Kendisi, Annesi ve Babasının Bank Asya'da Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kendisi, Annesi ve Babasının Bank Asya'da Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 Kendisi, Annesi ve Babasının Bank Asya'da Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar
 
 
 İstanbul Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda uzman erbaş adayı olarak istihdam edilen müvekkilin, kendisi, annesi ve bababsının Bank Asya A.Ş.'de hesabı olması nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması üzerine sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açılan davada mahkeme tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.
 
DAVACI : 
VEKİLİ : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
               AV. SARPER ALPTEKİN
 
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA  
VEKİLİ : 
 
DAVANIN ÖZETİ : Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere İstanbul Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda eğitime başlayan davacının sözleşmesinin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması üzerine feshedilmesine ilişkin 24/06/2019 tarih ve 25066272-951.04.10-1486573 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile yoksun kaldığı aylık ve diğer mali haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ :Davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu iddiasıyla davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava; Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere İstanbul Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda eğitime başlayan davacının sözleşmesinin güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanması üzerine feshedilmesine ilişkin 24/06/2019 tarih ve 25066272-951.04.10-1486573 sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı aylık ve diğer mali haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
....
Dava dosyasının incelenmesinden, İstanbul Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda uzman erbaş adayı olarak istihdam edilen davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması üzerine sözleşmesinin dava konusu işlemle feshedildiği anlaşılmaktadır.
 
Uyuşmazlıkta, dava konusu işlemin sebep unsuru olarak, "davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuzluğu" gösterilmesi nedeniyle Mahkememizin 25.07.2019 tarihli ara kararı ile davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin somut bilgi ve belgelerin davalı İdareden istenilmesine karşın verilen cevabi yazı ve eklerinde sunulan belgelerde davacı hakkında, kendisi, annesi ve babasının FETÖ/PDY terör örgütü ile müzahir finans kurumu Bank Asya A.Ş.'de bulunan hesap bakiyelerinin sırasıyla 2013 yılı: 432,00-TL, 2014 yılı: 0-TL, 2013 yılı: 349,00-TL, 2014 yılı: 367,00-TL, 2013 yılı: 5.539,00-TL, 2014 yılı: 0-TL olduğu yönünde bilgiye yer verilerek, bu hususun dışında başkaca bir tespitin yapılmadığı belirlenmekle,  davacının herhangi bir terör örgütü ile bağının, iltisakının, irtibatının bulunduğuna ilişkin somut bilgi ve belgenin ortaya konulamaması nedeniyle bu yönüyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır.
 
Öte yandan; hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle mahrum kalınan parasal hakların davacıya ödenmesi Anayasal ve yasal bir zorunluluktur.
 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı mali haklarının ödenmesine, aşağıda ayrıntısı gösterilen 284,95-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı İdareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının hükmün kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, ../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
Başkan                                                               Üye                                                  Üye
 
 
Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 
 
 
 
 

Avukata Sor!