İşlediği Suçtan Yargılamasının Devam Etmesi Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

İşlediği Suçtan Yargılamasının Devam Etmesi Sebebiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkil hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan yargılamasının devam ettiği şeklinde istihbari bilgi bulunduğu, bu nedenle davalı idare tarafından güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirildiği, yürütülen yargılama sonucunda müvekkilin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan kesin olarak beraat ettiğinden, bahsi geçen yargılama nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilerek atamasının yapılması isteminin reddedilmesinde hukuka aykırılık görülülen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
 
DAVACI : 
 
VEKİLİ : Av. Sarper Alptekin
Av. Mehmet Kutluay IŞIK   
 
DAVALI : İçişleri Bakanlığı /ANKARA
 
VEKİLİ :   
 
DAVANIN ÖZETİ : Jandarma Genel Komutalığının sözleşmeli uzman erbaşlık sınavında başarılı olan davacı tarafından, atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi nedeniyle reddine dair işlemin, atamasının yapılmasına engel olan bir durum veya eyleminin bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
 
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan yargılamasının devam ettiği şeklinde istihbari bilgi bulunduğu, bu nedenle güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü.
Dava, Jandarma Genel Komutalığının sözleşmeli uzman erbaşlık sınavında başarılı olan davacı tarafından, atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi nedeniyle reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden, Jandarma Genel Komutalığının sözleşmeli uzman erbaşlık sınavında başarılı olan davacı tarafından, atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi nedeniyle reddine dair işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, davacı hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan yargılamasının devam ettiği şeklinde istihbari bilgi bulunduğu, bu nedenle davalı idare tarafından güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirildiği görülmektedir.
Davacı vekili tarafından dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde ise; davacının "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesinin ..2018 tarih ve E:2015/, K:2018/ sayılı kararı ile üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı kanaatine varıldığından beraatine karar verildiği, bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun da Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin ..2018 tarih ve E:2018/, K:2018/ sayılı kararı ile reddedildiği ve beraat kararının ..2018 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, yürütülen yargılama sonucunda davacının "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan kesin olarak beraat ettiği görüldüğünden, bahsi geçen yargılama nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilerek atamasının yapılması isteminin reddedilmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 259,20 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
Başkan                    Üye                         Üye
 
 
Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturması Bank Asya Hesabı Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkil hakkındaki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında müvekkil hakkında bildirilen tek

07-04-2020

"Komando Olamaz" Raporu Alan Uzman Erbaşların Sözleşmelerinin Feshedilmesi İşlemi ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

"Komando Olamaz" Raporu Alan Uzman Erbaşların Sözleşmelerinin Feshedilmesi İşlemi ile İlgili

12-06-2020

"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezası Hakkında Emsal Karar

"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme

24-01-2020