Türk Silahlı Kuvvetlerinde Daha Önce Çalışmamış Olmak Şartını Sağlamadığı Gerekçesiyle İlişiği Kesilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Daha Önce Çalışmamış Olmak Şartını Sağlamadığı Gerekçesiyle İlişiği Kesilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Daha Önce Çalışmamış Olmak Şartını Sağlamadığı Gerekçesiyle İlişiği Kesilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Uzman erbaşlık sınavına katılarak başarılı olan müvekkilin askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce çalışmamış olmak şartını sağlamadığı gerekçesiyle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin iptali  istemiyle açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen iptal kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI : 
VEKİLİ : Av. Sarper ALPTEKİN
              Av. Mehmet Kutluay IŞIK
   
DAVALI : Jandarma Genel Komutanlığı - Altındağ/ANKARA
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ : Uzman erbaşlık sınavına katılarak başarılı olan davacı tarafından, askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce çalışmamış olmak şartını sağlamadığı gerekçesiyle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin; Jandarma personeli TSK personeli olmadığından daha önce TSK'da uzman çavuş olarak görev yapmasının  Jandarma Genel Komutanlığında uzman çavuş olarak istihdam edilmesine engel bir durum teşkil etmediği, göreve alınmamasının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak istihdam edilen davacının kendi isteği ile 25.7.2016 tarihinde sözleşmesini feshettiği, Uzman Erbaş Kanununun 12. maddesinde yer alan kural gereğince davacının Türk Silahlı Kuvvetlerinde tekrar istihdam edilmesinin mümkün olmadığı, dava konusu işlemin hukuk ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava; uzman erbaşlık sınavına katılarak başarılı olan davacının  askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce çalışmamış olmak şartını sağlamadığı gerekçesiyle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına dair işlemin iptali  istemiyle açılmıştır.
....
Dava dosyasının incelenmesinden; Uzman erbaşlık sınavına katılarak başarılı olan davacının,  askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce çalışmamış olmak şartını sağlamadığı gerekçesiyle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına karar verilmesi üzerine işlemin iptali talebiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
3269 sayılı Kanunun 12. maddesinde uzman erbaş olarak istihdam edilenlerin, hangi hallerde başarısız olduğu ya da sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan hallerin neler olduğu ayrıntılı olarak sayıldığı, madde başlığının da "başarı gösteremeyenler ve ceza alanlar" ibaresine yer verildiği, dolayısıyla son fıkrasında belirtilen "her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşların, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmayacağı" kuralının başarısız olan ve ceza alanlar açısından, değerlendirilmesi gerekeceği, alt hukuk normu olan Yönetmelik hükmünün kanuna aykırı kısmının ihmal edilmesinin hukuka uygun düşeceği değerlendirilmektedir.
Dava konusu uyuşmazlıkta davacının, daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzman onbaşı olarak görev yapmakta iken kendi isteği ile sözleşmesinin feshedilmesinin 3269 sayılı Kanunun  12. maddesinden işlenen fiiller sebebiyle sözleşmesinin feshedilmesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden,  adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 233,05 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, ../2019 tarihinde oyçokluğuyla  karar verildi.


Başkan                                            Üye                                             Üye
 
 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında

07-04-2020

Astsubay Hakkında Verilen Sicil Notunun ve Olumsuz Kanaatlerin İptali Hakkında Emsal Karar

Astsubay Hakkında Verilen Sicil Notunun ve Olumsuz Kanaatlerin İptali Hakkında Emsal

20-03-2021