"Kasten Yaralama -hakaret Suçlarından Yargılamasının Devam Ettiği Ve Abisinin Cemaat Evinde Kaldığı " Şeklinde İstihbarî Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

 
Müvekkilin 2018 tarihinde Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında uzman erbaş eğitimine başladığı, hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamında "kasten yaralama -hakaret suçundan dosya derdest - Abisi: Bir şahsın ifadesinde yarım dönem cemaat evinde kaldıktan sonra ayrılan şahıs" şeklinde istihbarî bilgiye ulaşıldığı, bu tespit ve bilgiler doğrultusunda Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunca müvekkilin güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirildiği ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle 2018 tarihinde sözleşmesi feshedilerek terhis edilmesi üzerine açılan dava ile ilgili mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
 
DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN  (E-Tebligat) 
AV. Mehmet Kutluay IŞIK
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ : 
 
DAVANIN ÖZETİ :Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olarak eğitim görmekte olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin .2018 tarih ve MRK.Ş.  sayılı işlemin, hukuka aykırı olduğu,  güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek bir durumunun olmadığı, Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı  ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı nedeniyle dava konusu işlemin tesis edildiği, yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğu öne sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Isparta İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında sözleşmeli uzman erbaş olarak eğitim görmekte olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 1.2018 tarih ve MRK.Ş. ...sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının ...2018 tarihinde Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında uzman erbaş eğitimine başladığı, hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamında "kasten yaralama -hakaret suçundan dosya derdest - Abisi: Bir şahsın ifadesinde yarım dönem cemaat evinde kaldıktan sonra ayrılan şahıs" şeklinde istihbarî bilgiye ulaşıldığı, bu tespit ve bilgiler doğrultusunda Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunca davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirildiği ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle 2018 tarihinde sözleşmesi feshedilerek terhis edilmesi üzerine görülen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan uyuşmazlıkta, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına sebep teşkil eden bilgi notlarıyla ilgili olarak UYAP üzerinden yapılan araştırmalarda, davacı hakkında "basit yaralama ve hakaret" suçlarından dolayı Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/ sayılı dosyası ile ceza soruşturmasına başlanılmış ise de yapılan tahkikat sonucunda .2018 tarihinde iddia edilen bu suçlardan dolayı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair kararın verildiği, öte yandan bilgi notunda geçen davacının abisi hakkındaki  Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan dolayı başlatılan ceza soruşturmasında da Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının 2019 tarih ve 2018/ soruşturma,  2019/ karar numaralı kararı ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın verildiği görülmüştür. 
Öte yandan  .2019 tarihli ara kararımıza Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce  verilen cevaplarda, davacı ve yakın aile bireyleri hakkında herhangi bir soruşturma kaydının bulunmadığı bildirilmiştir. 
Bu durumda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dayanak alınan gerek kendisi gerekse de abisi hakkındaki iddialarla ilgili olarak yapılan soruşturmalar sonucunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararları verildiği ve  davalı idarece  güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirmesine esas alınacak başkaca herhangi bir bilgi veya belgenin de sunulmadığı dikkate alındığında, güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 270,05-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi durumunda kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, ../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
Başkan                                             Üye                                         Üye
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçişi Hakkında Emsal Karar

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçişi Hakkında Emsal KararJandarma Genel

24-01-2020

2019-1 Dönemi Uzman Erbaş Temini Kapsamında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar

2019-1 Dönemi Uzman Erbaş Temini Kapsamında Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar2019-1 Dönemi

09-06-2020

684 Sayılı KHK ile Malul Sayılmayan Gazilere Aylık Bağlanması ve İlgili Emsal Mahkeme Kararı

684 Sayılı KHK ile Malul Sayılmayan Gazilere Aylık Bağlanması ve İlgili

15-04-2020