"Kasten Yaralama Suçundan Adli Para Cezası ve 3 Kez Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" Yönündeki Bilgi Notuna İstinaden Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

 

Müvekkilin  Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez komutanlığında subay temel kursu görmekte iken hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği gereğince yetkili olan kurumca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde "kasten yaralama suçundan 3 kez 2000 TL adli para cezası, 3 kez hükmün açıklanmasının geri bırakılması" yönündeki bilgi notuna istinaden Aday Değerlendirme Kurulu kararıyla güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz olması nedeniyle de sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

DAVACI : 
VEKİLİ : AV.  MEHMET KUTLUAY IŞIK
AV. SARPER ALPTEKİN (E-tebligat)
   
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI / ANKARA
VEKİLİ :   
DAVANIN ÖZETİ : Muvazzaf subay adayı olan davacı tarafından, Eğirdir Dağ Komando Okulunda eğitim görmekteyken arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle subay adaylığının sonlandırılarak kurstan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; subay olmak için aranan şartları taşıdığı, güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandıracak bir husus bulunmadığı ve işlemin bu nedenle sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle dava konusu işlemin tesis edildiği, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle adaylığının sonlandırılarak ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle  açılmıştır. 
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Isparta İli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez komutanlığında subay temel kursu görmekte iken hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği gereğince yetkili olan kurumca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde "kasten yaralama suçundan 3 kez 2000 TL adli para cezası, 3 kez hükmün açıklanmasının geri bırakılması" yönündeki bilgi notuna istinaden Aday Değerlendirme Kurulu kararıyla güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz olması nedeniyle de sözleşmesinin feshedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 UYAP veri sistemi üzerinden Mahkememiz dosyası arasına alınan Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin .2012 tarih ve E:2012/, K:2012/ sayılı kararının incelenmesinden; davacı hakkında ..2011 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak kasten yaralama suçundan 3 kez 2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 3 kez hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, anılan mahkeme kararının //2013 tarihinde kesinleştiği, UYAP ekranı sorgusundan da, davacının bahse konu kayıt dışında adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığı görülmektedir.
Olayda, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanma ile sonuçlanan kavga sebebiyle "kasten yaralama" suçundan adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair davacı hakkındaki arşiv kaydının; tek başına memuriyetine engel olmayacağı, olayın özelliği ve fiilin niteliği göz önüne alındığında, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep olarak gösterilemeyeceği sonucuna varıldığından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 249,35-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.362,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idare tarafından yapılan 63,50 TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin talepte bulunulmaması halinde karar kesinleştiğinde taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                                                     Üye                                        Üye
 

güvenlik soruşturması beraat

uzman erbaş güvenlik soruşturması 

subay güvenlik soruşturması

astsubay güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması akraba etkisi

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 anayasa mahkemesi güvenlik soruşturması

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.


 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

2019-1 Dönemi Uzman Erbaş Temini Kapsamında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar

2019-1 Dönemi Uzman Erbaş Temini Kapsamında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar2019-1 Dönemi

09-06-2020

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH ve SÖZLEŞME YENİLEMEME HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESİH ve YENİLEMEME HALLERİ: KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME HALİNİN

10-06-2022