Hırsızlık Suçundan Yargılandığı ve Babasının FETÖ/PDY ile İltisaklı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hırsızlık Suçundan Yargılandığı ve Babasının FETÖ/PDY ile İltisaklı Olduğu  Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hırsızlık Suçundan Yargılandığı ve Babasının FETÖ/PDY ile İltisaklı Olduğu  Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Sözleşmeli piyade uzman onbaşı olan müvekkilin 03.07.2017 tarihinde eğitim görmek için Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez  Komutanlığına katılış yaptığı, askeri eğitimi devam etmekte iken  hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında "hırsızlık suçundan yargılandığı ve babasının KHK ile kapatılan şirketlerde ve ilkokulda SGK kaydının bulunduğu" şeklindeki bilgi notları üzerine  güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş sözleşmesi feshedilerek 04.08.2017 tarihinde terhis edilmesi üzerine fesh işleminin iptali için açılan dvada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI     : 
VEKİLİ     : AV. SARPER ALPTEKİN (E-tebligat)
                  AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
   
DAVALI     : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
VEKİLİ     : 
DAVANIN ÖZETİ :Davacı tarafından, Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Uzman Erbaş olarak görev yapmaktayken güvenlik soruşturması olumsuz neticelendiği gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilerek terhis edilmesine ilişkin 04.08.2017 tarih ve MRK.Ş.:74925350-1930-1766660-17 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, uzman erbaşlık görevine getirilirken geçirmiş olduğu güvenlik soruşturmasında gerekli bütün olumlu şartlara haiz olduğu, isminin karıştığı ceza davasının devam ettiği, adli sicil kaydının bulunmadığı ileri sürülerek iptali  istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı nedeniyle dava konusu işlemin tesis edildiği, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Uzman Erbaş olarak görev yapmaktayken güvenlik soruşturması olumsuz neticelendiği gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilerek terhis edilmesine ilişkin 04.08.2017 tarih ve MRK.Ş.:74925350-1930-1766660-17 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyanın incelenmesinden; sözleşmeli piyade uzman onbaşı olan davacının 03.07.2017 tarihinde eğitim görmek için Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez  Komutanlığına katılış yaptığı, davacının askeri eğitimi devam etmekte iken  hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında özetle "adı geçen şahsın hırsızlık suçundan yargılandığı ve babası ..'nin KHK ile kapatılan şirketlerde ve ilkokulda SGK kaydının bulunduğu" şeklindeki bilgi notları üzerine ilgili kurulca davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olarak değerlendirildiği, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş sözleşmesi feshedilerek 04.08.2017 tarihinde terhis edilmesi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada, davacının hırsızlık suçundan yargılandığı İstanbul 34.Asliye Ceza Mahkemesinin E:2017/379 sayılı dosyasının Uyap üzerinden yapılan incelemesinde,  dosyanın İstanbul 66.Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmekte iken bu Mahkemenin kapatılması üzerine 34.Asliye Ceza Mahkemesine devredildiği, yapılan yargılamasında ise 26.02.2019 tarih ve K:2019/101 sayılı kararı ile hırsızlık suçundan yargılanan davacının beraatine karar verildiği görülmektedir. 
Mahkememizin 04.03.2019 ve 10.04.2019 tarihli ara kararları ile davacı ve babasının terör örgütü bağlantısı olup olmadığı ve yine davacının babasının çalıştığı şirketlerdeki statüsü sorulmuş, gelen cevaplarda, davacı ve babasının (ailesinin) herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı gibi davacının babasının KHK ile kapatılan iş yerlerinde işçi statüsü ile genel olarak sıvacı, kalıpçı gibi inşaat işlerinde çalıştığı  anlaşılmıştır. 
Bu durumda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak alınan hırsızlık suçuyla ilgili olarak hakkında yapılan yargılama sonucunda beraat kararının verilmesi, yine davacının babasının  genel olarak inşaat işlerinde işçi olarak çalıştığının anlaşılması karşısında, davalı idarece  güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirmesine esas alınacak başkaca herhangi bir bilgi veya belgenin de sunulmadığı dikkate alındığında, davacının arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 310,60TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere,  .../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                           Üye                                                            Üye
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturması Bank Asya Hesabı Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkil hakkındaki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında müvekkil hakkında bildirilen tek

07-04-2020

Disiplin Puanının Tamamını Kaybettiği Gerekçesi İle Okuldan İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Disiplin Puanının Tamamını Kaybettiği Gerekçesi İle Okuldan İlişiği Kesilen Astsubay Adayı

04-04-2020

Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş

07-04-2020