"Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması" Suçundan Adli İşlem Yapıldığına İlişkin Bilgi Notu Üzerine Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 

Müvekkil hakkında yapılan incelemede  "Evi terk eden çocuğu veya yetkili makamları haberdar etmeksizin yanında tutmak suçundan duruşma devam; Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan dosya derdest" suçlardan adli işlem yapıldığına ilişkin bilgi notu üzerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ilgili kurulca olumsuz olarak değerlendirilmesi neticesinde uzman erbaş sözleşmesi feshedilmesine ilişkin emsal karar aşağıda yer almaktadır.

 

 

DAVACI :
VEKİLİ : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
              AV. SARPER ALPTEKİN 
   
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş (P.Uzm.Onb.) olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ..2019 tarih ve MRK.Ş.:.. sayılı işlemin; güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasını gerektirecek herhangi bir hususun mevcut olmadığı, devlet okullarında eğitim gördüğü, yaşam tarzının mesleğe kabule engel teşkil etmediği, yapılan işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle dava konusu işlemin tesis edildiği, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava; davacı tarafından, sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ..2019 tarih ve MRK.Ş.:.. sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
 
...
Dava dosyasının incelenmesinden; Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde kendisi hakkında "Evi terk eden çocuğu veya yetkili makamları haberdar etmeksizin yanında tutmak suçundan duruşma devam; Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan dosya derdest" şeklindeki istihbari bilgi notuna istinaden Aday Değerlendirme Kurulu kararıyla güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz olması nedeniyle de ..2019 tarihli işlemle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, uzman erbaş olarak alınacaklarda güvenlik soruşturması olumlu olmak, taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse dahi maddede sayılan suçlar nedeniyle mahkum olmamak şartının aranacağı düzenlenmiştir.
Uyuşmazlıkta, dava dosyasına Mahkememiz ara kararları üzerine sunulan bilgi ve belgeler ile davacının Uyap Bilişim Sistemine Kayıtlı Dosyalarının incelenmesinden; uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesine neden olan "Evi terk eden çocuğu veya yetkili makamları haberdar etmeksizin yanında tutmak" .2017 tarihinde M..'ye yönelik işlendiği belirtilen suç ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sor. No:2017/ sayılı dosyasında soruşturma başlatılmış ise de, M.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle davacı hakkında .2019 tarih ve K:2019/ sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği; yine davacı hakkında aynı şahısa (M..) yönelik .2016 tarihinden 2 hafta önce gerçekleştiği belirtilen "Evi terk eden çocuğu veya yetkili makamları haberdar etmeksizin yanında tutmak"  suçundan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasında; Mahkemenin .2019 tarih ve E:2017/ 8. Celsesinde, sanığın üzerine atılı suçla ilgili olarak suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla beraatine karar verildiği görülmüştür.
Bu durumda, davacı hakkında yapılan incelemede kendisi hakkında "Evi terk eden çocuğu veya yetkili makamları haberdar etmeksizin yanında tutmak suçundan duruşma devam; Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan dosya derdest" suçlardan adli işlem yapıldığına ilişkin bilgi notu üzerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ilgili kurulca olumsuz olarak değerlendirilmesi neticesinde uzman erbaş sözleşmesi feshedilerek terhis edilmiş ise de, davacı hakkında  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sor. No:2017/ sayılı dosyasında anılan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2017/ sayılı dosyasında verilen davacının beraatine ilişkin kararlar karşısında dayanaksız kaldığı anlaşıldığından, davacının arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan     260,25 TL  yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi durumunda kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan                               Üye                                                   Üye
 

güvenlik soruşturması beraat

uzman erbaş güvenlik soruşturması 

jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması akraba etkisi

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 anayasa mahkemesi güvenlik soruşturması

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.


Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

"KOMANDO OLAMAZ" RAPORU ALAN UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ İŞLEMİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

"KOMANDO OLAMAZ" RAPORU ALAN UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ İŞLEMİNİN HUKUKİ İNCELEMESİKara

12-06-2020

"16/A-F.1 Geçirilmiş Nevrotik Bozukluk" Tanısı Nedeniyle Hakkında "Sözleşmeli Astsubay Olamaz." Kararı Verilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

"16/A-F.1 Geçirilmiş Nevrotik Bozukluk" Tanısı Nedeniyle Hakkında "Sözleşmeli Astsubay Olamaz." Kararı

06-09-2021

GÖREV SIRASINDA YARALANAN ANCAK VAZİFE MALULLÜĞÜ BAŞVURUSU SGK TARAFINDAN REDDEDİLEN POLİS MEMURU HAKKINDA EMSAL KARAR

GÖREV SIRASINDA YARALANAN ANCAK VAZİFE MALULLÜĞÜ BAŞVURUSU SGK TARAFINDAN REDDEDİLEN POLİS

15-03-2022