Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi  Adayı Hakkında Emsal Karar

  Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olduğu Gerekçesiyle Adaylığı Sonlandırılan Çarşı ve Mahalle Bekçi  Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle müvekkilin Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan dava hakkında verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI                                  : 
VEKİLİ : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK (Elektronik Tebligat Adresi)    
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK 
DAVALI : DÜZCE VALİLİĞİ-Merkez/DÜZCE
DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylığının sonlandırılmasına ilişkin 09.01.2019 tebliğ tarihli işlemin; çarşı ve mahalle bekçisi olmak için gerekli niteliklerin sayıldığı mevzuatta bulunan bütün şartları sağladığı, güvenlik soruşturması sonucunun olumsuz çıkmasını gerektirecek bir hususun mevcut olmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ   : Davacının yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında taksirli yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığında 2017/1317 soruşturma no ile şüpheli sıfatıyla soruşturmasının devam ettiği anlaşıldığından adayın genel değerlendirilmesinde olumsuz olarak değerlendirilmesine karar verildiği ve Düzce Valiliği'nin 08.01.2019 tarihli Olur'larıyla dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verildiği, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.
                                                                
                                                                        TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Bolu İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü;  
Dava, davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylığının sonlandırılmasına ilişkin 09.01.2019 tebliğ tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Bakılan davada, 05.07.2017 tarihinde meydana gelen taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan davacı hakkında Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/1317 soruşturma nolu dosyası ile süpheli sıfatıyla soruşturması devam ettiğinden bahisle davacının genel değerlendirilmesinin olumsuz olarak değerlendirilmesine Düzce Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması ve Değerlendirme Kurulu'nun 07.01.2019 tarih ve 01 sayılı kararıyla karar verilmiş ise de; Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/41 uzlaştırma numarasına kaydedilen soruşturma aşamasında bulunan 2017/1317 sayılı soruşturma dosyasında bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunun 5271 sayılı Kanunun 253.maddesi uyarınca uzlaşma kapsamına alınması nedeniyle dosya evraklarının uzlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için tevdi edildiği uzlaştırmacı... tarafından Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna hitaben hazırlanan ve dosya kapsamında mevcut olan 2017/1317 soruşturma nolu 2019/41 uzlaştırma nolu belge incelendiğinde "müşteki ..., şüpheli..., ve şüpheli ..., ile telefon ve yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde uzlaşmak istediklerini beyan ettikleri, tarafların uzlaşmak için herhangi bir taleplerinin olmadığının beyanları neticesinde anlaşıldığı,...edimsiz olarak uzlaşmanın sağlandığı" uzlaştırmacı tarafından 26.02.2019 tarihli belge ile belirtildiği, yine Mahkememizin 01.08.2019 tarih ve E:2019/52 sayılı ara kararıyla, ''Davacının , taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından dolayı Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/1317 soruşturma nolu dosyasında şüpheli sıfatıyla soruşturması devam etmekte iken, Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04.03.2019 tarihli, Soruşturma No:2017/1317, Karar No:2019/284 sayılı kararıyla; taraflar arasında uzlaşma sağlandığı gerekçesiyle ''taksirle yaralama suçuna'' ilişkin olarak Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına karar verildiği görülmekte olup, 2017/1317 soruşturma nolu dosyada davacının trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dolayı soruşturmasının devam edip etmediği, devam etmekte ise de hangi aşamada olduğu net olarak anlaşılamadığından, davacı hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan dolayı şüpheli sıfatıyla herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunup bulunmadığı, var ise karar verilip verilmediğinin sorularak dayanağı olan tüm bilgi ve belgelerin (İddianame, Mahkeme kararı vb.) birer örneğinin Mahkememiz dosyasına gönderilmesinin'' Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenildiği, ara kararımıza cevaben  ilgili Başsavcılık tarafından gönderilen 19.09.2019 havale tarihli yazıda özetle ''26.02.2019 tarihli uzlaştırma raporuna göre,tarafların uzlaştığı ve rapor doğrultusunda 04.03.2019 tarihli, 2019/284 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, şüpheli hakkında Başsavcılıklarınca trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan dolayı şüpheli sıfatıyla yürütülen herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunmadığının'' belirtildiği görülmektedir.
Buna göre, Mahkememizce kurulan 01.08.2019 tarih ve E:2019/52 sayılı ara karara Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen cevaptan davacı hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan dolayı şüpheli sıfatıyla yürütülen herhangi bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunmadığı anlaşıldığından bu hususun davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına dayanak olarak gösterilemeyeceği gibi, Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/41 uzlaştırma numarasına kaydedilen soruşturma aşamasında bulunan 2017/1317 sayılı soruşturma dosyasında bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçuna ilişkin olarak da taraflar arasında uzlaşma sağlandığı, bu haliyle Düzce Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturması ve Değerlendirme Kurulu kararının verildiği tarih itibariyle davacı hakkında söz konusu bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma eyleminden dolayı henüz kamu davasının dahi açılmadığı ve/veya hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığından söz konusu soruşturmanın dava konusu işleme esas alınmasının suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı Anayasal güvenceye aykırı olacağı gibi söz konusu soruşturmanın niteliği itibariyle davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesini gerektirecek bir yönünün de bulunmadığı, bunun dışında idarece davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasını haklı kılacak mahiyette bir bilgi ve belgenin dosyaya sunulmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle davacının Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylığının sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 411,50-TL yargılama gideri ile 2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleşmesi halinde Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere 06/11/2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan                                                              Üye                                                     Üye

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI İŞLEMLERİAnayasa'nın 70. maddesinin ikinci fıkrasında, “hizmete

07-04-2020

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Sözleşmeli Er ve Erbaşlara İkramiye Tutarlarının Eksik Ödenmesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Sözleşmeli Erbaş ve Erlere İkramiye Tutarlarının Eksik

04-10-2021