"Babası Hakkında Parada Sahtecilik Suçundan İşlem Yapıldığı" Şeklinde Bilgi Notu Olduğundan Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 "Babası  Hakkında Parada Sahtecilik Suçundan İşlem Yapıldığı" Şeklinde Bilgi Notu Olduğundan Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 

 


DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN (E-tebligat)    
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ : 
  
DAVANIN ÖZETİ : Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş kursiyeri olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin .2018 tarih ve MRK.Ş.:.. sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının hangi sebeple olumsuz sonuçlandığına dair bilgi verilmediği, herhangi bir olumsuz durumunun olmadığı, adli sicil kaydının bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı nedeniyle dava konusu işlemin tesis edildiği, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş kursiyeri olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ...2018 tarih ve MRK.Ş.:.. sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının sözleşmeli uzman erbaş olarak Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda görev yapmaktayken, davalı idare tarafından hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamında yapılan istihbarî bilgide "Babası . hakkında; .. 'de 2009 yılında "parada sahtecilik" suçundan işlem yapıldığı" şeklinde yapılan tespit ve bilgiler doğrultusunda Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulu’nca davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilerek sözleşmesinin feshedilmesi üzerine anılan fesih işleminin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.  
Mahkememizin ../2018 tarihli ara kararına Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen cevapta davacı ve aile bireyleri hakkında ülke genelinde herhangi bir adli, soruşturma ve FETÖ/PDY veya başkaca terör örgütleri ile irtibat/iltisakının bulunmadığı ayrıca davacının babası hakkında istihbari bilgi notunda geçen suç nedeniyle ..İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2009 yılında EKİP Projesine şüpheli olarak, KİHBİ Bilgi sisteminde ise veri girişi yapıldığının bildirildiği görülmüştür.
Davacı vekili tarafından verilen cevap dilekçesi ekinde ibraz edilen ve UYAP sistemi üzerinden temin edilerek dava dosyasına alınan Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nin /2009 gün ve E:2009/; K:2009/ sayılı kararından, davacının babası ..'nın parada sahtecilik suçunu işlediği sabit görülerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 197/1 maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 200 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı ve neticeden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği görülmüştür.
Bu durumda, kendisi ve yakın aile bireyleri hakkında,  FETÖ/PDY ya da herhangi bir terör örgütü, Devletin milli güvenliğine karşı yıkıcı ve bölücü faaliyette bulunan herhangi bir yapı, oluşum veya guruba iltisakı veya irtibatının tespit edilemeyen davacının güvenlik soruşturmasına esas alınan eylemin kendisine ait olmayıp babasına ait olduğu, personelin babası hakkında parada sahtecilik suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunmasının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz kabul edileceği haller arasında sayılmadığı ve  güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek bir niteliği bulunmadığından davacının uzman erbaş sözleşmesinin feshinine ilişkin dava konusu işlem hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 274,30 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen     1.362,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece yapılan 49,50 TL YD itiraz yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, //2019 tarihinde oybirliğiyle  karar   verildi.


Başkan                                           Üye                                                  Üye

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İlgili Mevzuat

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle  Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 12/4/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu

Uzman Erbaş Yönetmeliği

 

güvenlik soruşturması beraat

uzman erbaş güvenlik soruşturması 

subay güvenlik soruşturması

astsubay güvenlik soruşturması

güvenlik soruşturmasında neye bakılır

güvenlik soruşturması formu

güvenlik soruşturması baba

güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu 

güvenlik soruşturması ne kadar sürer 

 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması

Bu konulara aşağıdaki linkte yer alan makalelerden ulaşabilirsiniz.

https://alptekinisik.av.tr/uzman-erbaslar-hakkinda-yapilan-guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-islemleri.html
https://alptekinisik.av.tr/anayasa-mahkemesinin-guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-sarti-ile-ilgili-iptal-kararinin-devam-eden-davalara-etkisi.html

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal KararMüvekkilin sözleşmeli er

07-04-2020

Adaylık Şartını Kaybettiğinden Bahisle İlişiği Kesilen Jandarma Subay Öğrencisi Hakkında Emsal Karar

Adaylık Şartını Kaybettiğinden Bahisle İlişiği Kesilen Jandarma Subay Öğrencisi Hakkında Emsal

10-06-2022