Polis Meslek Yüksekokulu Eğitim Sonu Sınavında Başarısız Olması Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Polis Meslek Yüksekokulu Eğitim Sonu Sınavında Başarısız Olması Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Polis Meslek Yüksekokulu Eğitim Sonu Sınavında Başarısız Olması Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar
 
Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alayı Komutanlığı emrinde uzman erbaş kursiyeri olarak görev yapan müvekkil hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının güvenlik soruşturmasının , "Aydın Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim öğretim görmekte iken, 2015 yılı eğitim sonu sınavında başarısız olan öğrenciler listesinde isminin yer aldığı" bilgi notu nedeniyle olumsuz sonuçlanması neticesinde müvekkilin  sözleşmesinin feshedilmesi işlemine karşı açılan davada mahkeme tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.
DAVACI                               : 
VEKİLİ : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK   
              AV. SARPER ALPTEKİN
                                              (e-tebligat)
 
DAVALI : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI - ANKARA
VEKİLİ                                 : 
                                               İl Jandarma Komutanlığı Merkez/KASTAMONU                                  
DAVANIN ÖZETİ : Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda uzman erbaş kursiyeri olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin 02.08.2019 tarihli işlemin; uzman erbaş olmak için gerekli niteliklerin sayıldığı mevzuatta bulunan bütün şartları sağladığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olacak bir durumun olmadığı, olumsuz sonuçlanma nedeninin tarafına bildirilmediği iddialarıyla iptali ile yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenilmektedir. 
 
SAVUNMANIN ÖZETİ :Usule ilişkin olarak; davanın süresinde açılıp açılmadığının Mahkemece araştırılması gerektiği, esasa ilişkin olarak ise; davacı hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde olumsuz not bildirildiği, davacının sözleşmesinin güvenlik soruşturması sonucunda bildirilen bilgiler ve yasal mevzuat doğrultusunda feshedildiğinden davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren Kastamonu İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava,  Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda uzman erbaş kursiyeri olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin 02.08.2019 tarihli işlemin iptali ile  yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden,  Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alayı Komutanlığı emrinde uzman erbaş kursiyeri olarak görev yapan davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması neticesinde 02.08.2019 tarihli işlem ile sözleşmesinin feshedildiği, söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının sebebinin, "Aydın Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim öğretim görmekte iken, 2015 yılı eğitim sonu sınavında başarısız olan öğrenciler listesinde isminin yer aldığı" bilgisi olduğu anlaşılmıştır. 
Bu durumda, Mahkememizin 30/10/2019 tarihli ara kararı ile temin edilen bilgi ve belgelerden, davacının Aydın Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimini başarılı olarak tamamladığı, 03 Haziran 2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" kapsamında 19.06.2015 tarihinde yapılan eğitim sonu sınavında başarısız olduğu, eğitim sonu sınavında başarısız sayılmanın tek başına davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına yol  açacak mahiyette bulunmadığı, ayrıca  davacının ve yakın aile bireyleri hakkında milli güvenliğe tehdit teşkil eden terör örgütleri ile üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibatı olduğuna dair bir herhangi bir  tespitin de bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan,  Anayasa'nın 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlandığından, hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların dava tarihi olan  20.09.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,  davacının yoksun kaldığı parasal hakların dava tarihi olan 20.09.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 428,75-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesini takiben re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, /2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
Başkan                                                         Üye                                                  Üye
 
 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

"Astsubay Olamaz" Şeklinde Olumsuz Kanaat Raporu Tanzim Edilmesi Sebebiyle Astsubaylık Sınavına Alınmayan Uzman Jandarmalar Hakkında Emsal Karar

"Astsubay Olamaz" Şeklinde Olumsuz Kanaat Raporu Tanzim Edilmesi Sebebiyle Astsubaylık Sınavına

28-12-2019

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA EMSAL KARAR

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ SONUÇLANAN UZMAN ERBAŞ HAKKINDA

22-12-2020

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar

Yapılan Tatbikat Esnasında Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal

06-04-2020