Mahkeme Kararıyla Mesleğine Dönen Astsubay Hakkında İkinci Kez Güvenlik Soruşturması Yapılamayacağına Dair Yürütmenin Durdurulması Kararı

Mahkeme Kararıyla Mesleğine Dönen Astsubay Hakkında İkinci Kez Güvenlik Soruşturması Yapılamayacağına Dair Yürütmenin Durdurulması Kararı

Mahkeme Kararıyla Mesleğine Dönen Astsubay Hakkında İkinci Kez Güvenlik Soruşturması Yapılamayacağına Dair Yürütmenin Durdurulması Kararı
 
Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı emrinde Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlaşıyı Kazandırma Eğitimi görmekte olan müvekkil tarafından, hakkındaki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin işleme karşı açtığı davada İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından işlemin iptaline karar verildiği ve görevine başlatıldığı ancak idarece yeniden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin feshine karar verilmesi akabinde mahkeme kararının dikkate alınması ile işlemin geri alınması talebi ile yapmış olduğu başvurusunun zımni olarak reddi üzerine açıılan davada idare mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı aşağıda yer almaktadır.
 
 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : 
VEKİLİ : AV. SARPER ALPTEKİN
              AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
  [16378-73589-27501] UETS
 
KARŞI TARAF (DAVALI) : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ                                              : 
                                                             
 
İSTEMİN ÖZETİ : İzmir İli, Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı emrinde Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlaşıyı Kazandırma Eğitimi görmekte olan davacı tarafından, hakkındaki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin işleme karşı açtığı davada İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından işlemin iptaline karar verildiği ve görevine başlatıldığı ancak idarece yeniden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin feshine karar verilmesi akabinde mahkeme kararının dikkate alınması ile işlemin geri alınması talebi ile yaptığı başvurusunun zımni olarak reddi üzerine, anılan zımni ret işleminin, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından bir önceki sözleşme fesih işleminin iptaline karar verildiği, astsubay olmak için gereken şartları sağladığı, mahkeme kararının şekli uygulandığı, olumsuz bir bilginin bulunmasının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesi için yeterli olmadığı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması ile işlem nedeniyle mahrum kaldığı aylık ve diğer mali haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
 
SAVUNMA ÖZETİ : Davacının adaylık işlemlerinin muvazzaf astsubay temin faaliyeti kapsamında güvenlik soruşturması olumsuz olarak sonuçlandığı gerekçesiyle sonlandırıldığı, idarelerinin ilgili kurumlardan gelen bilgiler ışığında takdir hakkını en uygun adaydan yana kullanma hak ve yetkisine sahip olduğu, görev alacak personelin güvenlik soruşturması sonuçlarını titizlikle değerlendirmek ve bu konuda her türlü tedbirin alınmasının zorunluluk olduğu, dolayısıyla işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddi gerektiği savunulmuştur.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren İzmir 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenmek suretiyle gereği görüşüldü:
Dava, İzmir İli, Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı emrinde Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlaşıyı Kazandırma Eğitimi görmekte olan davacı tarafından, hakkındaki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin işleme karşı açtığı davada İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından işlemin iptaline karar verildiği ve görevine başlatıldığı ancak idarece yeniden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin feshine karar verilmesi akabinde mahkeme kararının dikkate alınması ile işlemin geri alınması talebi ile yapmış olduğu başvurusunun zımni olarak reddi üzerine, anılan zımni ret işleminin iptali ile işlem nedeniyle mahrum kaldığı aylık ve diğer mali haklarının işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
...
...
Bakılan davada da, yukarıda aktarılan İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin...2019 günlü ve E:2018/1, K:2019/ sayılı kararı gereği mahkeme kararının uygulanması amacıyla davacının yeniden astsubaylık temel eğitimine alındığı ve akabinde yeniden hakkında yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak sonuçlandığından gerekçesiyle sözleşmesinin feshine karar verildiği ve 04.03.2020 tarihinde Mahkememiz kayıtlarına giren savunma dilekçesi eki bilgi ve belgelerin incelenmesinden ise, davacının '' FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olabileceği'' yönünde gelen bilgiler sonucunda yeniden soruşturma sonucu olumsuz olarak değerlendirildiği, davacıya ilişkin başkaca herhangi bir sebebin veya iddianın ileri sürülmediği anlaşılmaktadır.
 
Bu durumda, İzmir İli, Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı emrinde Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlaşıyı Kazandırma Eğitimi görmekte olan davacının, hakkındaki arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin işleme karşı açtığı davada, aktarılan İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin ...2019 günlü ve E:2018/, K:2019/ sayılı kararı ile anılan işlemin iptaline karar verilmesi akabinde,  görevine başlatıldığı ancak davalı idarece yeniden yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle sözleşmesinin feshi üzerine mahkeme kararı uyarınca tesis edilen işlemin geri alınması talebi ile yapmış olduğu başvurusu zımnen reddedilmiş ise de; davacı hakkında yer alan notun ''soyut'' olarak ifade edildiği, bu tespitin hukuken kabul edilebilir somut bir bilgi ve belge ile ortaya konulamadığı gibi davacı hakkında herhangi bir suçtan adli veya idari bir soruşturma, kovuşturma veya mahkumiyet kararı bulunmadığı da anlaşılarak, tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Öte yandan, hukuka aykırılığı tespit edilen dava konusu işlemin yürütülmesi halinde, davacının kamu görevi ile ilişiğinin kesilmesine neden olduğu hususu dikkate alınarak davacı açısından telafisi güç zararlarının doğabileceği de kuşkusuzdur.
 
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, ../2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Başkan                                       Üye                                     Üye
 
 
Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

  1. Osman Yılmaz 25-04-2021

    Merhaba kardeşim 5 aylık sözleşmeşli er . Tek taraflı fesih hakkı olmadığı için bırakınca firara düşüyormuş ve arkasından mahkemeye veriyorlarmış. Dava süreci ve sonucundaki yaptırım ne olur?

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Osman Yılmaz25-04-2021

      Askeri Ceza Kanunu'nun 66'ncı maddesine göre firar suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş

07-04-2020

TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal

10-03-2020