Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

 

Müvekkilin sözleşmeli er alımı sınavında başarılı olması üzerine Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı emrine atandığı, 09.03.2018 tarihli işlemle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesi işlemine karşı açılan iptal davasında idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.

 

 


DAVACI : 
VEKİLLERİ : AV. SARPER ALPTEKİN
                     AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
   
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ :
DAVANIN ÖZETİ          : Davacı tarafından, Denizli İli, 11. Komando Tugay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olarak görev yapmakta iken hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işleme karşı yapmış olduğu itirazın cevap verilmeksizin zımnen reddedilmesine ilişkin davalı idare işleminin; sözleşmeli er olmak için mevzuatın aradığı tüm nitelikleri sağladığı, bir kişi hakkında olumsuz bilgi bulunmasının adaylığın sonlandırılması için yeterli olmadığı, Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin 11. ve 15. maddesi hükümlerine aykırı hareket edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 3/3-f ve 7/1-h maddeleri ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nin 17/-d maddesi hükümleri uyarınca işlem tesis edildiği, TSK'nın itibarına gölge düşürmeyecek nitelikte kişilerin seçilmesinin amaçlandığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Denizli İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının Denizli İli, 11. Komando Tugay Komutanlığı'nda sözleşmeli er olarak görev yapmakta iken hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işleme karşı yapmış olduğu itirazın cevap verilmeksizin zımnen reddedilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemine ilişkindir.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının sözleşmeli er alımı sınavında başarılı olması üzerine Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı emrine atandığı, 09.03.2018 tarihli işlemle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedildiği ve bu işlemin aynı tarihte davacıya tebliğ edildiği, davacının 20.03.2018 tarihli dilekçeyle davalı idareye başvurarak bu işleme itiraz ettiği, davalı idarenin bu itirazı cevap vermemek suretiyle reddettiği, anılan zımni ret işleminin iptali istemiyle bakılan davanın davanın açıldığı anlaşılmıştır. 
Dosya arasında bulunan dava konusu işleme dayanak teşkil eden davacıya ait istihbari bilgi ve belgelerde; "davacının arananlardan olmadığı, adli sicil kaydının bulunmadığı, ancak arşiv kayıtlarının tetkikinde Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin .2017 tarih, E:2014/ ve K:2017/79 sayılı kararı ile "silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan yargılandığı, şahsın fiziki güç kullanması sebebiyle iş ve çalışma hürriyetini tehdit suçundan Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği, Mahkemenin duyuruda bulunup bulunmadığı konusunda bilgi elde edilemediği" belirtilmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/ ve 2018/ Esas sayılı dosyalarının UYAP üzerinden incelemeye açılması talep edilmiş, söz konusu dosyaların incelemeye açılmasını müteakip yapılan incelemede, davacının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin .2017 tarih, E:2017/ ve K:2017/ sayılı kararı ile üzerine atılı silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarını işlemediğinden/fiili kanunda suç olarak tanımlanmadığından ayrı ayrı beraatine, hakkında iş ve çalışma hürriyetini tahdit suçundan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği ve bu kararın 12.04.2018 tarihinde kesinleştiği, davacının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin .2019 tarih, E:2018/ ve K:2019 sayılı kararı ile kasten adam yaralama suçunu işlemediği sonucuna varıldığından beraatine, hakkında iş ve çalışma hürriyetini tahdit suçundan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına  karar verildiği görülmüştür.
Bunun üzerine Mahkememizce yapılan 2019 tarihli ara kararla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan davacı hakkında hürriyeti tahdit suçundan ya da sair suçlardan yürütülmekte olan bir soruşturma bulunup bulunmadığı sorulmuş, gelen cevabi yazıda davacı hakkında sadece 2013/22861 ve 2013/23590 sayılı soruşturmalar yürütüldüğü ve bu soruşturmalar neticesinde davacı hakkında Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2013/ Esas ve 2013/ Esas sayılarına kayden kamu davaları açıldığı belirtilmiş; söz konusu davaların yukarıda belirtilen Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/ Esas ve 2018/ Esas sayılı dosyalarında birleştirilen davalar olduğu ve neticede yukarıda açıklandığı üzere davacının bu davaların tamamından ayrı ayrı beraat ettiği anlaşılmıştır.
Olayda, her ne kadar dava konusu işlemle sözleşmeli er olarak görev yapan davacının sözleşmesi, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle feshedilmiş ise de, güvenlik soruşturmasına dayanak teşkil eden davacı hakkındaki yargılamaların suçları işlemediği ya da kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle davacının lehine olacak şekilde beraatle sonuçlandığı, davacı hakkında halihazırda hürriyeti tahdit ya da sair suçlardan yürütülmekte olan herhangi bir adli soruşturma bulunmadığı, davacının terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı bulunduğuna ilişkin bir istihbari bilgi bulunmadığı gibi davalı idarenin de bu yönde bir iddiası olmadığı, gelinen aşamada ortada davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı anlaşıldığından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmeli er olan davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin ve bu işleme yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.  
Öte yandan, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek başka bir durumun sonradan ortaya çıkması durumunda davalı idarece gerekli değerlendirme yapılıp işlem tesis edilmesi de davalı idarenin takdirinde olup, bu yönde bir işlem tesis edilmesi ve davacı tarafından dava konusu edilmesi halinde yargısal denetiminin ayrıca yapılacağı da tabiidir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 272,40-TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, ../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan                                                 Üye                                                     Üye
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Uzman Jandarmaların Sağlık Raporları ve Maluliyet Durumu

Uzman Jandarmaların Sağlık Yetenekleri, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve

01-01-2020

Sicil İptal Davası

SİCİL İPTAL DAVASISicil; personelin görev performansını gösteren ve belli bir sicil

29-05-2021

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin Bank Asya'da Hesabı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman

07-04-2020