ATAMANIN İPTALİ DAVASI VE ATAMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR

ATAMANIN İPTALİ DAVASI VE ATAMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR

ATAMA İŞLEMLERİNDE SIKLIKLA  GÖRÜLEN HUKUKA AYKIRILIKLAR, ATAMANIN İPTALİ DAVASI VE ATAMANIN İPTALİ DAVASI  İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR
 
 
Atama işleminin iptali için ne kadar süre içerisinde iptal davası açılmalıdır?

Atama davaları özellikle askeri davalar içerisinde en fazla görülen dava çeşitlerindendir. Atama işlemi tebliğ edildikten sonra 60 gün içinde işlemin iptali talebiyle yetkili idare mahkemesine atamanın iptali davası açılmalıdır. 

 

Yürütmenin durdurulması kararı nedir? Ne kadar sürede verilir?

Yürütmenin durdurulması kararı, atama işleminin durdurulmasını sağlayan bir tedbirdir. Ortalama 2-3 ay içinde mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilir.

 

Atama işleminin iptali davaları incelendiğinde sıklıkla görülen hukuka aykırılıklar nelerdir?

Atama işleminin iptali davaları incelendiğinde sıklıkla görülen hukuka aykırılıkları aşağıdaki şekilde gruplamak  mümkündür.

- Atama yönergelerinde yer alan hükümlerin  yasalara uygun  olmaması 

- Atama işlemlerinde eş durumu, çocukların öğrenim durumu ile  aile birliği ve huzurunun sağlanması ilkesinin dikkate alınmaması

- Atama işlemlerinde takdir yetkisinin idare tarafından hukuka uygun kullanılmaması

- Atamada istekli olunan yerlerin dikkate alınmaması

- Başarısızlık veya disiplin sorunları nedeniyle yapılan hukuka aykırı atamalar

- Atama isteminin kabul edilmemesi

- Garnizon süresini bitirmeden atama işleminin tesis edilmesi

- Atama işleminde kadro esası ilkesine uyulmaması

- Atamada sıra esası ilkesine uyulmaması

- İdari ve zaruri nedenlerinin tam olarak açıklanamaması

- Atama işleminde kamu yararının bulunmaması

- Sağlık durumunu nedeniyle tesis edilen hukuka aykırı atama işlemleri

- Atama işleminde safahat puanlarının dikkate alınmaması 

- Kadro ihtiyacı nedeniyle yapılan hukuka aykırı atamalar

- Cezalandırma amaçlı yapılan atamalar

- Komutanlık tasarrufuyla yapılan hukuka aykırı atamalar

- Geçici görevlendirmenin süreklilik göstermesi veya cezalandırma amacı taşıması

 
Atamanın İptali Davası Emsal Kararlar
 
1. Atama Yönergelerinde Yer Alan Hükümlerin  Yasalara Uygun  Olmaması 
 
Atama işlemlerinde sık olarak  gözlemlenen hukuka aykırılık durumlarından birisi,  kurumların atama yönergelerinde yer alan bazı hükümlerin yönetmelik, kanun ve Anayasa' da yer alan hükümlere uygun olmamasından kaynaklanmaktadır.
 
Anayasa’nın 138. maddesinde de yer alan, "Normlar hiyerarşisi" ilkesi uyarınca, hukuk kuralları yukarıdan aşağıya doğru "Anayasa", "Kanun", "Kanun Hükmünde Kararname", "Tüzük", "Yönetmelik" ve "Diğer alt düzenleyici işlemler (Yönerge, Genelge vb.)" şeklinde sıralanmakta olup, alt kademe yer alan bir normun üst kademedeki norma aykırı olması ya da onun kapsamını aşan düzenlemeler içermesi mümkün bulunmamaktadır. Bu ilkenin doğal sonucu olarak, normlar hiyerarşisinde üst kademede yer alan yasal kurallara aykırı düzenleyici tasarrufların idare tarafından yürürlüğe konulması hukuka aykırı" olacağından, Yasanın tanıdığı bir hakkın daha alt düzeydeki bir idari işlemle ortadan kaldırılması mümkün değildir.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Atama Yönetmeliğinde garnizon hizmet sürelerinin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslarda, “seçimle yapılan atama” şeklinde bir erteleme sebebi öngörülmediğinden, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönergesi’nde yer alan düzenleme normlar hiyerarşisi gereği garnizon hizmet süresinin uzatılmasını sağlayacak şekilde yorumlanamaz. 
 
2. Atama İşlemlerinde Eş Durumu, Çocukların Öğrenim Durumu ile  Aile Birliği ve Huzurunun Sağlanması İlkesinin Dikkate Alınmaması
 
Atama işlemi  öncelikle  gerek Anayasa, gerekse de yasalar ile  emredilen aile birliğinin korunması ilkesinine uygun olmalıdır.
 
Anayasanın 41 inci maddesinde "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar."  hükmü öngörülerek aile birliğini ve huzurunu sağlamanın Devletin görevi olduğu belirtilmiştir. 
 
Danıştay birçok  kararında "Anayasa koyucu aileyi parçalamaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçları" ile bahse konu hükmün ihdas edildiğini vurgulanmaktadır.
 
AYİM eş durumu ataması ile ilgili emsal kararında; idarenin personel  ile eşinin aile bütünlüğünü sağlayacak şekilde uygun bir garnizonda bir araya getirmek maksadıyla personelin atamasını, eşinin de görev yapabileceği bir mahale yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu kurala riayet edilmediği durumlarda atama işleminin sebep ve amaç unsurları bakımından sakatlandığına karar vererek atama işlemini iptal etmiştir.
 
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1 nci İdari Dava Dairesi atama davası ile ilgili bir kararında, yukarıda belirtilen hükümlerin düzenleme amacıyla ilgili olarak "aileyi parçalanmaktan kurtarmak, aile bireylerini bir arada tutmaksuretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarının güdüldüğü kuşkusuzdur." ifadesini kullanmıştır.
 
Atama Yönetmeliği'nde eş durumu ile ilgili olarak; 
 
Eşleri muvazzaf/sözleşmeli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerî personel olan subay ve astsubaylar istekli olmaları durumunda hizmet ve kadro imkânları nispetinde eşleri ile aynı garnizona atanmaları dikkate alınması gerektiği,
 
Eşleri Devlet kuruluşlarında görevli subay ve astsubayların atanmalarında eşlerinin memuriyet görevi göz önünde tutulması, talep ettikleri garnizonlara atanmaları muvazene, kadro ve ihtiyaç durumu ile safahatı ve sıralı hizmet garnizonu hizmet sırası dikkate alınarak öncelikle yapılabilmesi hususları belirtilmiştir.
 
Çocukların öğrenim durumu ilgili olarak ise; atama durumuna girmiş personelin çocuklarının yüksek öğretim, özel ve yatılı okullar hariç olmak üzere eğitim ve okul durumlarına bağlı istekleri, emsallerine nazaran avantaj sağlamamak kaydıyla imkânlar nispetinde karşılanması ifadesine yer verilmiştir.
 
Atama işlemlerinde bu hususlar göz ardı edilirse atama işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanacaktır. Eşin atamasının personelin kendisine  tabi olduğu durumlarda dahi, atama işleminde eşin görev yaptığı yer,  idare tarafından değerlendirilmesi gereken bir husustur.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesinin 2019 yılında verdiği bir kararda, "idare tarafından davacının eşinin Bursa ilinde öğretmen olarak yanı kamu hizmetini icra etmek üzere görev yaptığı hususunun göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte; davacının eş götürülemeyen bir yere atanmış olması sebebiyle eşinin zorunlu sebeplerle Bursa İlinde görev yaptığı hususu da değerlendirildiğinde: idarenin, davacının eşinin görevini ve görev yaptığı ili hiç değerlendirmeksizin davacıyı tercihleri arasında olmayan İstanbul iline atamasına ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı aksi yöndeki mahkeme kararının ise kaldırılması gerektiği sonucuna varıldığını "  belirtmiştir.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Eşi devlet memuru olan ve rahatsızlığı nedeniyle Ankara’ya atanan davacı astsubayın; atanma istek formunda Malatya garnizonunu talep etmediği, atanabileceği 6 garnizondan birisi Ankara olduğu halde, Atama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesine aykırı şekilde eşinin durumu hiç dikkate alınmayarak Malatya garnizonuna atanması işlemi hukuka aykırıdır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Atama safahatında A ve B garnizonlarında görev yapmayan davacının, eşinin de çalışabileceği A ve B garnizonları mevcut iken C garnizonuna yapılan atama işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Eşi ihtisas yapan ve küçük bebeği olan davacı bayan tabip subayın, 2nci bölge hizmetinin bir yıl ertelenmesi yönündeki dilekçesinin kabul edilmeyerek 2nci bölgeye yapılan atama işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacının öğretmen subay olan  eşinin durumunun dikkate alınıp, her ikisinin müşterek görev yapabilecekleri bir garnizona atamalarının yapılması aynı mevzuatın gereği olmasına karşın, davacının atamaya tâbi tutulup, eşinin  bulunduğu yerde bırakılması hukuka aykırıdır.  
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Rahatsızlığı, eş durumu, lojman durumu idarece bilinen davacı astsubayın, II. Bölge hizmetini yapmakta olduğu üç yıl süreli Ilıca garnizonundan, ortada bu atamayı hukuken haklı kılacak bir neden olmadan bir yıl sonra alınarak, dört yıl süreli Erzurum garnizonuna atanması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacı subayın, görevli bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde devlet memuru olan eşi ile farklı garnizonlarda tutulacak şekilde atamaya tabi tutulması; başta Anayasa olmak üzere diğer ilgili mevzuata açıkça aykırılık teşkil eder.
 
3. Atama İşlemlerinde Takdir Yetkisinin İdare Tarafından Hukuka Uygun Kullanılmaması
 
Atama işlemlerinde  gözlemlenen diğer hukuka aykırılık durumu ise idare tarafından takdir yetkisinin  keyfi bir şekilde kullanılmasıdır. Takdir yetkisine dayalı işlemlerin, hukukun belirlediği sınırlar ve eşitlik kuralı gözetilerek kamu yararına ve hizmetin gereklerine uygun şekilde objektif, makul ve geçerli neden ve gerekçelere dayalı olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Takdir yetkisinin sınırları aşıldığı zaman  atama işleminin hukuka aykırı düşecektir. İdare, hiçbir koşulda takdir yetkisini keyfi olarak kullanamaz.
 
 İdarenin takdir yetkisini kullanmasına sınır getiren “kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi” ilkesi, bu ilkenin amacı çerçevesinde,  idareye aynı zamanda tedbirli olmayı, hukuki güvenliği ve kamu yararı – birey yararını dengelemeyi sağlayacak şekilde davranma yükümlülüğü getirmektedir. Düzenlemelerin idareye geniş ve sınırsız bir takdir yetkisi tanıdığını söylemek hukuken mümkün değildir.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacı astsubayın atanmasını gerektirir somut bir idari, asayiş, zaruri neden gösterilmediğinden; salt takdir yetkisine dayanılarak tesis edilen atama işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Genel atama emri ile planlamaya alınmayan yaklaşık 1 ay sonra başka bir personel ile yer değiştirilmek suretiyle doğrudan kadroya atanmadan emre atanan davacının atama işlemi sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırıdır. 
 
4. Atamada İstekli Olunan Yerlerin Dikkate Alınmaması
 
926 sayılı Personel Kanunu'nun atamalarda dikkate alınacak hususlar başlıklı bölümünde istekli olunan yerlerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.. Ancak idare tarafından yapılan  atama işlemleri incelendiğinde, personelin tercihlerine göre atanma oranının çok düşük olduğu gözlenmektedir. Personelin tercihleri hiç dikkate alınmadan yapılan atama işlemleri hukuka aykırı olacaktır. İdare tarafından atama işleminde personel  tercihlerinin neden dikkate alınmadığı makul gerekçelerle açıklamadığı takdirde atama işlemleri idare mahkemeleri  tarafından iptal edilecektir.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: 926 sayılı Kanunun 118/d, Atama Yönetmeliğinin 3/g maddeleri uyarınca, ilgili personelin atama isteklerinin dikkate alınması gerektiği halde; davacının elden işlem makamına ibraz ettiği 2 nci Atama İstek Formu’nun, bazı usul eksiklikleri öne sürülerek hiç dikkate alınmadan tesis edilen atama işlemi hukuka aykırıdır.
 
5. Atamada Kadronun Gerektirdiği Sağlık Niteliklerin Dikkate Alınmaması
 
Bu durum özellikle komando birliklerine yapılan atamalarda göze çarpmaktadır. Komando olamaz raporu olmasına rağmen personelin atamasının komando birliğine yapılması hukuka uygun olmayacaktır. Personel atamalarında atama yapılacak kadronun gerektirdiği niteliklerin dikkate alınması yasal zorunluluktur. Bu konuda  emsal kararlar bulunmaktadır.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Komando olamaz raporu bulunan davacının, komando ihtisaslı subayın atanması gereken  göreve  atanması işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacının görev yağtığı Çorum J.Komd.Tb.K.lığının komando birliği olduğu ve davacının  sağlık durumu ile  komando bölük astsubaylığı görevini etkin bir şekilde yürütemeyeceği sonucuna varılarak davacının Çorum J.Komd.Tb.K.lığı emrinden atandırılmama işlemi hukuka aykırı bulunmuştur. 
 
6. Başarısızlık veya Disiplin Sorunları Nedeniyle Yapılan Atamalar
 
Başarısızlık veya disiplin sorunları nedeniyle yapılacak atama teklifleri için belirli şartlar aranmaktadır. Bu şartların yer almadığı atama tekliflerine göre atama işleminin tesis edilmesi durumunda söz konusu atama  işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanacaktır.
 
Görevini gerektiği düzeyde yerine getiremeyecek şekilde başarısız veya disiplinsiz olan personelin atamasının teklif edilebilmesi için; amirlerince uyarılmalı, düzelme sağlanamadığında idari ve yasal tedbirler alınmalı ve yürürlükteki mevzuat usullerine göre belgelenmelidir. Bu tedbirler alınmadan atama teklifinde bulunulması hukuka aykırı olacaktır.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacı hakkında disiplin mahkemesinde dava açılmış olması, hakkında atama işlemi tesis edilmesi için tek başına yeterli bir neden değildir.   
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Davacı subayın atama işlemine neden olarak gösterilen uyarı yazısının yok hükmünde olduğunun mahkeme kararıyla tespiti ile olumsuz sicilinin iptal edilmesi karşısında, dava konusu atama işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.  
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Sıralı sicil üstlerince görevde verimli olunamadığına ilişkin somut bir tespit yapılmadan, davacı albayın henüz yeni atandığı görevden alınarak, kadrosu yarbay olan bir göreve atanması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Son atandığı görev yerinde bir yıllık çalışma süresince başarılı olduğu aldığı takdirler neticesinde anlaşılan davacının, görevde verimsizliğinden bahisle tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Soyut ve belgeye dayalı bulunmayan personel arasında hoşnutsuzluk yaratma ve görevinde verimli olmama nedenlerine dayanılarak, davacı öğretmen subayın, asıl istihdam alanı olan Ankara garnizonundaki askeri okul kadrosundan alınarak Bilecik garnizonunda bir kıt’a komutanlığı bünyesindeki kadroya atanması işleminde hukuki isabet görülmemiştir. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Belgeye dayalı olmayan ve davacıya aynı sicil üstlerince o yıl verilen yüksek sicille de bağdaşmayan “görevde verimli olunamadığı”na dayalı atama teklifine dayanılarak davacı astsubayın henüz bir yıl görev yaptığı İstanbul garnizonundan alınarak Tokat’a atanması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Yetkili Komutanlığının atama talebinin bir nedene dayanması gerektiği ancak bu hususta bir bilgi bulunmadığı, davacının bulunduğu görevde başarılı çalışmaları nedeniyle takdir edildiği gözetildiğinde dava konusu atama işlemi sebep unsuru yönünden hukuka aykırıdır.
 
7. Atama İsteminin Kabul Edilmemesi
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: “Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi” kanuni esası dikkate alınarak, önemli bir idari zorunluluk ve mücbir neden olması halinde, personelin rızası olmasa da, garnizon kalış süresinin idarece re’sen uzatılabilmesi mümkün olmakla beraber; dava konusunda bu hallerin mevcut bulunmaması ve Atama Yönetmeliği’nin 67 nci maddesine aykırı şekilde başkalarının görev sürelerinin önceden uzatıldığı gerekçesiyle, atama talebi olmasına rağmen, garnizon kalış müddetini tamamlayan davacının atamasının yapılmaması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
8. Garnizon Süresini Bitirmeden Atama İşleminin Tesis Edilmesi
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacının garnizon hizmet süresini doldurmadan, ifa etmekte olduğu  görevinden alınarak, bir başka garnizona atamasını haklı kılacak hiçbir hukuki neden bulunmadığından; tesis edilen işlem hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacının bulunduğu garnizonda kalış süresini tamamlamadan başka bir garnizona atanması işlemi sebep ve amaç unusu yönünden hukuka aykırıdır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacı hakkında tesis edilen atama işlemi, görev yaptığı garnizonda kalış süresini tamamlamaması ve emre yapılması nedeniyle hukuka aykırılıkla sakatlanmaktadır.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacının, garnizon hizmet süresini doldurmadan ve dava konusunda olduğu gibi bu yönde bir talep vuku bulmadan veya bir atanma talebinde bulunulsa dahi, bunun idarece talep üzerine ya da re’sen değerlendirilmesi, ancak Atama Yönetmeliği’nin 12 ve 24 üncü maddelerinde sayılan hallerin gerçekleşmesine bağlı olduğundan; dosya kapsamından bu nedenlerin gerçekleşmediği ve davacının garnizon hizmet süresini doldurmadığı görülmekle, atamaya tabi tutulmama yolundaki işlemde hukuka aykırılık saptanmıştır. 
  
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Garnizon kalış süresini tamamlamayan davacının idari ve zaruri bir neden bulunmadan atamaya tabi tutulması hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
9. Atama İşleminde Kadro Esası İlkesine Uyulmaması
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: “Kıdemli Başçavuş” rütbesini haiz davacının, kadrosu “Kıdemli Üstçavuş” olan bir kadro görev yerine atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığından işlemin iptaline karar vermek gerekir. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Albay rütbesinde olan davacının atanmış olduğu İzmir Merkez Sağlık Şube Müdürlüğü kadrosunun Binbaşı olup dava konusu işlem bu yönü ile hukuka aykırı durumdadır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Komutanlık emrine yapılan atanma işlemi, her subayın sınıf/branşına uygun bir kadro görevine atanmasının gerekliliği karşısında hukuka uyarlı görülmemiştir.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Hakkında yapılan idari soruşturma sonunda, ifa ettiği Askerlik Daire Başkanlığı görevinden alınmasını gerektirir idari ve zaruri nedenlerin varlığı karşısında davacı subayın bu görevinden alınmasında hukuka aykırı bir yön görülmemişse de; mevzuatın amir hükümleri dikkkate alınmaksızın,kadrosuz bir göreve (Komutanlık emrine) atanması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacı tabip subay hakkındaki ihbar ve hakkında yürütülen adli soruşturmaların mahiyeti dikkate alındığında, bulunduğu görevden alınmasında hukuki isabet varsa da; sınıf, ihtisas ve kadrosu dışında bir göreve (J.Asy.K’lığı emrine) atanmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacının branşına uygun sadece 1 (bir) adet diş klinik astsubaylığı kadrosu mevcut olmasına ve bu kadro nazara alınarak kendisinden önce 2006 yılı genel atamalarıyla atanmış ve halen göreve devam etmekte olan bir personel mevcut olduğu halde dava konusu atama işleminde kadroya göre atama ilkesinin ihlal edilmiş olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  15 yıl Ankara garnizonunda kalan davacı subayın, eş ve çocuk durumları göz önüne alınarak Eskişehir garnizonuna atamasının yapılmasında hukuka aykırı bir yön bulunmamakla birlikte; atandığı görev yerinin sınıf/branşına uygun olmaması karşısında, atama işlemi  hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
10. Atamada Sıra Esası İlkesine Uyulmaması
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacının daha önce görev yaptığı garnizonlar ve hizmet safahatı göz önüne alınarak, atanma istek formunda tercih ettiği garnizonlara hangi somut neden ve gerekçelerle atanmamış olduğunun davalı idarece ortaya konulamaması, atamaların sıra ile yapılması ilkesine uyulmaması, birey yararı- kamu yararı dengesinin gözetilmemiş olması nedenleriyle 3’ncü derece garnizona yapılan atama işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Garnizon hizmet süresini dolduran davacının bulunduğu görev yerinden alınmasında idari ve zaruri neden olmakla birlikte, safahatında hiç 1/A garnizon hizmeti bulunmayan davacının 4 ncü derece garnizona atanması işlemi “atamalar garnizonlar arasında süre ile yapılır” ilkesine aykırı olup, sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırıdır.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Atamalarda sıra esası mevzuatın amir hükmü olduğundan; daha önceki üç kez ikinci bölge hizmetinde (E) garnizonunda görev yapan subayın, dördüncü kez ikinci bölge hizmeti için yeniden (E) garnizonuna ataması açıkça hukuka aykırıdır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: II.bölgede geçen fazla hizmet süreleri dikkate alındığında 4ncü kez II. bölge hizmetini tamamlamış sayılması gereken davacının, 5nci kez bu bölgeye atanması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  II.bölgede geçen fazla hizmet süreleri dikkate alındığında 4ncü kez II. bölge hizmetini tamamlamış sayılması gereken davacının, 5nci kez bu bölgeye atanması işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Ankara hariç görev yaptığı yerlerin tamamı ilçe olan Bçvş. Rütbesindeki davacının; atama istek formu doldurmaması gerekçe gösterilerek 2nci bölgede ilçe olan Oltu garnizonuna yapılan  atama işlemi, atamada “sıra esası” ilkesine riayet edilmediğini gösterdiği gibi atandığı görevin kadrosunun “Astsb.Çvş./Kd. Uçvş.” olması nedeniyle de hukuka aykırı bulunmuştur. 
 
11. İdari ve Zaruri Nedenlerin Gerekçelendirilmemesi
 
Atama işleminin iptali davalarında,  idare tarafından  mahkemelere  en fazla sunulan atama gerekçesidir. Mahkeme  bu tip durumlarda idari ve zaruri sebeplerin somut bilgi ve belgeye dayandırılmasını aramaktadır. Aksi durumda atama işlemi hakkında iptal kararı vermektedir.
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Personelin işlemiş olduğu her suç nedeniyle bir idari ve zaruri nedenin doğduğu kabul edilemez; bu halin varlığı işin her olayın özelliği dikkate alınarak ve kişi yararı-kamu yararı dengeli gözetilerek bir sonuca varılmalıdır. Davanın somutunda, tüm sıralı sicil üstelerince başarılı, çalışkan ve disiplinli olduğu belirtilen davacı astsubayın, işlemiş olduğu asta müessir fiil sucu nedeniyle atamaya tabi tutulması, atamanın ceza olarak kullanılmayacağı ilkesine aykırıdır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacı subayın son atandığı görevden 23 gün sonra yeniden garnizon içi atamaya tabi tutulmasına   gerekçe olarak gösterilen olaylarla davacının hiçbir ilgisinin bulunmadığı anlaşıldığından; geçekleşmeyen bir idari-zaruri nedene dayanılarak tesis edilen atama işlemi hukuka aykırılıkla  sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  5 yıl içinde  toplam beş adet atama işlemine tabi tutulan, son olarak genel atamalar ile tabi tutulduğu atama işleminden iki ay sonra tekrar bir atama işlemiyle karşı karşıya bırakılan davacının hukuken kabul edilebilecek herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanılmadan soyut olarak idari ve zaruri sebepler ileri sürülerek iki ay içinde tesis edilen dava konusu atama işlemi sebep ve maksat unsuru açısından hukuka aykırıdır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacı subayın şikayeti üzerine Hudut Tabur Komutanı hakkında adli soruşturma başlatılmasına karşın, adı geçen subayın değil davacının atamaya tabi tutulmasında “idari, asayiş, zaruri nedenlere dayanılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Özel Eğitim Merkezinde bazı görevliler yönünden yapılan adli soruşturmada tanıklık dışında bir sıfatı bulunmayan davacı astsubayın, soruşturmasının selameti gerekçesiyle uzak bir garnizona atanması işleminde, Yönetmeliğin öngördüğü bir atama nedeni olan “idari, asayiş ve zaruri nedenin” mevcut olduğu kabul edilemez. 
  
12. Atama İşleminde Kamu Yararının Bulunmaması
 
İdarenin atama işlemi tesis ederken yöneleceği kamu yararı “hizmetin aksatılmadan yürütülmesi” esası olmalıdır. İdarenin atama işleminde kendisine tanınan yetkinin yöneldiği kamu yararı amacı dışında bir işlem tesis etmesi hukuken mümkün değildir. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Uzman tabip subay olan davacının, dosya kapsamıyla sabit, doğan “idari zaruret” nedeniyle görev yapmakta olduğu askeri hastaneden alınması gerekmekle beraber; haiz olduğu doçentlik kariyeri, ihtisas ve meslek programı dikkate alındığında, bir başka askeri hastaneye atamasının yapılması gerekirken, bir patisyen hekim tarafından ifası mümkün idari bir göreve atanmasında kamu yararı yoktur
 
13. Sağlık Durumunu Nedeniyle Tesis Edilen Atama İşlemleri
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Atamaya esas sağlık kurulu raporunda, davacının eşinin romatoloji uzmanı bulunan garnizonlarda ikametinin ve ayda bir kontrolünün uygun olduğunun belirtildiği,  davacının eşinin rahatsızlığını dikkate alması ve  aile bütünlüğünü koruması gereken idarenin,  davacıyı romatoloji uzmanı bulunan bir garnizona atamasının gerektiği, ancak; atama işleminin tesis edildiği 20.05.2009 tarihinde davacının atandığı Erzurum Garnizonunda romatoloji uzmanının bulunmadığı, tesis edilen atama işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davacının bakmakla yükümlü bulunduğu küçük çocuğunun hayati öneme haiz hastalığının tedavisinin yapılma imkanının bulunmadığı garnizona yapılan atama işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.  
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Hacir altında olup ruhi hastalığı devam eden ve halihazırda subay olarak görev  yapmak için gerekli sağlık niteliklerini haiz bulunmayan davacının atama işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.  
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun “Pediatrik Gastroenteroloji Uzmanı ve yataklı kurumun bulunduğu bir merkezde ikameti uygundur”kararlı raporları bulunan davacının belirtilen uzman hekimin bulunmadığı bir garnizona yapılan ataması hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Eğitilemez derecede zihinsel özürlü kız çocuğunu bakım ve eğitiminin yapılabileceği bir kurum bulunmadığı halde, davacının Ankara garnizonundan Van garnizonuna atanma işlemi hukuka aykırıdır.
 
 Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Bakmakla yükümlü olduğu küçük çocuğunun hayati önemi haiz hastalığının tedavisinin sadece Ankara garnizonunda (Hacettepe Tıp Fakültesinde) yapılabileceği mevcut tıbbi raporlarla anlaşıldığından; davacı subayın Bursa garnizonundan Ankara garnizonuna atamasının yapılmaması işlemi hukuka aykırıdır. 
 
14. Atama İşleminde Safahat Puanlarının Dikkate Alınmaması 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  1 ve 2 nci dereceli garnizonlarda 2 yılını tamamlayanların bu garnizonlardaki toplam safahat puanlarını dikkate alan bir sıralama yapılmadan gerçekleştirilen atama işlemi hukuka uygun değildir. 
 
15. Kadro İhtiyacı Nedeniyle Yapılan Atamalar
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Davalı idare tarafından belirtilen kadro ihtiyacının, davacıdan daha önce Ankara Garnizonuna atanmış subaylar arasından karşılanabileciği görüldüğünden bu nedene dayanılarak yapılan atama işlemi hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.  
 
16. Cezalandırma Amaçlı Yapılan Atamalar
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Garnizon hizmet süresini tamamlamayan ve görev yaptığı birliğin yürürlükteki TMK’ sına göre rütbe/kadro açısından göreve devamına engel bir hal bulunmayan davacının, kadro değişikliği ve ihtiyacı gerekçe gösterilerek ceza mahiyetinde olduğu ve daha önce verilen iptal kararının tatbikini bertaraf edici mahiyette olduğu görülen atama işlemine tabii tutulmasında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Cezalandırma amaçlı olarak, atama işlemi tesis edilemeyeceği, dava konusu atama işleminin ise; cezalandırma amaçlı olarak tesis edildiği intibaının doğduğu,  davacının hukuken kabul edilebilecek herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanılmadan, soyut bir değerlendirme olmaktan öteye gidemeyen gerekçelere dayanılarak, tesis edilen dava konusu atama işleminin hukuka aykırıdır.
 
17. Komutanlık Tasarrufuyla Yapılan Atamalar
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Mevcut sağlık sorununa uygun şekilde KKK.lığınca ataması yapılan davacı astsubayın, atama makamının bilgisi dışında Komutanlık tasarrufuyla kıta kadrosunda görevlendirilmesi hukuka aykırıdır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Atama yetkisine sahip makamın bilgisi dışında komutanlık tasarrufu ile yapılan geçici görevlendirme işleminde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.  
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Bir subayın yada astsubayın Atama Yönetmeliğinde gösterilen zorlayıcı ve ivedi haller olmadıkça atandırıldığı görev yeri dışında çalıştırılması mümkün olmadığından; davacı astsubayın süreklilik arzeden mahiyette ve atamaya yetkili makamın dahi tasvibini görmeyen, keza hizmet gerekleri ile bağdaşmayan görev yeri değişikliği işlemi hukuka aykırıdır. 
 
18. Geçici Görevlendirmenin Süreklilik Göstermesi veya Cezalandırma Amacı Taşıması
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar: Geçici görevlendirilme işleminin gerek idarenin savunmasında belirttiği hususlardan gerek fiili durumdan dolayı belli bir süre ile kısıtlanmadığı, aksine süreklilik gösterdiği, geçici görevlendirme yetkisinin aşıldığı, atama mahiyeti taşıdığı dolayısıyla anılan işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Atama İşleminin İptali Davası Emsal Karar:  Davalı idare tarafından zorunlu sebep olarak ileri sürülen somut olayların, davacının görevinden alınarak bir başka göreve geçici görevlendirilmesi için yeterli bulunmadığı, hizmeti aksatmasının söz konusu olmadığı, dolayısıyla işlemin tesisinde  objektif sınırlar içinde kalınmadığı, kamu yararı–birey yararı dengesinin korunamadığı, bu haliyle görevlendirmenin cezalandırma amacı taşıdığı ve dava konusu geçici görevlendirme işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 
YENİ EKLENEN EMSAL KARARA AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
 

 1. U. Y. 10-11-2021

  2021 yılı atamaları ile ... ilçesine atandım. İl içi atamaları ile atamamı yayladere ilçesine yaptılar. ... ilçesinde bulunan sağlık ocağına eşimin ataması yapılamadığın dan dolayı ailemi İzmir de bırakıp görevime başladım. .... ilçesinde iki yıl çalışacağımdan dolayı aile planlamamı buna göre yapmıştım. Ancak tekrardan 4. Ay içerisinde atamamı .... ilçesine yaptılar. Görev yaptığım birlikte kalmak istiyorum dava açarsam iptal edilir mi?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @U. Y.10-11-2021

   Atama işleminin iptal istemiyle dava açmanız durumunda olumlu sonuçlanma ihtimali bulunmaktadır.

  M. M 27-07-2021

  Batı birliğinde görev yaparken (4yıl) yurtdışı dahil olmak üzere geçici görevlerde(1,5 yıl)bulundum. Buradan Tercih dışı aile götürülemeyen garnizona tayin oldum. (3 yıl ) uzun süre aileden uzak kaldım. Burada da görevimi ifa etmenin ardından yine tercih dışı Kıbrıs’a tayin oldum bu durumda yapılabilecek birşey var mı aydınlatırsanız çok teşekkür ederim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @M. M27-07-2021

   Atamanın iptaline yönelik dava açabilirsiniz.

  Selim canbaz 22-06-2021

  2000 yıli mezunu deniz kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapmaktayım. Kocaeli ilinde görev yapmakta iken Mayıs ayında Kocaeli ilinde başka göreve tayin oldum. Haziran genel tayinleri ile 14 Haziran da genel atamalar ile bartın iline tekrar tayin edildim. Bartın atama bölgelerimde bulunmamaktadır. Eşim özel sektörde ve çocuklarım okumaktadır. Bu tayin olayları aile bütünlüğünü bozmuştur. Mahkeme süreci nasıl devam eder bilgi verirseniz sevinirim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Selim canbaz22-06-2021

   Atama davaları birçok yönden incelenmektedir. Aile birliği ve bütünlüğü ilkesi de en önemli inceleme durumlarından birisidir. Bu ilke gerekçe gösterilerek iptal edilen birçok atama işlemi bulunmaktadır.

  H.engin 18-06-2021

  Merhabalar ben üniversitede hemşireyim kadrolu 3 senedir uğraşıyordum en sonunda naklen atama için bir üniversitesi kabul etti ama kurumum muvafakatnameyi vermedi bunun üzerine yd davası açtım kazandım kurum 27/2 maddesi gereği itiraz etti onun sonucu gelmeden karşı kuruma muvafakatname için yazışmalar yapılıp ayrılış için kurumum aradı itiraz sonucunu beklemeden ayrılışı yapmalimiyim süresi var mı ? Ayrılış yaparsam süreci yeni yerimde takip etsem sorun olur mu ? Teşekkürler

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @H.engin18-06-2021

   Yapabilirsiniz, sorun olmaz.

  hacı karataş 19-05-2021

  iyi günler ben 2001 mezunu uzman jandarmayım. ben 2005 yılında van ilinden tercih dışı olarak kocaeli iline, 2016 yılnda muş ilinden Bilecik iline tercih dışı, 2021 yılı Bilecik ilinden Erzurum iline tercih dışı atama gördüm. aceba dava açsam durumum ne olur.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @hacı karataş19-05-2021

   Atama davaları, tek boyutlu incelenen davalar değildir. Atamaya esas ilkeler, aile bütünlüğü, eş durumu, çoçukların eğitim durumu,  sağlık durumu, idarenin takdir hakkı, kamu yararı, hizmet gerekleri, kadro ve personel durumu, atama tercihleri, personelin uzmanlığı, safahati, idari sebepler gibi birçok kriter yönünden incelenmektedir. İdare mahkemeleri tarafından iptal edilen birçok hukuka aykırı atama işlemi  mevcuttur. 

  Cemalettin Yıldırım 19-05-2021

  Merhaba terörle mücadele yaralısıyım.12 yıldır İzmir de görev yapıyorum.İzmire yaralanma sonrası tedavi olmam için atama istemiştim.Atamaya esas raporum da romatoloji,göz,nöroloji,beyin cer,ve derm.uzm.bul.yerlerde çalışır raporum var .Ayrıca gördüğüm tedavi nedeniyle yüzde 94 eng.raporum var.Engelli personelin atamadan muaf tutulması hususu ile ilgili 657 say.dev.mem.kan.da hüküm var .Bu seneye kadar engelli raporum dikkate alınıyordu fakat bu sene atama subayı engelli raporu atamaya esas rapor olarak işlem görmez diyor.Bu konuda ne yolu izlemem lazım.Ayrıca 5 aydır PTSB tanısı ile istirahatliyim.Sosyal güv. Kurumu bu rahatsızlığının terörle müc.sonucu oluştuğunu kabul etti.Birkaç ay içinde vazife malüllüğü alma durumumda var.Atama konusunda izlemem gereken yol ne olmalı.Atama yapılmasını bekleyim iptal davasını açmalıyım acaba.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Cemalettin Yıldırım19-05-2021

   Hakkınızda atama işlemi tesis edilmesi durumunda idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekmektedir. Kesin ve yürüttebilir mahiyette olmayan, hazırlık işlemlerine iptal davası açamazsınız.

  Serkan Bozoğlan 25-04-2021

  Merhaba oğlumun \\\\" 2018 Aralık tarihinden itibaren Ankara doktor sami Ulus hastahanesi çocuk nöroloji kliniğinde Serebral palsi ve prematüre ye bağlı takip ve tedavisi yapılmaktadır belirli aralıklarla muayeneye gelmektedir .\\\\" Şeklinde heyet raporu bulunmaktadır ben İzmir Foça da uzman çavuşum Ankara iline tain için dava açsam Kazanma şansım olurmu acaba

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Serkan Bozoğlan25-04-2021

   Atamaya esas sağlık raporu almanız gerekmektedir. Bu rapora göre ilgili tedavi merkezinin bulunduğu yerlere atamanız yapılabilir. Ankara atanabileceğiniz illerden bir tanesidir. Aynı takip ve tedavinin yapılabildiği sağlık kuruluşlarının bulunduğu illere de atamanız yapılabilir.

  Kübra 22-04-2021

  Merhaba ben valilige bagli 112 çağrı merkezinde 4B çağrı karşılama personeliyim eşimde farklı bir ilde üniversite hastanesinde hemsire olarak görev yapıyor. Eşimin bulunduğu il de boş kadro olmadığı için oraya en yakın il olan Karamana es durumu tayin dilekcemizi verdik ve kabul edildi ancak benim çalıştığım kurum personel eksikliğinden dolayi bunu da bana gönderdikleri red tebliğsinde de belirterek reddettiler. Benim çalıştığım kurumun da personeli gerçekten eksik yani istifa edip gidenler oldu, şuanda boş kadrosu da var . Bu durumda ben dava açarsam kazanma ihtimalim ne olur yardimci olursaniz sevinirim.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Kübra22-04-2021

   Dava açılması durumunda mahkeme heyeti tarafından Aile bütünlüğünin korunması ilkesi ile kamu yararı ve  hizmet gerekleri arasında bir değerlendirme yapılır. 

  Ülker gülderen 10-04-2021

  Merhaba, oğlum ticaret bakanlığına bağlı ist.gümrük müdürlüğünde şef idi.görevde yükselme sınavında başarılı olup müdür muavini olmaya hak kazandı.iş yerine asılan listeden atamasının Kilis’e bağlı çobanbey sınır kapısına yapıldığını öğrendi.henüz tebliğ- tebellüğ edilmedi.oğlum bu güne kadar maliye bakanlığında (İstanbul) müfettiş olan eşine tabi idi.eşi ise İstanbul’da çalışıyor. Babası yani eşim %90 engelli.(alzheimer+parkinson+epilepsi.+1976 yılında geçirdiği beyin ameliyatından beyninde stant var) dolayısı ile oğlumun gitmesini istemiyorum. İdare mahkemesine davayı nezaman açmalıyız dilekçemize neler yazmalıyız bize fikren yardımcı olursanız size minnettar olurum.\\\\r\\\\n

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ülker gülderen10-04-2021

   Öncelikle geçmiş olsun. Atama işlemi tebliğ edildikten sonra 60 gün içinde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekmektedir. Bu konuda hukuki yardım almanız durumunda olumlu sonuç alma ihtimaliniz daha yüksek olacaktır. 

  tahsin türkel 12-03-2021

  merhaba tsk da subayım atamaya esas sağlık raporum var ftr uzmanı olan yerde ikameti uygundur ve 3 saati geçen yolculuk ve 30 dakikayı geçen teçhizatlı eğitim ve faaliyetlerden intikalden muaftır raporu ve komando olmaz raporu var eşim kamuda öğretmen;\\\\r\\\\nbeni eş götürülebilecek yer varken eş götürülemeyecek yere verirse\\\\r\\\\nkomando tugayında herhangi bir göreve atama yaparsa\\\\r\\\\nftr olan bir garnizona verir fakat birlik kaydırma sonucu harekat alanında olan bir birliğe atarsa\\\\r\\\\ngörev olarak konvoy komutanı olan ve 3 saatten fazla intikal yapan ve sürekli teçhizatlı 24 saat esasına göre çalışan bir göreve atarsa \\\\r\\\\ngörevin gerektirdiği fiziki şartları taşımadığım göreve atarsa bunlardan herhangi biri ihlal olursa iptal olur mu

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @tahsin türkel12-03-2021

   İdare tarafından atamaya esas sağlık raporunuzun dikkate alınması gerekmektedir. Komando olamaz raporunuz mevcut iken  komando birliğinde aktif bir görevde çalıştırılmanız da hukuka uygun olmayacaktır. Aksi durumda dava açıldığınızda idare mahkemesi tarafından iptal kararı verilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARIYÜRÜTMENİN DURDURULMASINIİSTEYEN

07-04-2020