" Fetö/Pdy'ye Müzahir Pansiyonda Konaklama Kaydının Bulunduğu" Şeklinde Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar


 Müvekkilin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz neticelenmesine gerekçe gösterilen hususlar yerinde görülmediğinden, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına ilşkin karar aşağıda yer almaktadır.
DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
               AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
   
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Davacının Tuzla Piyade Okul Komutanlığı subay temel kursundan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin, herhangi bir adli sicil kaydının olmadığı, kolluk tarafından aranmadığı, hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunmadığı, hakkında mevzuatta sayılan herhangi bir suçtan dolayı hüküm bulunmadığı, herhangi bir örgütle ilişiğinin olmadığı, idarenin güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yetkisini sınırsızca ve hakkaniyete aykırı olarak kullandığı, kararın soyut bilgiye dayalı olduğu, açıkça hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak personelin güvenlik soruşturmalarının; Güvenlik Soruşturması Araştırması Yönetmeliği'nin 1'inci bölüm 9'uncu maddesindeki "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanacak Yönerge uyarınca yapılır." düzenlemesinin mevcut olduğu, yine Harp Okulları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesi c fıkrasınınn 5 inci bendinde "Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli yada sakıncalı hallerinin bulunmaması" şartına yer verildiği, davacı hakkında yapılan işlemin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütüldüğü, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı, mevzuat hükümlerine uygun olarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılığın olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava; davacının Tuzla Piyade Okul Komutanlığı subay temel kursundan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden, dış kaynaktan muvazzaf subay temini için yapılan sınavda başarılı olan ve aday eğitim sürecine başlayan olan davacı hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması işlemi kapsamında tespit olunan hususlardan hareketle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı kabul edilerek muvazzaf subay adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin tesis edilmesi üzerine iş bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, davalı idarece Mahkememize "Gizli" ibareli zarf içerisinde gönderilen bilgi notunda "şahsın 2010 yılında Fetö/Pdy'ye müzahir pansiyonda konaklama kaydının bulunduğu" şeklinde ki istihbari mahiyette bilgi notuna yer verildiği, Yönetmelik hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişilerle sınırlandırılmadığı, kişi hakkında yeterli ve sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için kişinin içinde bulunduğu ortam ile yakınlarını ve birinci derece akrabalarını da kapsayacak şekilde yaptırılması öngörülmüş olduğundan Mahkememizin /12019 tarihli ara kararıyla dava konusu işlemin dayanağını teşkil eden güvenlik soruşturmasında yer verilen bilgi notuna dayanak teşkil edecek bilgi ve belgeler ile davacının anne, baba, eş ve kardeşlerini kapsayacak şekilde haklarında FETÖ/PDY terör örgütü veya diğer terör örgütlerine destek, iltisak, irtibat veya mensubiyet ya da farklı bir neden ile tahkikat, gözaltı kararı, adli soruşturma, ceza davası, istihbari bilgi belge vesair bulunup bulunmadığı sorularak ilgili tüm bilgi ve belgelerin davalı idare ve ilgili kurumlardan istenildiği, ancak dosya kapsamına sunulan bilgi ve belgelerde davacı ve aile bireyleri hakkında bu yönde herhangi bir tahkikat, gözaltı kararı, adli soruşturma, ceza davası bulunmadığı, bununla birlikte bilgi notunda yer alan "davacının 2010 yılında söz konusu yurtta kaldığına ilişkin bilgiye delil teşkil edebilecek somut ve hukuki herhangi bir bilgi, belge ve tespitin de ortaya konulamadığı görüldüğünden, bu sebeple salt istihbari bilgi niteliğinde kalan bu hususun davacının güvenlik soruşturmasını olumsuz etkilemeyeceği anlaşılmaktadır.
Bu durumda; davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz neticelenmesine gerekçe gösterilen hususlar yerinde görülmediğinden, davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan    327,55 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1362,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı vekiline verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde    oy çokluğuyla  karar verildi.
Başkan                                             Üye                                  Üye

güvenlik soruşturması beraat

uzman erbaş güvenlik soruşturması 

jandarma uzman erbaş güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması akraba etkisi

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 anayasa mahkemesi güvenlik soruşturması

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.

  1. MEHMET SOYDAN 14-04-2021

    2017 yılında subaylık mülakat aşamasını geçmeme rağmen güvenlik soruşturmam olumsuz geldi bunun için herhangi bir dava açmadım. Sebep ise 2014 yılında 1. ay ve 9. ay arasında fetö yurdunda kalmış olmam. Bu ikametgah adreslerinde kayıtlı. Şu an özel güvenlik kimlik kartı başvurusunda bulunacağım acaba güvenlik soruşturmam yine olumsuz gelir mi gelir ise nasıl bir yol izlemem gerekecek. Teşekkürler

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @MEHMET SOYDAN14-04-2021

      Gelme ihtimali bulunmaktadır. Eğer olumsuz olursa dava yoluyla işlemi iptal ettirme şansınız var.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

ÜSTLERİNE, AYNI RÜTBEDEKİ MESLEKTAŞLARI İLE DİĞER MESAİ ARKADAŞLARINA FİİLİ TECAVÜZDE BULUNMAK

22-02-2022

MAZERETSİZ OLARAK BİR SÖZLEŞME YILI İÇERİSİNDE YEDİ GÜN SÜREYLE GÖREVE GELMEDİĞİNDEN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

MAZERETSİZ OLARAK BİR SÖZLEŞME YILI İÇERİSİNDE YEDİ GÜN SÜREYLE GÖREVE GELMEDİĞİNDEN

16-03-2022