Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Muvazzaf Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Muvazzaf Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Muvazzaf Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay temini kapsamında başvuruda bulunan ve yazılı sınavda başarılı olan müvekkil, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilmesi sonucu başvuru şartlarını taşımadığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali için dava hakkında verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.


DAVACI                              : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ                               : 
DAVANIN ÖZETİ         : Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay temini kapsamında başvuruda bulunan ve yazılı sınavda başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilmesi sonucu başvuru şartlarını taşımadığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali  istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenmek suretiyle esas hakkında işin gereği görüşüldü:
Dava, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay temini kapsamında başvuruda bulunan ve yazılı sınavda başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz değerlendirilmesi sonucu başvuru şartlarını taşımadığından bahisle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 
...
Bakılan davada, Mahkememizce, 27.03.2018 ve 15.05.2018 tarihli ara kararlar ile davalı idareden, davacı hakkında değerlendirmeye esas alınan istihbari bilginin ne olduğu ve bu bilgiye istinaden başkaca bir araştırma yapılıp yapılmadığı sorulmuş olup; verilen cevabi yazılardan istihbari bilginin dayanağının araştırılmadığı ve başkaca herhangi bir bilgi veya belge gönderilmediği görülmüştür.
Uyuşmazlıkta, milli güvenliğin sağlanması görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alacak personelde bazı özel koşulların aranması, askeri hizmetin güvenliğe yönelik bir hizmet olması sebebiyle gerekli olmakla birlikte; davacının kendisi hakkında bir etkinliğe katıldığına yönelik istihbari bilgi esas alınarak işlem tesis edildiği fakat  etkinliğin ve etkinliği düzenleyen oluşumun niteliği, legal olup olmadığı, etkinlikle ilgili izin alınıp alınmadığı gibi konular hakkında herhangi bir araştırma yapılmadığı ve Mahkememize bu hususlarla ilgili herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı; Üst Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirme yapılırken hangi hukuki ve nesnel kriterlerin nasıl uygulandığı hususunun izah edilemediği görülmektedir. 
Öte yandan, davacının kendisi haricinde üvey ablasının oğulları hakkında elde edilen tespitlerin incelenmesinden ise  bu şahıslar ile davacı arasında güvenliği zedeleyecek ne tür bir ilişkinin bulunduğunun ortaya konulmadığı ve bahse konu şahısların (hakkında olumsuzluklar tespit edilen) davacıyı etkileyebilecek yakın çevresinden (anne, baba, kardeş, eş, çocuk, veli) olmadığı görülmektedir.
Hal böyle olunca; davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumsuz kabul edilme gerekçesine yer verilmediği ve ara kararına cevaben bu hususta herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı göz önüne alındığında, herhangi bir somut veriye dayanılmadan tesis edildiği sonucuna varılan davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 276,10-TL yargılama giderinin ve AAÜT uyarınca belirlenen 1.090,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istek halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, ../2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                      Üye                                                  Üye
 

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar