Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
  Milli Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ : Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında  uzman erbaş olarak eğitim gören davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesine ilişkin işlemin; sözleşmenin feshinin sebebinin ne olduğuna ilişkin herhangi bir neden gösterilmediği, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirir herhangi bir sebep bulunmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :  Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması sonucunda sözleşmesinin feshedildiği, dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava,  Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında  uzman erbaş olarak eğitim gören davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle  açılmıştır. 
...
Dosyanın incelenmesinden,  davacının  Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında uzman erbaş kursiyeri olarak görev yapmaktayken, hakkında "12.06.2015 tarihinde açıktan hırsızlık suçundan adli işlem yapıldığına" ilişkin istihbari bilgi notu esas alınarak 29.05.2018 tarihli Aday Değerlendirme Kurulu Kararı ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının "olumsuz" sonuçlandırıldığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle de 14.06.2018 tarihli işlemle sözleşmesinin feshedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan uyuşmazlıkta dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak teşkil eden eylemiyle ilgili olarak hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarından kamu davası açıldığı, yapılan yargılama neticesinde Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 18.01.2016 tarihli, E:2015/490, K:2016/71 sayılı kararıyla özetle "...suça sürüklenen çocuğun atılı suçları işleme kastı ile hareket ettiğinin sabit olmaması nedeniyle..." beraatine karar verildiği ve bu kararın 02.02.2016 tarihinde kesinleştiği görülmektedir.
Bu durumda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak alınan eylemiyle ilgili olarak hakkında yapılan yargılama sonucunda beraat ettiği, bu kararın kesinleştiği ve davalı idarece  güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirmesine esas alınacak başkaca herhangi bir bilgi veya belgenin de sunulmadığı dikkate alındığında, güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 336,10 TL  yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere,/2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                      Üye                                                  Üye
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

Avukata Sor!