18 Yaşından Küçükken İşlenilen Suçtan Dolayı Hakkında Verilen Erteleme ve HAGB Kararı Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

18 Yaşından Küçükken İşlenilen Suçtan Dolayı Hakkında Verilen Erteleme ve  HAGB Kararı Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

18 Yaşından Küçükken İşlenilen Suçtan Dolayı Hakkında Verilen Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar
 
 İstanbul Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda uzman erbaş kursiyeri olarak eğitim gören müvekkil hakkında yapılan güvenlik soruşturması/arşiv araştırması neticesinde mala zarar verme suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyaya zarar verme  suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verilerek ertelenmesine ve aynı süreyle denetim süresine tabi tutulması nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesi işlemine karşı açılan davada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.
 
 
DAVACI                              : 
VEKİLİ                                : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
                                               AV. SARPER ALPTEKİN
 
DAVALI                              : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI -ANKARA
VEKİLİ                                :
 
DAVANIN ÖZETİ        : İstanbul Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda uzman erbaş kursiyeri olarak eğitim gören davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması/arşiv araştırması neticesinde güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 21.06.2019 tarih ve 1468069 sayılı işlemin; uzman erbaş olmak için gereken şartları taşıdığı, güvenlik ve arşiv araştırmasının neden olumsuz sonuçlandığının bildirilmediği ve buna ilişkin olarak yazılı ve sözlü herhangi bir bilgi verilmediği, adli sicil ve arşiv kaydının olmadığı, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde gösterilen usule aykırı şekilde işlem tesis edildiği ileri sürülerek işlemin iptaline ile yoksun kalınan mali haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
 
SAVUNMA ÖZETİ          : Davalı idare tarafından, kamu yararı gözetilerek tesis edilen işlemde yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırılık bulunmadığı güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı belirtilerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır. 
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nce, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Dava, İstanbul Tuzla Payide Okul Komutanlığı'nda uzman erbaş kursiyeri olarak eğitim gören davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması/arşiv araştırması neticesinde güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 21.06.2019 tarih ve 1468069 sayılı işlemin iptaline ile yoksun kalınan mali haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
...
Dosyanın incelenmesinden, davacının davalı idare ile imzalanan sözleşme ile   İstanbul Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda uzman erbaş kursiyeri olarak göreve başladığı, davalı idare tarafından yaptırılan güvenlik soruşturmaları kapsamında, davacı hakkında;  Oltu Asliye Ceza Mahkemesinin K:2015/453 sayılı kararı ile, mala zarar verme suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyaya zarar verme  suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verilerek Ertelenmesine ve aynı süreyle denetim süresine tabi tutulmasına,  ve temyizde olduğu, şeklindeki olumsuz bilgi olduğu, bu bildirim üzerine Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunca davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz değerlendirilerek   21.06.2019 tarih ve 1468069 sayılı işlemle davacının sözleşmesi feshedilerek terhis edilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.  
Bu meyanda, Mahkememizin 07.02.2020 tarihli ara kararı ile, Oltu Asliye Ceza Mahkemesinden davacı hakkında verilen 20/10/2015 günlü K:2015/453 sayılı kararın kesinleşip kesinleşmediği sorularak kararın bir örneğinin istenilmesi üzerine, gelen bilgi ve belgelerden, davacının kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyaya zarar verme  suçundan suça sürüklenen çocuk olarak yargılandığı Oltu Asliye Ceza Mahkemesinin (Çocuk Mahkemesi sıfatıyla  yargılama yapılmıştır) 20/10/2015 günlü ve E:2015/130, K:2015/453 sayılı kararına,  esas olayın davacı ve arkadaşlarının suça konu arabanın yarı açık camından el ile kilidi açılarak poşet içerisindeki 230 TL bozuk parayı almaları olduğu, -neticeten- kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyaya zarar verme  suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verilerek Ertelenmesine ve aynı süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, Mala zarar verme suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, bu kararın 03.12.2015 tarihinde kesinleştiği görülmektedir.
Bu durumda, davacı hakkında tesis edilen işlemin nedeni, 18 yaşından önce işlemiş olduğu suça ilişkin kayıtların Adli Sicil Kanunun 10/3. maddesi gereğince davalı idareye verilmemesi ve idarece kullanılmaması gerekirken, kanun koyucunun bir bakıma hükmen yok saydığı, 18 yaşından küçükken işlenilen suç nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma ve bu soruşturma sonucunda hakkında verilen erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) kararına dayandığından, davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Buna göre; dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı ve hukuka aykırı olarak ödenmeyen mali hakların davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 240,45-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 1.700,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, ...2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
Başkan                                                      Üye                                            Üye
 
Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

AİHM ve Türkiye

Avrupa Kıtası düzeyindeki insan hakları konusundaki gelişmeler

09-03-2021

"KOMANDO OLAMAZ" RAPORU ALAN UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ İŞLEMİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

"KOMANDO OLAMAZ" RAPORU ALAN UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ İŞLEMİNİN HUKUKİ İNCELEMESİKara

12-06-2020

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi

07-04-2020