18 Yaş Altı Suç Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Hakkında Emsal Karar

18 Yaş Altı Suç Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Hakkında Emsal Karar

18 Yaş Altı Suç Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Hakkında Emsal Karar
 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında astsubay öğrencisi olan müvekkil tarafından, öğrencilik niteliğini taşımadığı gerekçesiyle Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM)'nden çıkarılmasına ilişkin  işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı aylıklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; İdare Mahkemesi; müvekkilin  "kamu kurum ve kuruluşundaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan dolayı 2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu cezanın ..2014 tarihinde kesinleştiğinin görüldüğü, bu durumda, Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığında astsubay öğrencisi olan müvekkilin, hırsızlık suçu nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilmesinden dolayı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin astsubay adaylarında aradığı giriş şartlarını taşımadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davanın reddi üzerine istinaf başvurusu yapılmış ve  istinaf incelemesi sonucunda bölge idare mahkemesi tarafından idare mahkemesinin davanın reddi kararı kaldırılmış ve  söz konusu işlem iptal edilmiştir. Verilen karar aşağıda yer almaktadır.
 
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN
(DAVACI)        :
VEKİLİ        : Av. Mehmet Kutluay IŞIK  (E- Tebligat Adresi)
        Av. Sarper ALPTEKİN
KARŞI TARAF (DAVALI)         :  Jandarma Genel Komutanlığı (İçişleri Bakanlığı)/ ANKARA
VEKİLİ         : 
 
İSTEMİN ÖZETİ                                           :   Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce davanın reddi yönünde verilen ../../2019 gün ve E:2019/, K:2019/ sayılı kararın; davacı vekili tarafından, davacı hakkında güvenlik soruşturmasının olumsuz kılacak herhangi bir durum olmadığı iddia edilerek bu şekilde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ                                  :Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı savunularak istinaf başvurusunun  reddine karar verilmesi  talep edilmektedir.  
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında astsubay öğrencisi olan davacı tarafından, öğrencilik niteliğini taşımadığı gerekçesiyle Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM)'nden çıkarılmasına ilişkin ....2019 tarih ve... sayılı  işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı aylıklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 
İdare Mahkemesince;  uyuşmazlıkta, Dörtyol 2. Asliye Ceza Mahkemesinin ...2014  tarih ve E:2013/, K:2014/ sayılı kararı ile davacının "kamu kurum ve kuruluşundaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan dolayı 2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu cezanın ..2014 tarihinde kesinleştiğinin görüldüğü, bu durumda, Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığında astsubay öğrencisi olan davacının, hırsızlık suçu nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilmesinden dolayı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin astsubay adaylarında aradığı giriş şartlarını taşımadığı anlaşıldığından, okulla ilişiğinin kesilmesine dair işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
...
...
...
 Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan dış kaynaktan astsubay temini sınavına katıldığı ve başarılı olması üzerine eğitimine başlamasına rağmen  güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dava konusu işleme ilişkin mevzuat incelendiğinde; 08.11.2016 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği'nin, 29. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinin 2. fıkrasında "Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak", (k) bendinde ise "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak." adaylarda aranacak nitelikler arasında sayılmıştır.
Aynı yönetmeliğin 29. maddesinin 3. fıkrasında da "Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM)’ne başvuran adayların birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir." hükmü 43. maddesinin 3. fıkrasında ise "29. maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, ASEM Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir ve durum Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir." hükmüne yer verilmiştir.
...
Dava konusu işlemin sebebi olan cezaya ilişkin olarak yapılan yargılamada, ..../1993 doğumlu olan davacının, atılı suçun işlendiği 31.01.2008 tarihinde henüz 18 yaşını doldurmadığı, başka bir ifade ile çocuk olduğu ve yargılamasının suça sürüklenen çocuk (SSÇ) sıfatıyla yapıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacı hakkında tesis edilen işlemin,  Adli Sicil Kanununun 10/3. maddesi gereğince davalı idareye verilmemesi ve idarece kullanılmaması gereken bir bilgiye, yani 18 yaşından küçükken (15 yaşında iken) işlediği suç nedeniyle hakkında verilen karara dayandığı ve 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı  sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında; davalı idarece anılan Kanun hükmüne aykırı olarak ve Anayasa'nın 20. maddesinde yer alan özel hayata saygı hakkı ihlal edilmek suretiyle elde edilen arşiv kaydına dayanılarak tesis edilen işlemde, açıkça hukuka aykırılık bulunduğu sonucuna varılmıştır. 
...
 
Öte yandan, dava konusu işlemde hukuka uyarlık  bulunmadığından, Anayasanın 125. maddesi gereğince, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının dava açma tarihi olan 05.07.2019 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle; davacının istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına; dava konusu işlemin iptaline, davacının tazminat isteminin kabulü ile, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı aylıklarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan mahkeme ve istinaf  safhasına ait toplam 454,25 TL  yargılama giderinin ve iş bu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00 TL  vekalet ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine; artan tebligat avansının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi uyarınca karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, 2577 sayılı Yasanın 46. maddesinin (c) bendi gereğince 30 gün içerisinde Danıştaya temyiz yolu açık olmak üzere, ../../2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
                     
Başkan                                                    Üye                                                         Üye
 
Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

Güvenlik Soruşturması  olumsuz çıkanlar hakkındaki Emsal Kararlara ve Makalelere aşağıdaki  linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Güvenlik Soruşturması  Olumsuz Çıkanlar Hakkında Emsal Kararlar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile İlgili Makaleler

 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Yeterlilik Sınavında Başarısız Sayılarak İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Yeterlilik (Mülakat-Sözlü) Sınavında Başarısız Sayılarak İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal

09-06-2022

Hırsızlık Suçundan Yargılandığı ve Babasının FETÖ/PDY ile İltisaklı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hırsızlık Suçundan Yargılandığı ve Babasının FETÖ/PDY ile İltisaklı Olduğu Gerekçesiyle Güvenlik

07-04-2020

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARIYÜRÜTMENİN DURDURULMASINIİSTEYEN

07-04-2020