Kardeşi Hakkındaki Bilgi Notu Sebebiyle Arşiv Araştırması Olumsuz Sonuçlanan Hava Savunma Astsubay Çavuşun Sözleşmesinin Yenilenmemesi Hakkında Emsal Karar

Kardeşi Hakkındaki Bilgi Notu Sebebiyle Arşiv Araştırması Olumsuz Sonuçlanan Hava Savunma Astsubay Çavuşun Sözleşmesinin Yenilenmemesi Hakkında Emsal Karar

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında, Hava Savunma Astsubay Çavuş olarak görev yapan müvekkil  ile ilgili herhangi bir tespitin bulunmadığı, erkek kardeşine ait eylem ve etkinliklere ilişkin bilgiler içeren bilgi notu nedeniyle arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı, bundan dolayı  sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline dair karar aşağıda yer almaktadır.

 

DAVACI : 
VEKİLLERİ : AV.  MEHMET KUTLUAY IŞIK
                     AV. SARPER ALPTEKİN
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ                               : 
DAVANIN  ÖZETİ      : .. Fz. Üs. K.lığı bünyesinde Hava Savunma Astsubay Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından; sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 09.04.2019 tarih ve 86016511-126-211/47960 sayılı işlemin;  haksız ve hukuka aykırı olduğu, meslek hayatı boyunca disiplinsiz davranışı bulunmadığı, somut sebep olmadan sözleşmesinin yenilenmediği ileri sürülerek iptali ve statü dışında geçen sürelere ilişkin özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi  istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı idare tarafından; davacının, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar hakkında yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında iki ayrı tarihte gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, mevzuat hükümleri uyarınca idarenin sözleşmeyi yenileyip yenilememe konusunda takdir yetkisinin bulunduğu, dava konusu işlemin usul ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nce, duruşma için önceden belirlenerek taraflara duyurulan //2019 günlü duruşmaya, davacı ..'ın ve vekili geldiği,  davalı idareyi temsilen gelen olmadığı görülerek, taraflara usulüne uygun olarak söz verilip tarafların açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verildi, dava dosyası incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:
Dava; ..'inci Fz. Üs. K.lığı bünyesinde Hava Savunma Astsubay Çavuş olarak görev yapan davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin ..2019 tarih ve ... sayılı işlemin;  iptali ve statü dışında geçen sürelere ilişkin özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi  istenilmektedir.
...
Dosyanın incelenmesinden;  ..'inci Fz. Üs. K.lığı bünyesinde Hava Savunma Astsubay Çavuş olarak görev yapan davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin ..2019 tarih ve ... sayılı işlemin;  iptali ve statü dışında geçen sürelere ilişkin özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi  istemi ile görülmekte olan davanın açıldığı, dava konusu işleme dayanak kabul edilen davacının arşiv araştırmasının olumsuz olarak sonuçlanmasına neden olan bilgi notunda; davacının kendisi ile ilgili herhangi bir tespitin bulunmadığı, davacının erkek kardeşine ait eylem ve etkinliklere ilişkin bilgiler içerdiği, anlaşılmaktadır.

 Bu durumda davacının kendisinin, devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği veya kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği, darbe teşebbüsü ve FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında davacı hakkında herhangi bir ilişik kaydına rastlanılmadığının anlaşıldığı,  kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiğinin olmadığı, bu suretle de davacının herhangi bir arşiv kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığından cezaların şahsiliği ilkesi de dikkate alındığında, yapılan tespitin tek başına davacının arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olabilecek nitelik taşımadığı, davacının bulunduğu kadronun, yapacağı işin mahiyeti de gözetilerek; davacının bizzat kendisi hakkında bir bilgi içermeyen güvenlik arşiv kaydı nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Dava konusu işlemin hukuk uygun bulunmaması nedeniyle davacının parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi  isteminin kabulünün gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının parasal haklarının dava tarihi olan ..2019 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesine dair isteminin kabulüne  aşağıda dökümü yapılan 327,60 TL  yargılama giderinin ve A.A.Ü.T. uyarınca 2.075,00 TL  avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul bölge İdare Mahkemesi'nde İstinaf yolu açık olmak üzere //2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                   Üye                                        Üye
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

1 (Bir) Yıl Geçmeden Tekrar Memuriyete Alınamayacağından Bahisle Ataması Yapılmayan Hemşire Hakkında Emsal Karar

1 (Bir) Yıl Geçmeden Tekrar Memuriyete Alınamayacağından Bahisle Ataması Yapılmayan Hemşire

05-02-2020

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal

06-04-2020

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında

07-04-2020