"Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması" ve "Basit Yaralama Suçu" Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
               AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
   
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Altındağ/ANKARA
VEKİLİ : 
İSTEMİN ÖZETİ : Tuzla Piyade Eğitim Okulunda Uzman Erbaş eğitimi gören davacının güvenlik araştırmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığının/2018 tarih ve ./Tyn.D.Uzm.Erb.Ş. sayılı işleminin davacı yönünden iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedilerek ilişiğinin kesildiği,  yetkili kurumlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının menfi olarak değerlendirildiği, işlemin usul ve yasaya uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava; davacının,//2018 tarihinde Tuzla Piyade Eğitim Okulunda başlamış olduğu Uzman Erbaş Temel Eğitim Kursuna devam ederken, //2018 tarihinde "güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından" bahisle, sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesine dair /2018 tarih ve /Tyn.D.Uzm.Erb.Ş. sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
...
Dava doyasının incelenmesinden; davacının uzman erbaş temini için yapılan yazılı sınavda, fiziki kabiliyet değerlendirme testinde ve mülakat sınavında başarılı olduğu, olumlu sağlık raporu aldırılmasının ardından sözleşme imzalayarak 2018 tarihinde İstanbul ili,  Tuzla Piyade Eğitim Okulu Komutanlığı emrinde Uzman Erbaş Temel Kursuna kursiyer olarak katıldığı, kurs süresi içinde yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunun "menfi" kabul edilerek 09/11/2018 tarihinde sözleşmesinin feshedildiği, aynı tarihli terhis belgesi ile kursiyerlik ilişiğinin kesilmesi üzerine fesih işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu olayda davacı hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda davacı hakkında, "Başkasına ait banka ve kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan dolayı Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 2017/ Talimat soruşturma dosya numaralı dosyasından adli soruşturmanın açıldığı, dosyanın halen derdest olduğunun tespit edildiği, ayrıca davacı basit yaralama suçundan Elazığ 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/ esas sayılı dosyasında sanık sıfatıyla yer aldığı, bahsi geçen dosyada /2018 tarihli karar ile davacı hakkında şikayetten vazgeçme nedendiyle 'Düşme' kararı verildiği, bu durumlar dışında davacının şahsına ve birinci derece yakın ve akrabalarına  ilişkin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek herhangi bir bilgi ve bulguya rastlanmadığı anlaşılmaktadır. 
Dava konusu işlemin dayanağı Uzman Erbaş Yönetmeliği ile MY:114-1/(C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin 3. Bölüm, 1. Kısım "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Kabul Edileceği Haller" başlıklı 13. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, yönetmelikte ve yönergede tahdidi olarak sayılan suçlardan dolayı mahkum olmak uzman erbaşlığa engel bir durum olarak kabul edilmiş olsa da, davacının basit yaralama suçundan dolayı yargılandığı davada 'Düşme' kararı verildiği ve cezalandırılmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, davacı hakkında açılan adli soruşturmaya konu suçun, gerek niteliği itibari ile mevzuatta sayılan suçlardan olmaması, gerekse davacı hakkında derdest bir soruşturmanın olmasının, davacının uzman erbaşlığa kabul edilmesine engel olamayacağı, davacı hakkında açılmış olan ve halen derdest olan adli soruşturma dışında başkaca somut bir bilgi belge olmaması karşısında, mevzuatta düzenlenmeyen sebep ve gerekçelere dayanılarak davacıya ait arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının menfi kabul edilip uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 221,35-TL  yargılama giderinin ve karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, /2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
Başkan                               Üye                                          Üye
 

güvenlik soruşturması beraat

uzman erbaş güvenlik soruşturması 

jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması akraba etkisi

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 anayasa mahkemesi güvenlik soruşturması

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.

 

  1. Zeynal almaz 24-05-2021

    Görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatıldı ve meslekte çıkarıldım sonra soruşturma sonucunda olumlu karar çıktı yani kyok verildi idare mahkemesi dava açtım geri mesleğe donememde etkili olurmu kyok kararı

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Zeynal almaz24-05-2021

      Etkili olur.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

"16/A-F.1 Geçirilmiş Nevrotik Bozukluk" Tanısı Nedeniyle Hakkında "Sözleşmeli Astsubay Olamaz." Kararı Verilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

"16/A-F.1 Geçirilmiş Nevrotik Bozukluk" Tanısı Nedeniyle Hakkında "Sözleşmeli Astsubay Olamaz." Kararı

06-09-2021