Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

DAVACI : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
   
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
 
DAVANIN ÖZETİ :Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova ili Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulunda dış kaynaktan temin muvazzaf atsubay adayı olarak eğitim görmekte iken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz çıktığından bahisle Muvazzaf Astsubay adaylığına son verilerek 18.07.2018 tarihinde eğitiminin sonlandırılmasına ilişkin işlemin; astsubay olmak için gerekli bütün şartları taşıdığı, güvenlik soruşturmasının neden olumsuz sonuçlandığına dair bir bildirimde bulunulmadığı, kişi hakkında olumsuz bilgi bulunmasının sözleşmesinin feshi için yeterli olmadığını, güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkmasını gerektirecek bir husu bulunmadığını, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ   : Güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almanın zorunlu olduğu, olumsuz olduğu taktirde adaylık sürecinin sonlandırılmasının yasal zorunluluk olduğu, durumun MSB Üst Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek karar verildiği, dava konusu işlemde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Bursa 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova ili Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulunda dış kaynaktan temin muvazzaf atsubay adayı olarak eğitim görmekte iken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz çıktığından bahisle Muvazzaf Astsubay adaylığına son verilerek 18.07.2018 tarihinde eğitiminin sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
....
Dava dosyasının incelenmesinden; dava konusu işlemin dayanağı olarak davacı hakkında mala zarar verme ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme suçları  ile ilgili olduğu, babasının suçluyu kayırma suçundan firari olarak belirtildiği  görülmüştür. 
Dosyada davalı idarece verilen bilgi ve belgelerden davacının yasadışı bir örgütle ilişkisi olduğuna dair bir belgenin bulunmadığı, davacı ve babası hakkında herhangi bir soruşturma, tutuklama veya mahkeme kararı olup olmadığı yönünde yapılan 24/10/2018 tarihli ara karara verilen cevaplarda, sözkonusu isnatlara ilişkin somut bir belgenin dava dosyasına sunulmadığı anlaşılmıştır. 
Kaldı ki; davalı idarece davacı hakkında terör örgütleri ile irtibat veya iltisakını ortaya koyabilecek somut kanaate ve bilgiye dayalı, güvenilir, teyit edilebilir nitelikte, ön yargıdan uzak, hukuken denetlenebilir nitelikte bulgular elde edilmesi halinde her zaman ilişik kesme işlemi tesis edilmesine bir engel de bulunmadığı açıktır.
Bu duruma göre; davacı hakkında güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle tesis edilen davaya konu ilişik kesme işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 340,60-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,  artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,  kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, .../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Başkan                                                  Üye                                          Üye
 
 

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal KararEğirdir Dağ ve

07-04-2020

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal

06-04-2020