Hakkında Devam Eden Ceza Kovuşturması Bulunması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Adayı Hakkında Emsal Karar

Hakkında Devam Eden Ceza Kovuşturması Bulunması Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Adayı Hakkında Emsal Karar

Müvekkille ilgili olarak yapılan güvenlik soruşturması sırasında hakkında bir suçtan dolayı devam eden ceza kovuşturması bulunduğunun tespiti üzerine güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması neticesinde uzman erbaş adaylığının sonlandırılması işlemi ile ilgili verilen iptal kararı aşağıda yer almaktadır.

 

 

DAVACI                         :
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/ANKARA
VEKİLİ :
DAVANIN ÖZETİ : Sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle adaylığının sonlandırılmasına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunun //2018 tarihli kararının hukuka aykırı olduğu, olumsuz bir durumunun bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ         : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde gelen bilgi göz önüne alınarak güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendirildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
            Karar veren Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, adaylığının sonlandırılmasına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunun //2018 tarihli kararının iptali istemiyle açılmıştır.
.....
Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeli uzman erbaş temini sınavlarında başarılı olan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde temin edilen bilginin olumsuz değerlendirilmesi sonucunda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Kurulunun //2018 tarihli kararı ile davacının adaylığının sonlandırıldığı ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, davacıyla ilgili olarak yapılan güvenlik soruşturması sırasında hakkında bir suçtan dolayı devam eden ceza kovuşturması bulunduğunun tespiti üzerine güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı değerlendirilmek suretiyle işlem tesis edildiği görülmektedir.
Her ne kadar davacı hakkında Giresun 3. Asliye Ceza Mahkemesinin E:2018/ sayılı dosyası ile kovuşturma yürütülmüş ise de, anılan Mahkemenin //2019 tarihinde kesinleşen //2019 tarihli ve K:2019/ sayılı kararıyla davacının üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olması nedeniyle beraatine karar verildiği görülmektedir.
Buna göre, davacı ile ilgili olarak yürütülen kovuşturmaya esas fiilin niteliği de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; davacı hakkındaki kovuşturmanın atılı suçun işlenmemesi gerekçesine dayalı olarak beraat kararı verilmekle ortadan kalktığı ve davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasına gerekçe gösterilen durumun bu aşamada mevcut olmadığı; idarece salt güvenlik soruşturması sonucunda gelen bilgi ile yetinilerek fiilin niteliği değerlendirilmeksizin ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin işlem tesis edildiği; davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olabilecek başkaca bir bilgi ve belgenin de dosyaya sunulmadığı dikkate alındığında, davacının adaylığının sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 263,50-TL yargılama gideri ile yürürlükteki AAÜT uyarınca belirlenen 1.362,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere //2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan                                     Üye                        Üye

 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar