" Khk İle Kapatılan Şirkette Sgk Kaydının Bulunduğu" ve "Ablasının Fetö/pdy Terör Örgütü Sebebiyle Tutuklandığı" Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

" Khk İle Kapatılan Şirkette Sgk Kaydının Bulunduğu" ve "Ablasının Fetö/pdy Terör Örgütü Sebebiyle Tutuklandığı" Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkilin 2018 yılı Ocak ayında Milli Savunma Bakanlığınca yapılan Uzman Erbaş alım sınavlarında başarılı  olmasına rağmen, Uzman Erbaş olarak atanmaması üzerine atanma talebi ile yaptığı başvursunun güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasından bahisle reddine ilişkin işlemle ilgili idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.


DAVACI :
VEKİLİ :AV. SARPER ALPTEKİN (E-Tebligat Adreslidir)

              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK

DAVALI :MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ :
DAVANIN ÖZETİ :Davacı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmasına rağmen, Uzman Erbaş olarak atanmaması üzerine atanma talebi ile yaptığı başvursunun güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasından bahisle reddine ilişkin işlemin, terör örgütü ile irtibatı olduğuna dair bir suçtan dolayı yargılanmadığı, güvenlik soruşturması sırasında düzenlenen raporların istihbari nitelikte bilgiler olduğu, hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça bu raporlara dayanılarak aleyhine sonuç doğuracak nitelikte işlem yapılmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı, sebep yönünden hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ :Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak personelin güvenlik soruşturmasının Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile bu yönetmeliğe uygun olarak çıkarılacak yönerge uyarınca yaptırıldığı, davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması neticesinde elde edilen  bilginin MY 114-1 (C) Türk Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi hükümleri ile Güvenlik Soruşturma Talimatı gereğince Aday Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildiği ve adayın güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna karar verildiği, tesis olunan işlemin tüm yönleriyle hukuka uygun olduğu davanın reddi gerektiği savunulmuştur. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, 2018 yılı Ocak ayında Milli Savunma Bakanlığınca yapılan Uzman Erbaş alım sınavlarında başarılı olan davacı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmasına rağmen, Uzman Erbaş olarak atanmaması üzerine atanma talebi ile yaptığı başvursunun güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasından bahisle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
....
Dosyanın incelenmesinden; hakkında yapılan güvenlik ve arşiv araştırmasının  Milli Savunma Bakanlığı Üst Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereğince değerlendirilmesi sonucunda davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna karar verilmesi ve bu karara istinaden davacının uzman erbaş adaylığı işlemlerinin sonlandırılması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Milli güvenliğin sağlanması görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alacak personelde bazı özel koşulların aranması, askeri hizmetin güvenliğe yönelik bir hizmet olması nedeniyle gereklidir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, askeri kurumlara personel alınırken, bu personel hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ve anılan Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Jandarma Genel komutanlığı Uzman Erbaş Yönergesi ve  Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu ve Güvenlik İşbirliği Yönergesi uyarınca yapılmaktadır.
Anılan mevzuat hükümlerine göre güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilebilmesi için hem kişinin tutum ve davranışları yönünden hem de içinde bulunulan ortama yönelik olarak bir değerlendirmenin yapılmış olması gerekmektedir.Hakkında güvenlik soruşturması yapılanın, Kurumun ve yürütülen hizmetin gereği bir değerlendirmeye tabi tutulacağı da kuşkusuzdur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan davalı idarede hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de emniyet ve asayişe dair görevlerin yürütüldüğü dikkate alındığında, kapsamına alınacak olan personel için daha titiz bir inceleme ve değerlendirmenin, idarenin takdir hakkının en uygun adaydan yana kullanılmasını sağlamanın gereği olduğunun kabulü gerekmektedir. 
Uyuşmazlıkta, davalı idarenin savunma dilekçesi ile gelen belgeler incelendiğinde davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına neden olan durumun iki sebebe dayandığı bunlardan birinci durumun "Kendisinin KHK ile kapatılan şirkette SGK kaydının bulunduğu" hususunun olduğu,  ikinci durumun ise "Ablası Maşide Demirtaş'ın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Askeri Darbe Girişimi sonrası FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olması sebebiyle gözaltına alınarak tutuklandığı" şeklinde istihbari mahiyette bilginin bulunmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.
Bakılan uyuşmazlıkta davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep olan "Kendisinin KHK ile kapatılan şirkette SGK kaydının bulunduğu" hususunun araştırılmasına yönelik Mahkememizce .2019 tarihinde yapılan ara karar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına "...davacının çalıştığı şirketlerin içerisinde yasa dışı terör örgütleriyle irtibat ya da iltisakı olan kurum ve kuruluşlar  bulunuyorsa bunun açıkça ifade edilerek belirtilmesinin gerektiği, davacının yapılan güvenlik soruşturmasında KHK ile kapatılan "Özel Ergene Eğitim A.Ş" de SGK kaydının bulunduğunun belirtildiği göz önüne alınarak, bahsi geçen bu şirketin davacının çalıştığı işyerleri arasında olup olmadığının tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıklanarak bildirilmesinin gerektiğinden, bu hususta kişiye ait kurumunuzda bulunan bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin, Mahkememize gönderilmesinin istenilmesine" karar verilmesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Çorlu Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından 12019 tarihinde Mahkememiz kayıtlarına giren ara karar cevap dilekçesinde ".... unvanlı işyerinde /2012-//2012 tarihleri arasında sigortalı olarak bildirildiği..." hususlarının belirtildiği, bu bilgiler ışığında davacının  FETÖ/PYD  terör örgütüyle irtibatı ya da iltisaki olduğu KHK ile açıklanan ...EĞİTİM A.Ş'nin alt işvereni olan ... San. Ve Tic. Ltd. Şti.'de 08.09.2012-30.10.2012 tarihleri arasında çalıştığının görüldüğü, dava konusu işlem tesis edildiği tarihten çok öncesinde davacının anılan şirkette yönetici kadrosu gibi şirkete yön veren bir kadroda çalıştığının görülmediği, davacının hizmet cetveli incelendiğinde farklı farklı iş alanlarında çalıştığının görüldüğü, sadece 2012 yılında 2 ay KHK ile FETÖ/PYD  terör örgütüyle irtibatı ya da iltisaki olduğu belirtilen bir şirketin alt işverenine bağlı çalışmasından ötürü davacının FETÖ/PDY ile iltisak, irtibat ya da mensubiyet ilişkisi doğurmayacağı sonucuna ulaşıldığı, dolayısıyla bu hususun  davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep teşkil etmeyeceği, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep olan "Ablası .'ın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Askeri Darbe Girişimi sonrası FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olması sebebiyle gözaltınaalınarak tutuklandığı" hususunun açıklığa kavuşturulması açısından davacı tarafından Mahkememiz kayıtlarına  ..2019 tarihli dilekçe ekinde sunulan Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin E.2018/. K.2019/sayılı kararı incelendiğinde; davacı ablası .. hakkında  "Sanığın suçlamayı kabul etmediği,./2013 tarihinde Bankasya'da hesap açtırdığı, hesabında herhangi bir hareketliliğin bulunmadığı ve hesap açılış tarihinin örgüt liderinin talimatından önceki bir tarihte olduğu, evinde yapılan aramada örgüt lideri tarafından yazılmış kitapların ele geçirildiği ayrıca dijital materyal incelemesinde örgüte müzahir videoların bulunduğu tespit edilmiş ise de sanığın terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna, örgütle organik bağ kurup süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunduğuna dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı tüm dosya kapsamından anlaşıldığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın beraatına" şekilde hüküm kurulduğunun görüldüğü,  davacı ablasının Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçundan açılan kamu davasında yüklenen suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle BERAATİNE karar verildiğinin görüldüğü, aynı zamanda .. Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından ..2019 tarihinde düzenlenen kurum görev belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığınca Mahkememize sunulan ...2019 tarihli dilekçe eki incelendiğinde davacının ablası ..'ın halihazırda ... İlçesi ... Kur'an Kursunda Kuran Kursu Öğreticisi ünvanı ile çalıştığı görülmesi sebebiyle davacı hakkında Ablasından bahisle de güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen 330,85.-TL yargılama gideriyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince belirlenen 1.362,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğden itibaren otuz (30) gün içerisinde  Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere  .../2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                                                  Üye                              Üye
 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İlgili Mevzuat

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle  Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 12/4/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu

Uzman Erbaş Yönetmeliği

 

güvenlik soruşturması beraat

uzman erbaş güvenlik soruşturması 

subay güvenlik soruşturması

astsubay güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması akraba etkisi

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.

https://alptekinisik.av.tr/uzman-erbaslar-hakkinda-yapilan-guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-islemleri.html
https://alptekinisik.av.tr/anayasa-mahkemesinin-guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-sarti-ile-ilgili-iptal-kararinin-devam-eden-davalara-etkisi.html

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman

07-04-2020

"KOMANDO OLAMAZ" RAPORU ALAN UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ İŞLEMİNİN HUKUKİ İNCELEMESİ

"KOMANDO OLAMAZ" RAPORU ALAN UZMAN ERBAŞLARIN SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ İŞLEMİNİN HUKUKİ İNCELEMESİKara

12-06-2020

Kendisi, Annesi ve Babasının Bank Asya'da Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kendisi, Annesi ve Babasının Bank Asya'da Hesabı Olması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması

07-04-2020