"Kardeşi Bank Asya'da Hesabı Olduğu ve Fetö/Pdy Mensuplarına SGK Primi Yatırdığı" Şeklinde Bilgi Notu Olduğundan Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

"Kardeşi Bank Asya'da Hesabı Olduğu ve Fetö/Pdy Mensuplarına SGK Primi Yatırdığı" Şeklinde Bilgi Notu Olduğundan Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
  AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
VEKİLİ : 
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Demetevler/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından Jandarma Uzman Erbaş alımı sınavını kazandıktan sonra, ...2018 tarihli mesaj ile güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle adaylığının sonlandırılmasına yönelik olarak tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğundan bahisle iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :  Usul bakımından davanın süresinde açılmadığı, esas bakımından dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, Kurumlarının hangi personelle çalışmaları gerektiği hususunda en uygun aday yönünden tercih yapma hakkına sahip bulunduğu, bu durumun mevzuatla garanti altına alındığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce, usulüne uygun tebligat yapılmadığı, ...2018 tarihinde işlemi öğrendiğini beyan eden davacının ....2018 tarihinde dava dilekçesi verdiği görüldüğünden davalı idarenin süre itirazı yerinde görülmeyerek, dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, davacının Jandarma Uzman Erbaş alımı sınavını kazandıktan sonra, ...2018 tarihli mesaj ile güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle adaylığının sonlandırılmasına yönelik olarak tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Anılan mevzuat hükümlerine göre güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilebilmesi için hem kişinin tutum ve davranışları yönünden hem de içinde bulunulan ortama yönelik olarak bir değerlendirmenin yapılmış olması gerekmektedir. Hakkında güvenlik soruşturması yapılanın, Kurumun ve yürütülen hizmetin gereği bir değerlendirmeye tabi tutulacağı da kuşkusuzdur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan davalı idarede hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de emniyet ve asayişe dair görevlerin yürütüldüğü dikkate alındığında, kapsamına alınacak olan personel için daha titiz bir inceleme ve değerlendirmenin, idarenin takdir hakkının en uygun adaydan yana kullanılmasını sağlamanın gereği olduğunun kabulü gerekmektedir. 
Uyuşmazlıkta, Mahkememizin .../2018 tarihli davalı idareye yapılan ara kararına cevaben Mahkememiz evrak kaydına ...2018 tarihinde giren cevabi yazıdan, davacının kardeşi ..'in FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne müzahir Bank Asya'da hesap açanlar  arasında olduğu, kardeşi..'in FETÖ/PDY mensuplarına SGK primi yatıran şahıslar arasında yer aldığı, buna istinaden davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı anlaşılmakta ise de; Mahkememizin../2018 tarihli ara kararına cevaben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan gelerek Mahkememiz evrak kaydına...2019 tarihinde giren hesap hareketleri incelendiğinde, hesap açılışı olduğu ancak hiç para yatırılmadığı ve hesap hareketi bulunmadığı, davacının Mahkememiz evrak kaydına ....2019 tarihinde giren dilekçesinde de kardeşinin girdiği işyerinin Bank Asya'dan hesap açmasını istediği, ancak maaş ve SGK pirimlerini yatırılmadığı için o işyerinden ayrıldığını beyan ettiği, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelerek Mahkememiz evrak kaydına....2019 tarihinde giren cevabi yazıda  ...'in terör örgütleriyle irtibat ya da iltisakının olmadığının tespit edildiği, davacının kendisinin FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne müzahir "... Mam. İnş. Taah. Ltd.Şti." isimli işyerinde 2015 yılı 10. ve 12. ayları, 2016 yılı 05. ve 10. ayları arasında ... Unlu Mamül Yemek Üretimi Organizasyon Hiz. Tur. isimli işyerinde 2017 yılının 01. ve 06. Ayları (kayyum atandıktan sonra çalışmaya başladığı) arasında SGK kaydının bulunduğunun bildirildiği görüldüğünden, şirketler hakkında Mahkememizce Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden yapılan sorgulamada 2019 tarih ve 9753 sayılı Ticaret Sicil gazetesinin 61. sayfası ve Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesinin ...2019 tarih ve E:2017/... sayılı kararı ile bu şirketler üzerindeki şerhlerin, el koyma kararının kaldırılarak sahiplerine iade edildiği görülmektedir.
Davacı hakkında elde edilen verinin tek başına güvenlik soruşturmasını olumsuz kılacak ağırlıkta bulunmadığı, her ne kadar askerlik mesleğinin önemi ve özelliği dikkate alındığında idarenin çok daha geniş bir takdir yetkisi bulunmakta ise de; davacı hakkında daha titiz ve ayrıntılı bir inceleme yapılmasının hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu, davacının terör örgütüyle bağlantısının olup olmadığının ayrıca araştırılması gerektiği, belirtilen nedenlerden dolayı eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte, verilen bu karar davacının doğrudan adaylığına devam etmesi sonucunu doğurmayacak olup, idare tarafından davacı hakkında ivedilikle  ayrıntılı ve titiz bir inceleme yapıldıktan sonra yeniden işlem tesis edileceği açıktır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 278,80-TL yargılama gideri ile AAÜT uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere.../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                               Üye                                                       Üye

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İlgili Mevzuat

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle  Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 12/4/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu

Uzman Erbaş Yönetmeliği

 

güvenlik soruşturması beraat

uzman erbaş güvenlik soruşturması 

subay güvenlik soruşturması

astsubay güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması kardeş etkisi

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.

https://alptekinisik.av.tr/uzman-erbaslar-hakkinda-yapilan-guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-islemleri.html
https://alptekinisik.av.tr/anayasa-mahkemesinin-guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-sarti-ile-ilgili-iptal-kararinin-devam-eden-davalara-etkisi.html

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Hakkında Devam Eden Ceza Kovuşturması Bulunması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Adayı Hakkında Emsal Karar

Müvekkille ilgili olarak yapılan güvenlik soruşturması sırasında hakkında bir suçtan dolayı

07-04-2020

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar "Kardeşinin Bylock Kullanıcısı Olabileceği" Yönünde

23-05-2020