Amcası DEAŞ Yanlısı Olduğuna Dair Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Amcası DEAŞ  Yanlısı Olduğuna  Dair Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz  Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Amcası DEAŞ  Yanlısı Olduğuna  Dair Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz  Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

 

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde dış kaynaktan muvazzaf astsubay teminine yönelik olarak yapılan sınavlarda başarılı olmak suretiyle astsubay adayı olarak eğitime başlayan Müvekkilin , amcasının selefi/tekfiri gruplar arasında yer alan bir yapılanmanın üyesi olduğu, bu nedenle tutuklanıp ardından tahliye edildiği ve DEAŞ yanlısı olduğu yönündeki bilgi üzerine müvekkil hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının menfi değerlendirildiği gerekçesi ile astsubay adaylığının sonlandırılması işleminin iptali için açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.

 

DAVACI                              : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
  AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
VEKİLİ : 

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim görmekte iken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle Muvazzaf Astsubay adaylığına son verilerek 18.07.2018 tarihinde eğitiminin sonlandırılmasına ilişkin işlemin; astsubay olmak için gerekli bütün şartları taşıdığı, güvenlik soruşturmasının neden olumsuz sonuçlandığına dair bir bildirimde bulunulmadığı, kişi hakkında olumsuz bilgi bulunmasının sözleşmesinin feshi için yeterli olmadığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasını gerektrirecek bir husus bulunmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almanın zorunlu olduğu, olumsuz olduğu taktirde adaylık sürecinin sonlandırılmasının yasal zorunluluk olduğu, durumun MSB Üst Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek karar verildiği, herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Bursa 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava; davacı tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim görmekte iken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle Muvazzaf Astsubay adaylığına son verilerek 18.07.2018 tarihinde eğitiminin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde dış kaynaktan muvazzaf astsubay teminine yönelik olarak yapılan sınavlarda başarılı olmak suretiyle astsubay adayı olarak eğitime başlayan davacının daha sonra hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle dava konusu edilen işlemle astsubay adaylığının sonlandırılması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Anayasa ile güvence altına alınmış olan ve uluslararası hukuk temelinde de korunan suç ve cezaların şahsîliği ilkesi uyarınca, hiç kimse işlemediği bir suç nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve sadece suçu işleyen kişinin cezalandırılması esas olacaktır. Anayasal güvence altındaki bu hakkın amacı, ceza hukukunun da temel amacı olan suçlu kişilerin fiillerinin karşılığının cezalandırılmasıdır. Suç ve cezaların şahsîliği ilkesi uyarınca, kişilerin işlemediği fiiller nedeniyle yaptırıma maruz bırakılabilmesi mümkün olmayacaktır. Bu açıdan, kişinin ailesi, arkadaşı veya yakın çevresinin fillerinden sorumlu tutulması da suç ve cezaların şahsiliği ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 
Bakılan davada; davacının amcasının selefi/tekfiri gruplar arasında yer alan bir yapılanmanın üyesi olduğu, bu nedenle tutuklanıp ardından tahliye edildiği ve DEAŞ yanlısı olduğu yönündeki bilgi üzerine davacı hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının menfi değerlendirildiği belirtilmişse de yapılan açıklamalar uyarınca amcasının işlediği fiil nedeniyle davacının sorumlu tutulmaması suç ve cezaların şahsiliği ilkesinin bir gereği olup  4045 sayılı Kanun'da belirtilmiş olan hususlarda, davacının güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek başkaca bilgi veya belgenin de dava dosyasına sunulmadığı görülmekle, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu yapılan değerlendirmede güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasıyla, suç ve cezaların şahsiliği ilkesinin ihlal edildiği sonucuna varılmaktadır.
Kaldı ki; gerekli şartları taşıyan herkesin kamu hizmetine girme hakkı bulunduğu,  hukuki ve/veya cezai sorumluluğun kişisel olması genel kuralı gereği, kamu hizmetine girme hakkını kullanma yeterliğini haiz olanların bizzat şahısların kendilerinin de bu örgüt veya örgütler ile ilgisinin  kanıtlanması, yasa dışı  bir fikir örgütü mensubu olması halinde ise, ortak ve yakın yaşam alanları itibariyle bir birini fikren etkileyecek ortamın ve etrafındaki yakınlarına bu fikri geçişinin, makul vasıta ve metotlarla ispatı gerekeceği, Anayasa ile güvence altına alınmış olan ve uluslararası hukuk temelinde de korunan suç ve cezaların şahsîliği ilkesi uyarınca, hiç kimse işlemediği bir suç nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve sadece suçu işleyen kişinin cezalandırılması esas olacaktır. Anayasal güvence altındaki bu hakkın amacı, ceza hukukunun da temel amacı olan suçlu kişilerin fiillerinin karşılığının cezalandırılmasıdır. Suç ve cezaların şahsîliği ilkesi uyarınca, kişilerin işlemediği fiiller nedeniyle yaptırıma maruz bırakılabilmesi mümkün olmayacaktır. Bu açıdan, kişinin ailesi, arkadaşı veya yakın çevresinin fillerinden sorumlu tutulması da suç ve cezaların şahsiliği ilkesi ile bağdaşmamakla beraber; dava konusu işlemin hukuka aykırı bulunmuş olmasının, davacının doğrudan güvenlik soruşturması yönünden sakınca taşımadığı ve muvazzaf astsubay olarak kabul edilmesi sonucuna yol açmadığı; davacının söz konusu örgütler ile görevine engel derecede ve şekilde işbirliği veya ilgisi içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünden de idarece araştırma yapılması gerektiği ve ancak bu yönde bir sakınca görülmemesi, yönetmelikteki diğer şartları da taşıması halinde davacının muvazzaf astsubay olarak kabul edilebileceği tabiidir.
Bu durumda; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen hükümlerinde davacının kendisi ile ilgili araştırılacak ve soruşturulacak hususlara yer verildiği, kendisi ve birinci derece yakınları hakkında kurumun güvenliğini ihlal edebilecek hukuken kabul edilebilir somut bir tesbitin bulunmadığı ve davacının 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 68. maddesine dayanılarak çıkarılan "Dış Kaynaktan muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği" şartlarını taşıması nedeniyle 2017 yılı içerisinde muvazzaf astsubay adayı olarak göreve başladığı hususu gözönüne alındığında akrabası (amcası) hakkında elde edilen bilgiler esas alınarak adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyet ilkelerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan; davacının adı geçen terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu yönünde bizzat güvenlik veya istihbarat birimlerince tespit yapılması halinde kamu görevinin her zaman sonlandırılabileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 322,10-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere .../2018 tarihinde oyçokluğuyla  karar verildi.


Başkan                                   Üye                                            Üye
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Kendisi, Annesi ve Babasının Bank Asya'da Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kendisi, Annesi ve Babasının Bank Asya'da Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması

07-04-2020

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman

07-04-2020