Dayısı ve Eniştesinin FETÖ/PDY Mensubu Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Dayısı ve Eniştesinin FETÖ/PDY Mensubu Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Dayısı ve Eniştesinin FETÖ/PDY Mensubu Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Uzman erbaş olarak görev yapmakta iken hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında elde edilen istihbarî bilgide "Dayısı  hakkında FETÖ/PDY mensupları ve müzahir şahıslarca kullanılan bylock isimli uygulamanın kullanıldığının değerlendirildiği, FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası tutuklandığı ve KHK ile görevine son verildiği; kardeşinin eşi hakkında FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası tutuklandığı ve KHK ile görevine son verildiği" şeklinde tespit yapıldığı, bu tespit ve bilgiler doğrultusunda Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulu’nca müvekkilin güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi üzerine güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açılan davada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
            AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI - ANKARA
VEKİLİ :
DAVANIN ÖZETİ :Davacı tarafından, Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Burdur Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilerek ilişiğinin kesilmesine ilişkin ...2018 tarih ve MRK.Ş.... sayılı işlemin; uzman erbaş olabilmek için mevzuatta sayılan bütün nitelikleri taşıdığı, işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu, devlet okullarında okuduğu, bu süreçte yurt, kurs veya yapılanma ile irtibat kurmadığı, adli sicil ve arşiv kaydında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, yasa dışı oluşumlarla bağının bulunmadığı, ilişiğinin neden kesildiğinin bildirilmediği  ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması sonucunda sözleşmesinin feshedildiği, dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Burdur Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilerek ilişiğinin kesilmesine ilişkin..2018 tarih ve MRK.Ş.... sayılı  işlemin iptali istemiyle  açılmıştır.
...
Dosyanın incelenmesinden, Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Burdur Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında elde edilen istihbarî bilgide "Dayısı ... hakkında (...) FETÖ/PDY mensupları ve müzahir şahıslarca kullanılan bylock isimli uygulamanın kullanıldığının değerlendirildiği, FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası tutuklandığı ve KHK ile görevine son verildiği; kardeşi .'nin eşi C.Ç. hakkında FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası tutuklandığı ve KHK ile görevine son verildiği" şeklinde tespit yapıldığı, bu tespit ve bilgiler doğrultusunda Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulu’nca davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilmesi üzerine...2018 tarihinde güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Mahkememizin 22.11.2018 ve 19.12.2018 tarihli ara kararları ile Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden ve Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan; davacı ve yakın aile bireyleri hakkında FETÖ/PDY veya başkaca terör örgütlerine üye olmak suçundan dolayı herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığı sorulmuş, verilen cevaplarda  davacı ve yakın aile bireyleri hakkında terör örgütleri kapsamında herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı bilgisi verilmiştir.
Bakılan uyuşmazlıkta, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında dayısı ve eniştesi hakkındaki tespitler dışında davalı idarece davacı hakkında başkaca bilgi ve belge sunulmadığı, öte yandan UYAP sorgulamasında davacı hakkında herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma ile adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığı görülmüştür.
Bakılan uyuşmazlıkta, dava konusu işlemin sebep unsurunu oluşturan bilgilerin, davacının kendisi ile ilgili olmayıp dayısı ve eniştesine ilişkin olduğu, dayısının ve eniştesinin ise anne, baba, kardeş ve benzeri yakın aile bireylerinden olmadığı gibi dayısı ve eniştesine ilişkin bu durumun davacıyı ne yönde olumsuz etkilediğine ya da bu olumsuzluğun davacıya da sirayet ettiğine dair bilgi/belge bulunmadığı, idarece davacının güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandıracak nitelikte ya da görevinde başarısızlığına ilişkin başkaca bir bilgi sunulmadığı, ayrıca UYAP ekranı sorgulamasından davacı hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma ve kovuşturma ya da adli sicil ve arşiv kaydının da bulunmadığı anlaşıldığından,  güvenlik soruşturması olumsuz değerlendirilerek uzman erbaş sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 281,60-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, ../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                              Üye                                                                 Üye

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar