tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle hakkında beraat kararı verildiği ve bu kararın da kesinleştiği anlaşıldığından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemle ilgili iptal kararı aşağıda yer almaktadır.

 

 

DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN 
               AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK  
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ : 
 
DAVANIN ÖZETİ : Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin .2019 tarih ve  sayılı işlemin; herhangi bir olumsuz durumunun olmadığı, uzman erbaş olmak için gerekli bütün şartları taşıdığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının, MY 114-1 (C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesine göre yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması üzerine sözleşmesinin sonlandırıldığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu öne  sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.


TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 2019 tarih ve  sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmaktayken, hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği gereğince yetkili olan kurumca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 ay hapis, erteleme, 1 yıl denetimli serbestlik" şeklinde elde edilen istihbari bilgi notuna istinaden Aday Değerlendirme Kurulu kararıyla güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mahkememizce UYAP sistemi üzerinden temin edilerek dosya içerisine alınan İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi'nin //2013 gün ve E:2011/; K:2013/ sayılı kararının incelenmesinden davacının "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediği kanaatiyle 10 ay hapis cezası verilerek ertelendiği, söz konusu bu kararın Yargıtay 2. Ceza Dairesinin .2016 gün ve E:2014/; K:2016/ sayılı kararı ile bozulması üzerine aynı Mahkemenin bu kez //2016 gün ve E:2016/; K:2016/ sayılı kararıyla Yargıtay bozma kararına uyularak davacının atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı sonucuna varılarak 5271 sayılı Kanunun 223/2-e  maddesi uyarınca beraatine karar verildiği bu kararın da Yargıtay incelemesinden geçerek //2017 tarihinde onanarak kesinleştiği görülmektedir.
Uyuşmazlıkta, davacının yargılamasının yapıldığı İstanbul Çocuk Mahkemesince anılan suçun davacı tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle hakkında beraat kararı verildiği ve bu kararın da kesinleştiği anlaşıldığından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 264,65 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret tarifesince belirlenen 1.362,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
Başkan                                                 Üye                                  Üye

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Kardeşinin İşlediği Suçlar Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin İşlediği Suçlar Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında

07-04-2020

18 Yaş Altı Suç Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Hakkında Emsal Karar

18 Yaş Altı Suç Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Hakkında

14-04-2020

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal KararEğirdir Dağ ve

07-04-2020