"Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" Suçundan Verilen HAGB Kararı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" Suçundan Verilen  HAGB Kararı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Müvekkilin Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temini kapsamında Sözleşmeli uzman erbaş sınav ve mülakatında başarılı olduğu,  hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle  adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin tesis edilmesi üzerine, işlemin iptali için açılan davada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI                              : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
               Ankara İl Jandarma Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Kısmı 
                                                Demetevler-Yenimahalle/ANKARA
VEKİLİ                               : 
İSTEMİN ÖZETİ           :Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temini kapsamında uzman erbaş sınav ve mülakatında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin; Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Erbaş Yönetmeliği'nde belirtilen tüm niteliklere sahip olduğu, güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandıracak herhangi bir durumunun olmadığı ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ :Başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şart ve nitelikler arasında "hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak" koşulunun yer aldığı, davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması sonucu durumunun "güvenlik soruşturmasının olumsuz kabul edileceği haller" kapsamında değerlendirildiği, bu kanaate dayanarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:
Dava; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temini kapsamında uzman erbaş sınav ve mülakatında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali  istemiyle açılmıştır.
...
Dosyanın incelenmesinden; davacının, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temini kapsamında 2017/10'uncu dönem Sözleşmeli uzman erbaş sınav ve mülakatında başarılı olduğu,  hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle  adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin tesis edilmesi üzerine, bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta; anılan Yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlanan "Güvenlik soruşturması" ve "Arşiv araştırması"nın yapılarak, aynı Yönetmeliğin 11. maddesi kapsamında araştırılacak hususların tespiti amacıyla yapılan tahkikat sonucunda, davacı hakkında Çubuk Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17.09.2015 tarih ve E:2015/, K:2015/ sayılı dosyasında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan suçundan 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına dair verilen karar nedeniyle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin tesis edildiği, Mahkememizin 11.01.2018 tarihli ara kararı ile anılan dosyaların içerisinde yer alan  bilgi ve belgelerin istenilmesine karar verildiği, gelen cevabi yazılardan; Çubuk Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17.09.2015 tarih ve E:2015/, K:2015/ sayılı dosyasında davacının alkollü halde iken kullandığı aracıyla seyir halindeyken trafik görevlilerince durdurularak davacının alkol ölçümünün yapıldığı, yapılan alkol ölçümünde 1.02 promil alkollü olduğu, davacının almış olduğu alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç kullanma kabiliyeti bulunmadığı halde trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek şekilde araç kullandığından bahisle 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ile 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildiği, anılan kararın 08.10.2015 tarihinde kesinleştiği görülmektedir.
Bu durumda, davacı hakkında verilen Mahkeme kararı sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, bu kararın davacının bir suçtan mahkûm edilmesi sonucunu doğurmadığı, davacının işlediği "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçunun, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 12. maddesi kapsamında bir suç da olmadığı ve uzman erbaşlık göreviyle bağdaşmayacak nitelik taşımadığı gözetildiğinde, davacının arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle davacının, adaylığının sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 290,10TL yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin kararın kesinleşmesi üzerine davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 1/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan                                                 Üye                                                  Üye
 


Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

ATAMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ATAMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARAtamalarda dikkate alınacak hususlar nelerdir?Atamalarda dikkate alınacak

21-05-2020

Mahkeme Kararıyla Mesleğine Dönen Astsubay Hakkında İkinci Kez Güvenlik Soruşturması Yapılamayacağına Dair Yürütmenin Durdurulması Kararı

Mahkeme Kararıyla Mesleğine Dönen Astsubay Hakkında İkinci Kez Güvenlik Soruşturması Yapılamayacağına

08-04-2020