Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Eğirdir Dağ ve Komando Okulu Eğitim  Merkez  Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak görev yapan, müvekkilin güvenlik soruşturması olumsuz neticelendiği gerekçesiyle, sözleşmesinin feshedilerek  ilişkin  işlemin iptali istemiyle açılan davada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.

DAVACI : 

VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
  Milli Savunma Bakanlığı,/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ :  Eğirdir Dağ ve Komando Okulu Eğitim  Merkez Komutanlığı emrinde Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı nedeniyle sözleşmesinin feshine ilişkin 07.05.2018 tarih ve MRK.Ş.:74925350-1930-1113202-18 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu,  ilişiğinin kesildiğine ilişkin yazılı bilgilendirme yapılmadığı, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekse Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması mevzuatına göre yapılan işlemin usul ve hukuka aykırı olduğu, gerekçenin ne olduğunun bilinmediği, sadece bir gerekçeye bakılarak sözleşmenin feshedilemeyeceği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması sonucunda sözleşmesinin feshedildiği, dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, Eğirdir Dağ ve Komando Okulu Eğitim  Merkez Komutanlığı emrinde Sözleşmeli Uzman Erbaş olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı nedeniyle sözleşmesinin feshine ilişkin 07.05.2018 tarih ve  MRK.Ş.:74925350-1930-1113202-18 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
20/09/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6. maddesinde; "(1) Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır... g ) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan kıt'a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak. (2) Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık görevini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip başvuruda bulunan ve alınmaları uygun görülen personelin, güvenlik soruşturmaları; kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı yahut Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimseyenler, uzman erbaş olarak istihdam edilmezler." düzenlemesi yer almaktadır. 
Dava dosyasının incelenmesinden;  Eğirdir Dağ ve Komando Okulu Eğitim  Merkez  Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak görev yapan davacının, güvenlik soruşturması olumsuz neticelendiği gerekçesiyle, sözleşmesinin feshedilerek terhis edilmesine ilişkin 07.05.2018 tarih ve  MRK.Ş.:74925350-1930-1113202-18 sayılı işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Bakılan davada, davalı idare tarafından sunulan 06.09.2018 tarihli savunma dilekçesinde her ne kadar davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtilmekte ise de, davalı idare tarafından dosyaya sunulan 14.08.2018 tarihli yazıda ise "davacı hakkında yetkili kurumdan gelen bilginin MSB Üst Değerlendirme Komisyonu  üyelerince ilgi (c) yönetmelik ve ilgi (ç) Yönerge hükümleri ile ilgi (d) talimat gereğince değerlendirilmesi sonucu güvenlik soruşturmasının OLUMLU olduğuna karar verilmiştir. Per.Tem.D.Bşk.lığı'nca dava konusu sözleşmenin feshine ilişkin işlem tesisi yapılmamıştır"  şeklinde beyanda bulunulduğu görüldüğünden, Mahkememizin 26.09.2018 tarihli ara kararı ile ortaya çıkan çelişkinin giderilmesi ve sözleşmenin feshi işleminin geri alınıp alınmadığı hususlarında açıklama yapılması davalı idareden istenilmiş, gelen cevapta, ".....daha önce hakkında OLUMSUZ karar verilen davacı hakkında elde edilen yeni bilgiler neticesinde tekrar karar vermek maksadıyla toplanılmış olup, aday değerlendirme kurulunca güvenlik soruşturması sonucu OLUMLU olarak neticelendirilmiştir" denilmiş, ancak sözleşme feshinin geri alınıp alınmadığı hususunda açıklayıcı beyanda bulunulmamıştır. 
Bu durumda, her ne kadar güvenlik soruşturmasının  olumsuz neticelendiğinden bahisle  davacının sözleşmesi 07.05.2018 tarih ve  MRK.Ş.:74925350-1930-1113202-18 sayılı işlem ile feshedilmiş ise de, davacı hakkında yeniden yapılan değerlendirme sonucunda davacının güvenlik soruşturma sonucunun olumlu kabul edildiği görüldüğünden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.
Öte yandan, davalı idare tarafından sunulan 14.12.2018 tarihli dilekçe ile güvenlik soruşturması sonucunun değişmesi üzerine dava konusu edilen sözleşme fesih işleminin geri alındığı ileri sürülmekte ise de, Mahkememizin 31.10.2018 tarihli kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği ve bu kararın davalı idareye 13.11.2018 tarihinde tebliğ edildiği, geri alma işleminin ise bu tarihlerden sonra 14.11.2018 tarihinde yapılmış olduğu anlaşıldığından, davanın konusuz kaldığına ilişkin iddialara  itibar edilmemiştir. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 249,10-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 09/01/2019  tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan                                             Üye                                                   Üye

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 
  

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

45 GÜN İÇİNDE SAĞLIK RAPORLARININ BAKANLIĞA ULAŞTIRILMAMASI NEDENİYLE ADAYLIĞI SONLANDIRILAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA EMSAL KARAR

45 GÜN İÇİNDE SAĞLIK RAPORLARININ BAKANLIĞA ULAŞTIRILMAMASI NEDENİYLE ADAYLIĞI SONLANDIRILAN SÖZLEŞMELİ

05-12-2020

Devam Eden Soruşturma Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Bekçi Adayı Hakkında Verilen İptal Kararı

Devam Eden Soruşturma Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Bekçi Adayı Hakkında

07-04-2020

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

22-02-2022