Güvenlik Soruşturması Erkek Kardeşinin Hava Harp Okulu Komutanlığında Askeri Öğrenci iken KHK ile İlişkisi Kesildiği Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Erkek Kardeşinin Hava Harp Okulu  Komutanlığında Askeri Öğrenci iken KHK ile İlişkisi Kesildiği  Sebebiyle Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkilin adli sicil kaydının olmadığı, kendisi ve yakın aile bireyleri hakkında terör örgütleri kapsamında soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunmadığı, görevde başarısız ya da yetersiz kaldığına yönelik herhangi bir bilgi/belge sunulmadığı, kardeşi ..'ın Hava Harp Okulunda askeri öğrenci iken 669 sayılı KHK ile Harp Akademilerinin kapatılması üzerine KHK gereğince İstanbul Üniversitesine naklen kaydının yapılmış olmasının da tek başına davacının güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandıracak nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemle ilgili verilen iptal kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI :
VEKİLİ :  
DAVALI :
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında uzman erbaş kursiyeri olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ..2019 tarih ve  sayılı işlemin; uzman erbaş olmak için mevzuatta aranan şartları taşıdığı, güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandıracak bir durum bulunmadığı ve bu nedenle sebep unsuru bakımından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ                   :  Davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği, ülke güvenliği ve savunmasından sorumlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecek personelin güvenilirliğinin her türlü şüpheden uzak olarak ortaya konulmasının önem arz ettiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında uzman erbaş kursiyeri olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ..2019 tarih ve sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında uzman erbaş olan kursiyeri davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilen "Erkek kardeşi : Hava Harp Okl. K.lığında askeri öğrenci iken 2016 yılında KHK ile ilişkisi kesildiği"  yönündeki bilgi notuna istinaden güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesi feshedilerek ilişiğinin kesilmesi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
669 sayılı  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  hükümleriyle, Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılarak Milli Savunma Üniversitesi kurulmuş; KHK'nın 105.maddesinde ise "(1) Bu Kanunun yayımı tarihinde; ... b) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında (Jandarma dahil) öğrenimine devam eden öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksek okullara, naklen kaydedilirler. ..." hükmüne yer verilmiştir.
Bakılan uyuşmazlıkta, davacının kardeşi ..'ın Hava Harp okulunda askeri öğrenci iken 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 105.maddesi gereğince İstanbul Üniversitesine (Elektronik Mühendisliği) naklen kaydedildiği ve bu bölümden mezun olduğu, öte taraftan Mahkememizce yapılan ara kararına cevaben Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen ..2019 ve ..2019 tarihli yazılarda, davacı ve yakın aile bireyleri hakkında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturma ve kovuşturma bulunmadığının bildirildiği, UYAP ekranı sorgusundan da davacının adli sicil kaydının olmadığı ve hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmadığı görülmüştür.

 Bu durumda, davacının adli sicil kaydının olmadığı, kendisi ve yakın aile bireyleri hakkında terör örgütleri kapsamında soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunmadığı, davacının görevde başarısız ya da yetersiz kaldığına yönelik herhangi bir bilgi/belge sunulmadığı, kardeşi ..'ın Hava Harp Okulunda askeri öğrenci iken 669 sayılı KHK ile Harp Akademilerinin kapatılması üzerine KHK gereğince İstanbul Üniversitesine naklen kaydının yapılmış olmasının da tek başına davacının güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandıracak nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 315,15-TL yargılama gideri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece yapılan 73,80-TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin talepte bulunulmaması halinde karar kesinleştiğinde taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere //2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan                               Üye                                  Üye

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

UZMAN ERBAŞLARIN SAĞLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN HAKLARI

UZMAN ERBAŞLARIN SAĞLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN

02-12-2021

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

22-02-2022