"Bank Asya'da Hesabı Olduğu" Şeklinde Olumsuz Not Bulunması Dolayısıyla Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 

Müvekkil hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasına esas alınan istihbari nitelikte belgede "Bank Asya'da hesap açanlar arasında, hesap açma tarihi: .2014, hesap durumu aktif" şeklinde olumsuz not bulunması dolayısıyla müvekkilin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilerek adaylık işlemlerini sonlandırıldığı işleme karşı açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.

 


DAVACI                                        :
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN (E-Tebligat Adresi)
               AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
KARŞI TARAF (DAVALI) : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI  ANKARA
VEKİLİ : 
İSTEMİN ÖZETİ : Sözleşmeli  uzman erbaş sınavına katılarak başarılı olan davacının, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin; sözleşmeli uzman erbaş olabilmek için mevzuatta bulunan bütün şartları taşıdığı, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen hükümlerle ilgili olumsuz durumu olmadığı,  hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının güvenlik soruşturmasının uzman erbaş olarak personel olmasına engel haller içinde yer aldığı tespit edildiğinden adaylık işlemlerinin somlandırıldığı, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık olmadığı ileri sürülerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından, Uzman Erbaş adaylık işlemlerinin, yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelendiği gerekçesiyle sonlandırılmasına ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının davalı idarece ilan edilen sözleşmeli uzman erbaş alım sınavına başvurduğu, sınav aşamalarını geçerek başarılı olmasını müteakiben hakkında güvenlik soruşturması yapıldığı, davalı idare bünyesinde oluşturulan Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulu'nun.2018 tarihli toplantısında güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirildiği gerekçesiyle uzman erbaş adaylık sürecinin sonlandırılması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümüne yönelik olarak, davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasına esas alınan istihbari nitelikte belgede "Bank Asya'da hesap açanlar arasında, hesap açma tarihi: .2014, hesap durumu aktif" şeklinde olumsuz not bulunması dolayısıyla davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilerek adaylık işlemlerini sonlandırıldığı anlaşılmaktadır.
Olayın aydınlatılması için Mahkememizin.2019, .2019 tarihli ara kararlarına gelen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu cevabında, davacının 1. Derece yakınları hakkında herhangi bir Bank Asya hesap kaydının bulunmadığı, davacının ise Bank Asya hesabında herhangi bir döviz, TL hareketinin bulunmadığının ve davacı adına FIRAT ÜNİVERSİTESİ kampüs kart uygulamasına istinaden verilen kartların cari hesaba bağlı olarak çalıştığının belirtildiği, bunun dışında davacı hakkında başkaca olumsuz bir bilginin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda; yukarıda yer verilen düzenlemeler uyarınca yapılan güvenlik soruşturması kapsamında olumsuz değerlendirmenin tek gerekçesinin davacının kapatılan Bank Asya'da aktif durumda bir hesabının gözükmesi olduğu, bu durumun davacının FETÖ/PDY yapılanması ile irtibatı veya iltisakı olduğu şeklinde değerlendirilemeyeceği, davacının iltisakı veya irtibatına dair somut bir tespitin de bulunmadığı, Mahkememizce yapılan ara kararlara rağmen davacı ve yakın çevresi hakkında başkaca olumsuz bir bilgi-belgenin dosyaya sunulmamış olduğu kapatılan Bank Asya'da .2014 tarihinde açılan ve hesap durumu aktif görünen hesabın ise yukarıda belirtildiği üzere Fırat Üniversitesi tarafından verilen kampüs karta bağlı olan bir hesap olduğu ve bu hesapta gerçekleşen herhangi bir bankacılık işlemi bulunmadığı hususları dikkate alındığında ve işleme dayanak alınan söz konusu Bank Asya hesabının davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması sonucunu doğurmayacağı sonucuna varıldığından, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle uzman erbaşlık adaylık sürecinin sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 234,45-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 59,10-TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde, artan posta ücretinin ise kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere /2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
Başkan                                                  Üye                                     Üye


 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İlgili Mevzuat

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle  Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 12/4/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu

 

güvenlik soruşturması beraat

uzman erbaş güvenlik soruşturması 

subay güvenlik soruşturması

astsubay güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması akraba etkisi

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA PERSONELİNİN 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMASI

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA PERSONELİNİN 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU GÖREVİNDEN

12-05-2020

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman

07-04-2020