Kardeşinin İşlediği Suçlar Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin İşlediği Suçlar Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

Kardeşinin İşlediği Suçlar Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Subay Adayı Hakkında Emsal Karar

Müvekkilin, 2018 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf  Subay Alımı kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olduğu ve "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma" (SUTASAK) eğitimine başladığı, eğitimi devam etmekte iken hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle askeri öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi işlemine karşı açılan dava hakkında idare mahkemesi tarafından verlen karar aşağıda yer almaktadır.


DAVACI : 
VEKİLLERİ : AV.MEHMET KUTLUAY IŞIK AV. SARPER ALPTEKİN
 
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
DAVANIN ÖZETİ :  Davacı tarafından, dış kaynaktan subay temini kapsamında kurs gördüğü İzmir KHO Maltepe Birliğinden güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle ilişiğinin kesilmesine yönelik işlem sonrasında görevine iade edilmesi talebi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin 18/05/2018 tarih ve 971-18 sayılı işlemin, davacının muvazzaf subay olmadan önce de asteğmen olarak görev yaptığı ve bu süreçte de güvenlik soruşturması yapıldığı ve herhangi olumsuz bir tespitte bulunulmadığı, davacı hakkında herhangi bir tespitte bulunulmuş olmasının da sözleşme feshi yoluna gidilmesi için yeterli olmadığı, tespitlerin komisyonca değerlendirilmesi gerektiği, davacının geçmişi ve kendisi ile alakalı olarak olumsuz hiç bir tespitte bulunulmasının mümkün olmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması neticesinde tesis edilmiş olması nedeniyle hukuka ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının dış kaynaktan subay temini kapsamında kurs gördüğü İzmir KHO Maltepe Birliğinden güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle ilişiğinin kesilmesine yönelik işlem sonrasında görevine iade edilmesi talebi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin 18/05/2018 tarih ve 971-18 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 2018 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf  Subay Alımı kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olduğu ve "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma" (SUTASAK) eğitimine başladığı, eğitimi devam etmekte iken hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle askeri öğrencilikle ilişiğinin kesildiği, akabinde davacı tarafından eğitim sonrası atamasının gerçekleştirilmesi istemiyle 07/05/2018 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunduğu, anılan başvurunun 18/05/2018 tarih ve 971-18 sayılı işlemi ile reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada; davalı idarece davacının kendisi ile ilgili olarak herhangi bir tespitin bulunmadığı ancak kardeşi ile alakalı olarak "Adana ve Niğde'de 2008-2013 yılları arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, tehdit, hakaret, basit yaralama suçlarından müteakip defalar yargılandığı,para ve hapis cezaları ile cezalandırıldığı, 14/05/2016'da şartlı tahliye edildiği" yönündeki tespitler nedeniyle davacının sözleşmesinin feshi yönünde işlem tesis edildiği, Mahkememiz kayıtlarına 13/10/2018 tarihinde giren davacı vekiline ait beyan dilekçesi ekinde sunulan belgelerden davacının tespite konu kardeşinin ruh sağlığı ile ilgili sağlık raporlarının bulunduğu 2011 yılından itibaren başlamak üzere aralıklı dönemlerde depresyon ve bipolar duygulanım bozukluğu tanıları ile yatarak tedavi gördüğü ve hakkında "atipik psikoz ve antisosyal kişilik bozukluğu" tanılarının bulunduğunun belirtildiği görülmektedir.
Her ne kadar, davacının yapacağı görevin niteliği de dikkate alındığında yakın aile çevresi ile ilgili tespitlere dayanılarak güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirilebileceği açık ise de; ilgilinin bizzat kendisi ile ilgili olmayan bu tespitlere dayanılması halinde yakın aile çevresinde bulunan kişiler hakkındaki olumsuz durumun halihazırda devam edip etmediğinin ve devam etmiyor ise yakın aile çevresinin geçmişte yaşamış olduğu bu olumsuzluğun davacıya ve yürüteceği göreve ne  şekilde etki edeceğinin somut olarak ortaya konulması gerektiği açıktır.
Bu durumda  davalı idarece verilen bilgi ve belgelerde doğrudan davacının herhangi bir terör örgütü ile ilişkisi olduğuna dair bir ifadenin bulunmamış olması, işlemin dayanağı olarak gösterilen davacının kardeşi hakkındaki tespitler ile davacı arasında güvenliği zedeleyecek ne tür bir ilişkinin bulunduğunun somut ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde ortaya konulamamış olması hususları gözetildiğinde, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmış olması nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine yönelik işlemde ve dolayısıyla  davacı tarafından görevine iade istemiyle yaptığı 07/05/2018 tarihli başvurunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 239,50 TL  yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00TL  avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere /2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                      Üye                                                   Üye

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

684 Sayılı KHK ile Malul Sayılmayan Gazilere Aylık Bağlanması ve İlgili Emsal Mahkeme Kararı

684 Sayılı KHK ile Malul Sayılmayan Gazilere Aylık Bağlanması ve İlgili

15-04-2020

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal KararDAVACI :VEKİLİ :

07-04-2020