Babası Hakkındaki İstihbari Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Babası Hakkındaki İstihbari Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Babası Hakkındaki İstihbari Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar
 
Müvekkilin, kendisine ait herhangi bir olumsuz istihbari bilginin bulunmadığı, sadece babasına ait istihbari bilgi bulunması nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6/g maddesindeki şartları taşımadığından bahisle adaylığı sonlandırılmasına üzerine açılan davada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.
 
 
DAVACI                          : 
VEKİLLERİ                   : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK, AV. SARPER ALPTEKİN
                                            (16480-84657-43428) UETS  
DAVALI                          : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ                           : 
DAVANIN ÖZETİ      : Davacı tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMA ÖZETİ     : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava; sözleşmeli uzman erbaş alımı sınavında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.   
 
...
 
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 6/g maddesindeki şartları taşımadığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırıldığı, bu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.                     
İncelenen olayda, davacı hakkında istihbarat bilgisi bulunması üzerine, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği görülmekle birlikte, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının kendisine ait herhangi bir olumsuz istihbari bilginin bulunmadığı, sadece babasına ait istihbari bilginin yer aldığı görülmektedir.
Bu durumda, davacının, güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen bilginin, ilgilinin tek başına güvenlik soruşturmasını olumsuz kılacak nitelikte bulunmadığı, her ne kadar askerlik mesleğinin önemi ve özelliği dikkate alındığında, idarenin çok daha geniş bir takdir yetkisi bulunmakta ise de, davalı idarece güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasını destekleyici mahiyette hukuken geçerli başka bir bilgi veya belgede ortaya konulamadığından, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Mahkememizce hukuka aykırılığı tespit edilen işlem sonrasında davacının durumu idarece yeniden değerlendirilmek suretiyle (somut bilgi ve belgelere dayalı biçimde) yeniden işlem tesis edilebileceği de açıktır. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 300,75.-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00.-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, .../2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Başkan                                              Üye                                                        Üye
 
 
Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 
 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİBilindiği üzere 2 yıllık OHAL

12-05-2020

AİHM ve Türkiye

Avrupa Kıtası düzeyindeki insan hakları konusundaki gelişmeler

09-03-2021

Amcası DEAŞ Yanlısı Olduğuna Dair Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Amcası DEAŞ Yanlısı Olduğuna Dair Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz

07-04-2020