"Suça Sürüklenen Çocuk" Sıfatıyla ve "Resmi Belgede Sahtecilik" Suçlamasıyla Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 "Suça Sürüklenen Çocuk" Sıfatıyla ve "Resmi Belgede Sahtecilik"  Suçlamasıyla Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça J.Komd.Ter.Müc. Hrk.Okl.Klığı emrinde uzman onbaşı olarak görev yapan müvekkilin, hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilerek, düzenlenen terhis belgesiyle ilişiğinin kesilmesi üzerine açılan dava hakkında verilen idare mahkemesi kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI :
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN (e-tebligat)
               AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
VEKİLİ :
   
DAVANIN ÖZETİ : Yenifoça Jandarma Komd.Terör Müc.Hrk.Okl.K.lığı emrinde J.Uzman Onbaşı olarak görev yapan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 27.04.2018 tarihli işlemin; hukuka aykırı olduğu, Uzman Erbaş adayı olmadan önce güvenlik korucusu olarak çalıştığı, davalı idare tarafından yapılan Uzman Erbaş alımı sınavlarında başaralı olduğu, 12 haftalık eğitim, spor ve atış faaliyetlerinde başarı göstererek kursu tamamladığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgiler Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15. maddesi kapsamında oluşturulan komisyona sunularak komisyonda bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği, güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasını gerektirecek bir durum olmadığı, bütün ailesinin kamu görevlisi ve korucu olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Usule ilişkin olarak davanın süresinde açılmadığı, esasa ilişkin ise; Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yaptırılan güvenlik soruşturmaları kapsamında davacı hakkında olumsuz not bildirildiği, yasal mevzuat hükümleri, yürütülecek görevin önem ve niteliği, davacı hakkındaki olumsuz not ile birlikte göz önününde bulundurulduğunda, idarenin takdir hakkını; ülkenin bölünmez bütünlüğü ile milletin huzur ve refahının riske edilemeyeceğinden bahisle güvenlik soruşturmasının menfi sonuçlanması şeklinde kullandığı, dava konusu işlemin mevzuata ve hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren İzmir 6. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Davalı idarenin usule ilişkin itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.
Dava, Yenifoça Jandarma Komd.Terör Müc.Hrk.Okl.K.lığı emrinde J.Uzman Onbaşı olarak görev yapan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 27.04.2018 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
....
 Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça J.Komd.Ter.Müc. Hrk.Okl.Klığı emrinde uzman onbaşı olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilerek, düzenlenen terhis belgesiyle ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Bakılan davada,  davacının sözleşmesinin feshinin gerekçesi olarak, davacı hakkında Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2015/ sayılı dosyasında sanık sıfatıyla yargılanmasının gösterildiği, anılan dosya hakkında Uyap ekranında yapılan sorgulamada, davacının "Şuça Sürüklenen Çocuk" sıfatıyla ve "Resmi Belgede Sahtecilik"  suçlamasıyla yargılandığı, yargılamanın devam ettiği ve davacı hakkında herhangi bir mahkumiyet hükmü bulunmadığı gibi başkaca bir suçtan dolayı da hakkında devam eden ceza soruşturması veya ceza davasının da bulunmadığı görülmektedir.
Bu durumda; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususların neler olduğunun açık bir şekilde sıralandığı ve kişilerin adli sicil kayıtlarının ve haklarında bir tahdidin olup olmadığının da araştırılacağı hükmüne yer verildiği, Uzman Erbaş Kanunu'nun 12. maddesinde ise hangi suçlardan dolayı verilen mahkumiyet kararlarının (verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi) uzman erbaş olmak için engel teşkil ettiğinin sayma suretiyle sayıldığı, bu kapsamda davacı hakkında yapılan araştırmada 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan dolayı sözleşmesinin feshedilebilmesi için hakkında verilmiş bir mahkumiyet hükmünün bulunması gerektiği, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:2015/ sayılı dosyasında davacının yargılamasının devam ettiği dikkate alındığında, yukarıda alındısına yer verilen amir hükümler uyarınca, hakkında devam eden bir ceza kovuşturması gerekçe gösterilerek davacının sözleşmesinin feshedilemeyeceği açık olduğundan, hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 261,60-TL  yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30(otuz) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, /2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                      Üye                                                  Üye


 

 1. mehmet altan 14-04-2021

  twitterdan şikayetten hakkımda soruşturma açılmış ama takipsizlik kararı verilmiş mahkeme ret kararı verdi sebebi nedir? açıkca hukuka aykırı degil midir bu

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @mehmet altan14-04-2021

   Hangi mahkeme hangi davada  ret kararı verdi? Soruyu daha net sorabilirseniz yardımcı olabiliriz.

  Baver Kızılkaya 28-03-2021

  Babamın evrakta sahtecilik suçu var bu durum benim jandarma olmama sebeb olurmu yani jandarma uzman olabilirmiyim?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Baver Kızılkaya28-03-2021

    

   Babanız hakkında bilgi, güvenlik soruşturmanızın olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilecek nitelikte değildir. Ancak buna rağmen idarenin bu tip durumlarda olumsuz kararlar verdiği görülmektedir. Olumsuz bir karar durumunda dava yoluna başvurulması gerekmektedir.

    

    

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Konut Dokunulmazlığı İhlal ve Hırsızlık Suçlarından Yargılanması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz

07-04-2020

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı Sorunlar ve Konuyla İlgili Yürütmenin Durdurulması Kararları

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı SorunlarJandarma Genel Komutanlığında görevli Uzman

14-05-2020

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA

22-12-2020