"Fetö/Pdy Terör Örgütü ile İltisaklı Olabileceği" Şeklinde Bilgi Notu Bulunduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

"Fetö/Pdy Terör Örgütü ile İltisaklı Olabileceği" Şeklinde Bilgi Notu Bulunduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Askeri Öğrenci Hakkında Emsal Karar

Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay temini kapsamında yapılan seçim aşaması sınavlarında başarılı olarak dış kaynaktan muvazzaf astsubay adayı olarak astsubay temel eğitimine başlayan müvekkilin, astsubay temel eğitimine başlamasından  sonra güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin fesh edilerek astsubay temel eğitiminin sonlandırılarak ilişiğinin kesilmesi işleminin iptali maksadıyla açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.

 

DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
   
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ : 
 
DAVANIN ÖZETİ : İzmir ili, Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi görmekte olan davacının, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle eğitimden ilişiğinin kesilmesine ilişkin 19/07/2018 tarihli işlemin; güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının gerekçesinin kendisine bildirilmediği, güvenlik soruşturmasının sonucunun olumsuz çıkmasını gerektirecek bir hususun mevcut olmadığı, durumunun Yönetmeliğin 11.maddesinde sayma yöntemi ile belirtilen hususlar içerisine girmediği, hakkında tesis edilen işlemin sebep yönünden hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :  Savunma dilekçesi süresinde verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İzmir 4. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava, İzmir ili, Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi görmekte olan davacının,  güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle eğitimden ilişiğinin kesilmesine ilişkin 19/07/2018 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay temini kapsamında yapılan seçim aşaması sınavlarında başarılı olarak dış kaynaktan muvazzaf astsubay adayı olarak astsubay temel eğitimine başladığı, astsubay temel eğitimine başlamasından  sonra güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin fesh edilerek astsubay temel eğitiminin sonlandırılarak ilişiğinin kesildiği anlaşılmıştır.
Olayda, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasında; "Kendisinin, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olabileceği" şeklinde bilgi notu bulunduğu gerekçesiyle 10/07/2018 tarihinde toplanan Milli Savunma Bakanlığı Üst Değerlendirme Komisyonu tarafından  askeri öğrenci adayı olan davacı hakkında olumsuz değerlendirme sonucuna ulaşıldığı ve bunun üzerine  davacının dava konusu işlem ile astsubay temel eğitiminin sonlandırıldığı anlaşılmıştır. 
Mahkememizce yapılan ara kararlar ile davacı hakkında devam etmekte olan soruşturma veya davanın bulunup bulunmadığı ve davacının herhangi bir suçtan hüküm giyip giymediğinin sorulmasına karşın, davalı idarece yukarıda belirtilen bilgi notu dışında bir bilgi belge sunulmadığı görülmektedir.
Bu durumda, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması nedeniyle davacının sözleşmesinin feshedildiği belirtilmekte ise de, bilgi notunda yer alan ve davacının FETÖ/PDY ile iltisaklı olabileceğine ilişkin somut hiçbir bilgi ve belge ortaya konulamaması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesini gerektirecek mahiyette başka bir tespit ve iddia da ileri sürülmemiş olması karşısında, davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan ve davacı tarafından karşılanan yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idare tarafından karşılanan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, artan posta gideri avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere .../2019 tarihinde oy birliğiyle  karar verildi.

Başkan Vekili                                    Üye                                Üye
 
 


 

  1. Melike Ertürk 08-04-2021

    Ben 2016 yılında Fem Dershanesine gittim. Sonra kapandı zaten, güvenlik soruşturmasında bir şey çıkar mı? Sadece dershaneye gittim, başka bağlantım yok. Öğretmenlere gelen güvenlik soruşturması için soruyorum.

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Melike Ertürk08-04-2021

      İltisak ve irtibat durumu önemlidir. İltisak ve irtibat olduğu hususu, diğer somut bilgi ve belgelerle desteklenmelidir. Olumsuz sonuçlanması durumunda idare mahkemesinde işlemin iptali davası açılması gerekmektedir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL

27-03-2022

SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI HAKKINDA EMSAL KARAR

SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI

13-02-2022