Derdest Davası Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Derdest  Davası Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Derdest  Davası Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Jandarma Genel Komutanlığı'nca gerçekleştirilen uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan müvekkil hakkında yürütülen  güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava hakkında verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI : 
VEKİLİ : Av. Sarper Alptekin
              Av. Mehmet Kutluay IŞIK
DAVALI :  Jandarma Genel Komutanlığı /ANKARA
VEKİLİ : 
 
DAVANIN ÖZETİ : Jandarma Genel Komutanlığı'nca gerçekleştirilen uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı hakkında yürütülen  güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep teşkil edecek olumsuz bir durumunun olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması sebebiyle adaylık işlemlerinin sonlandırıldığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının adayların içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak değerlendirildiği, davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturması kapsamında, suç eşyasının satın alınması  veya kabul edilmesi suçundan sanık sıfatıyla Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2018/107 esas sayılı dosya ile yargılandığı ve davanın derdest olduğu,  bu nedenle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırıldığı, takdir yetkisinin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine alınacak adaylardan en uygun olanından yana kullanıldığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.  

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 14. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava; Jandarma Genel Komutanlığı'nca gerçekleştirilen uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı davacı hakkında yürütülen  güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyanın incelenmesinden; davacının 2017 yılı 10. dönem  Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Sınavları neticesinde yazılı sınav, bedeni yeterlilik ve mülakat sınavlarını başarı ile tamamladığı, yapılan sağlık kontrollerinden de "Olur" raporu aldığı, ancak Jandarma Genel Komutanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, davacının suç eşyasının satın alınması  veya kabul edilmesi suçundan sanık sıfatıyla Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2018/107 esas sayılı dosya ile yargılandığı ve davanın derdest olduğu nedeniyle, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna karar verildiğinden bahisle, adaylık işlemlerinin  sonlandırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı  anlaşılmaktadır.
Mahkememizin 15.08.2018 tarihli ara kararı ile Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden, ceza davasında karar verilip verilmediğinin sorulduğu, Ceza Mahkemesinin 21.09.2018 tarihli cevabi yazıda davanın derdest olduğu belirtilerek iddianamenin gönderildiği,  daha sonra Mahkememizce  UYAP üzerinden yapılan  incelemede, Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.11.2018 tarihli ve E:2018/107, K:2018/954 sayılı kararı ile davacı..'ın beraatine karar verildiği, kararın 04.12.2018 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.11.2018 tarihli ve E:2018/107, K:2018/954 sayılı kararı ile davacının beraatine  karar verildiği,  kararın  04.12.2018 tarihinde kesinleştiği görüldüğünden, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle  adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 291,10-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere,/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan                                                          Üye                                               Üye
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

BAŞARISIZLIK ve DİSİPLİNSİZLİK SORUNLARI GEREKÇESİYLE BRANŞI DIŞINDAKİ BİR GÖREVE ATAMASI YAPILAN ASTSUBAY HAKKINDA EMSAL KARAR

BAŞARISIZLIK ve DİSİPLİNSİZLİK SORUNLARI GEREKÇESİYLE BRANŞI DIŞINDAKİ BİR GÖREVE ATAMASI YAPILAN

14-06-2021

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında

07-04-2020

"Muvazzaf Astsubay Olamaz" Şeklindeki Sağlık Raporu Nedeniyle Adaylığı Sonlandırılan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

"Muvazzaf Astsubay Olamaz" Şeklindeki Sağlık Raporu Nedeniyle Adaylığı Sonlandırılan Astsubay Adayı

04-02-2020