Kardeşi Hakkında Adli İşlem Yapıldığı Ve Tutuklanmasına Karar Verildiği Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

 Kardeşi Hakkında Adli İşlem Yapıldığı Ve Tutuklanmasına Karar Verildiği Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Müvekkilin  Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü, iç ve dış menfaatlerini yakından etkileyebilecek/tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği ve/veya kurum güvenliğini ihlâl edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan bir bilgi bulunmadığı, ahlaka ve adaba aykırı davranışı bulunduğuna dair herhangi bir tespit bulunmadığı hususları da göz önünde bulundurulduğunda; davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesi nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığına yönelik karar aşağıda yer almaktadır.

 


DAVACI                                  : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN-
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Astsubay Adayı olan davacı tarafından, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin; Astsubay olmak için gerekli niteliklerin sayıldığı mevzuatta bulunan bütün şartları sağladığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilen bilgilerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 15.maddesi gereğince oluşturulan komisyona sunularak, söz konusu komisyonca bir değerlendirme yapılması gerektiği, yani kişiler hakkında herhangi bir olumsuz bilgi bulunmasının sözleşmenin feshi için yeterli olmadığı, hukuka ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yetkili kurumdan  gelen bilginin Milli Savunma Bakanlığı Üst Değerlendirme Komisyonu Üyelerince değerlendirilmesi neticesinde güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna karar verilmesi üzerine adaylık işlemlerinin iptal edildiği, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6/a-5 maddesinde "yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak" hükmünün mevcut olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak personelin güvenlik soruşturmalarının MY 114-1 (C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu, Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi  ile MSB Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2017 tarihli ve "güvenlik soruşturma talimatı" konulu yazısı esaslarına göre yapıldığı, bu düzenlemelerin ortak hedefinin kişinin askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında, ceza ve infaz kurumlarında çalışabilmesi için onun her yönden güvenilirliğini tespit etmeye yönelerek, toplumun ve devletin ileride uğrayabileceği zararı ve tehlikeyi önceden engelleme isteği ile TSK'nın üstlendiği görevin hassasiyeti nedeniyle TSK kadrolarında istihdam edilecek personelin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini benimseyen ve TSK'nın itibarına gölge düşürmeyecek kişilerden seçilmesi olduğu, askeri personelin seçiminde azami hassasiyet gösterilmesinin kamu yararı açısından zorunluluk teşkil ettiği, "Yurt savunması" görevinin sıradan bir kamu görevi olmadığı dikkate alınarak, davacı hakkında elde edilen bilgiler onun başka bir kamu görevinde istihdamına engel görülmeyecek olsa bile TSK bünyesinde görev yapmasını riskli hale getireceği değerlendirilerek davaya konu işlemin tesis edildiği, söz konusu işlemlerin hukuka ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu belirtilerek, davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Bursa 1. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava; Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Astsubay Adayı olan davacı tarafından, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Astsubay Adayı olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde kendisi ile ilgili bilgi bulunamadığı, bununla birlikte kardeşi ....'ın "..2010 tarihinde Ardahan İlinde suç örgütü kurmak, örgüt çerçevesinde insan ticareti yapmak, fuhuş amacıyla Ülkeye insan sokmak, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak, yurt dışından gelen kadınları fuhuşa teşvik etmek ve bu yollarla kendilerine haksız kazanç temin etmek" suçlarından tutuklanmasına karar verildiğinden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nde yer alan "Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak" şartının sağlamadığından bahisle muvazzaf astsubay adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İlgili mevzuat hükümleri kapsamında muvazzaf astsubay olarak atanacak kişilerde aranacak nitelikler arasında birtakım şartlar sayılmış, bu şartlar arasında kişinin şahsı bazında taksirli suçlar hariç olmak üzere hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak şartına da yer verilmiştir.
Dava konusu uyuşmazlıkta ise; davalı idarece dava dosyasına gönderilen bilgi ve belgelerden davacının kardeşinin geçmişte bir takım suçlarından dolayı hakkında adli işlem yapıldığı ve tutuklanmasına karar verildiği görülmekte ise de; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38. maddesinde yer alan "Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği" prensibi gereğince yakınlarının suçlarından kaynaklı sonuçların davacıya sirayet etmesinin mümkün olmadığı, öte yandan davacı hakkında herhangi bir yargılama olmadığı, davacının Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü, iç ve dış menfaatlerini yakından etkileyebilecek/tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği ve/veya kurum güvenliğini ihlâl edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan bir bilgi bulunmadığı, ahlaka ve adaba aykırı davranışı bulunduğuna dair herhangi bir tespit bulunmadığı hususları da göz önünde bulundurulduğunda; davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesi nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 300,40-TL  yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta avansının artan kısmının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                         Üye                                       Üye
 
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Devam Eden Soruşturma Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Bekçi Adayı Hakkında Verilen İptal Kararı

Devam Eden Soruşturma Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Bekçi Adayı Hakkında

07-04-2020

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçişi Hakkında Emsal Karar

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçişi Hakkında Emsal KararJandarma Genel

24-01-2020

1 (Bir) Yıl Geçmeden Tekrar Memuriyete Alınamayacağından Bahisle Ataması Yapılmayan Hemşire Hakkında Emsal Karar

1 (Bir) Yıl Geçmeden Tekrar Memuriyete Alınamayacağından Bahisle Ataması Yapılmayan Hemşire

05-02-2020