"Kardeşinin Bylock Kullanıcısı Olabileceği" Yönünde Bilgi Notuna İstinaden Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

"Kardeşinin Bylock Kullanıcısı Olabileceği"  Yönünde  Bilgi Notuna İstinaden Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan  Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan Sözleşmeli Uzman Erbaş sınavına katılarak başarılı olan müvekkil hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde  kardeşi ..'nin FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi haberleşmede kullandıkları BYLOCK isimli mesajlaşma uygulamasına ait abone listesinde adı geçen şahıs olabileceği"  yönünde  bilgi notuna istinaden müvekkilin uzman erbaş adaylığının sonlandırılması üzerine işlemin iptali için açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.


DAVACI : 
VEKİLİ : Av. Sarper ALPTEKİN - UETS Adresi    
              Av. Mehmet Kutluay IŞIK
DAVALI : Jandarma Genel Komutanlığı / ANKARA
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ :Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan Sözleşmeli Uzman Erbaş sınavına katılarak başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle 06/09/2018 tarihinde telefon mesajı ile bildirilen, adaylık işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin bila tarih ve bila sayılı işleminin; gerekçesinin olmadığı, ilişiğinin neden kesildiğini bilmediğini, hiçbir terör örgütü ile bağlantısı, iltisakı veya irtibatı olmadığı adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydında olumsuz bir durumun olmadığı, mesleğine ve sosyal hayatına zarar verecek ahlaka ve adaba aykırı davranışının bulunmadığı iddia edilerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ             : Dava konusu işlemde hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 12. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava; davacı tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle 06/09/2018 tarihinde telefon mesajı ile bildirilen, adaylık işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin bila tarih ve bila sayılı işleminin; gerekçesinin olmadığı, ilişiğinin neden kesildiğini bilmediğini, hiçbir terör örgütü ile bağlantısı, iltisakı veya irtibatı olmadığı adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydında olumsuz bir durumun olmadığı, mesleğine ve sosyal hayatına zarar verecek ahlaka ve adaba aykırı davranışının bulunmadığı iddia edilerek iptali istemiyle açılmıştır. 
...
Yukarıda alıntılanan hükümlerden, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, hakkında soruşturma yapılan kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan Sözleşmeli Uzman Erbaş sınavına katılarak başarılı olan davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde  kardeşi ..'nin FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi haberleşmede kullandıkları BYLOCK isimli mesajlaşma uygulamasına ait abone listesinde adı geçen şahıs olabileceği"  yönünde  bilgi notuna istinaden davacının uzman erbaş adaylığının sonlandırılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, davacının Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak olarak alınan bilgi notunda, davacı hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığı ancak kardeşi hakkında BYLOCK isimli mesajlaşma uygulamasına ait abone listesinde adı geçen şahıs olabileceği  bilgisine yer verildiği görülmektedir.
Uyuşmazlığın karar bağlanabilmesi için  Mahkememizin .../2018 tarihli ara kararı ile; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan;  davacının kardeşi ile ilgili ileri sürülen ve kesinlik belirtmeyen iddiaya ilişkin bilgi ve belgelerin istenmesine ve iş bu iddiaya ilişkin olarak savcılık hazırlık tahkikatı, adli soruşturma ve kovuşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verilmesi üzerine, 18/01/2019 tarihinde Mahkememiz kaydına giren cevabi yazıda; "davacının kardeşi ... Adına kayıtlı  ... numaralı GSM hattı üzerinden Bylock  kullandığının tespit edildiği,  henüz mesaj - mail içeriklerinin  ( User ID numarası)  tespit edilemediği, Tespit ve Değerlendirme Tutanağının bulunmadığı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/ sayılı soruşturması kapsamında GSM hattının gerçek kullanıcısının ... İsimli şahıs olduğunun tespit edildiği, gerçek kullanıcı veri girişinin de Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından  yapıldığının anlaşıldığının, belirtildiği başkaca da bilgi ve belge gönderilmediği görülmüştür.
Bu durumda; dava dosyasında mevcut, davacının güvenlik soruşturmasının menfi neticelenmesine dayanak teşkil eden davacının kardeşi ile ilgili ileri sürülen  BYLOCK  isimli mesajlaşma uygulamasına ait abone listesinde adı geçen şahıs olabileceği şeklindeki kesinlik belirtmeyen istihbari bilginin, GSM hattının gerçek kullanıcısının başka bir şahıs olduğunun tespit edilmesiyle güvenlik soruşturmasının menfi olmasının dayanağı kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 278,80 TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra posta ücreti avansından artan miktarın davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                                            Üye                                                            Üye

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar